کاتالوگ

پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم تربیتی و روانشناسی :: تربیت بدنی و علوم ورزشي-حرکات اصلاحی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی- حرکات اصلاحیحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰تومان

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آزمون عضلانی
اطلاعات بیشتر...


آزمون عضلانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال اول       88 – 87         تستی

 

آسیب شناسی پیشرفته ورزشی
اطلاعات بیشتر...


آسیب شناسی پیشرفته ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال اول       88 – 87         تستی

 

آمارپیشرفته
اطلاعات بیشتر...


آمارپیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (34%)

نیمسال اول      88 – 87    تستی

نیمسال اول     90 – 89     رایگــان

نیمسال اول     91 – 90     تستی

 

پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی
اطلاعات بیشتر...


پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (67%)

نیمسال اول       88 – 87    تستی

نیمسال دوم      88 - 87     رایگــان

نیمسال اول      90 – 89    رایگــان

 

پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر...


پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی
اطلاعات بیشتر...


تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

حرکات اصلاحی و درمانی

حرکات اصلاحی و درمانی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حرکت درمانی و نوتوانی

حرکت درمانی و نوتوانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال اول              88- 87 

 

حرکت شناسی پیشرفته

حرکت شناسی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (50%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

روش تحقیق گرایش حرکات اصلاحی

روش تحقیق گرایش حرکات اصلاحی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (50%)

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

زبان تخصصی حرکات اصلاحی

زبان تخصصی حرکات اصلاحی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (67%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (50%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

کامپیوتر

کامپیوتر

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (34%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی

روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰تومان

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

 آمادگی جسمانی 1

آمادگی جسمانی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

آناتومی انسانی کد 1215003

آناتومی انسانی کد 1215003

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰تومان

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              90- 89

 

حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

شنا 1

شنا 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

آسیب شناسی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

 

رایانه پیشرفته

رایانه پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92