کاتالوگ

پر بازدیدترین محصولات
filesell
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم تربیتی و روانشناسی :: تحقیقات آموزشیاصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی

اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰تومان (37%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال اول               93-92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

روشهاي تحقيق در علوم تربیتی

روشهاي تحقيق در علوم تربیتی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۵۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰تومان (24%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92           برون مرزی

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

مدیریت فرایند آموزشی

مدیریت فرایند آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال اول              94- 93

 

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

 

روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

 

روش تحقیق 2

روش تحقیق 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92  

 

روشهای آماری 1

روشهای آماری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

 

روشهای آماری 2

روشهای آماری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92    

 

روشهای آماری در علوم تربیتی

روشهای آماری در علوم تربیتی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (25%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91       +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       +پاسخنامه

تابستان 91       +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

 

روش های تدریس پیشرفته

روش های تدریس پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92 

 

زبان تخصصی تحقیقات آموزشی

زبان تخصصی تحقیقات آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92   

 

فلسفه آموزش و پرورش

فلسفه آموزش و پرورش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

 

کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی

کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92    

 

مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی

مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92