پر بازدیدترین محصولات

اقلام موجود مرکز درسی دانشجویان

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور
حفظ جزء 30 قرآن کریم ۵۵,۰۰۰تومان
    بخش علوم تربیتی و روانشناسی
        علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
        نظارت و راهنمایی آموزشی ۳۰,۰۰۰تومان
        مكاتب فلسفي و آراء تربيتي ۴۰,۰۰۰تومان
        مقدمات برنامه ریزی آموزشی ۲۵,۰۰۰تومان
        مدیریت نیروی انسانی ۲۵,۰۰۰تومان
        مبانی برنامه ریزی آموزشی ۵,۰۰۰تومان
        كاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰تومان
        کاربرد تئوریها و اصول یادگیری دربرنامه ریزی درسی ۲۰,۰۰۰تومان
        فلسفه مديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰تومان
        روشهاي تحقيق در مديريت آموزشي-روش تحقیق پیشرفته ۵۰,۰۰۰تومان
        روشهای تدريس پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰تومان
        روشها و فنون تدریس ۳۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۵,۰۰۰تومان
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰تومان
        روانشناسی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) ۳۰,۰۰۰تومان
        روانشناسی تربیتی ۵,۰۰۰تومان
        رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي ۳۰,۰۰۰تومان
        تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی ۲۵,۰۰۰تومان
        تئورهاي سازماني مديريت ۳۵,۰۰۰تومان
        تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران ۲۵,۰۰۰تومان
        اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰تومان
        اصول مديريت اسلامي ۲۵,۰۰۰تومان
        اصول مدیریت آموزشی 1211420 ۲۰,۰۰۰تومان
        اصول مدیریت آموزشی 1211024 ۱۰,۰۰۰تومان
        اصول برنامه ريزي آموزشي ۲۵,۰۰۰تومان
        اصول برنامه ریزی درسی ۱۵,۰۰۰تومان
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰تومان
        علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
        نظريه هاي برنامه ريزي درسي ۱۵,۰۰۰تومان
        مكاتب فلسفي و آراء تربيتي ۴۰,۰۰۰تومان
        مديريت فرآيند آموزشي ۳۵,۰۰۰تومان
        مدیریت فرآیند آموزش ۵,۰۰۰تومان
        كاربرد تئوريها و اصول يادگيري در برنامه ریزی درسی ۳۰,۰۰۰تومان
        فنآوري آموزشي پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۳۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ،برنامه ریزی درسی ۲۵,۰۰۰تومان
        روشهاي تدريس پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        روشهای تحقيق پيشرفته و کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی ۴۰,۰۰۰تومان
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰تومان
        تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي درسي در دوره راهنمايي ودبیرستان ۲۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي درسي آموزش وپرورش دبستاني ۲۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش دبستاني ۳۵,۰۰۰تومان
        اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰تومان
        اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۲۵,۰۰۰تومان
        اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی ۳۵,۰۰۰تومان
        اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان ۳۰,۰۰۰تومان
        اصول برنامه ريزي درسی ۱۵,۰۰۰تومان
        آماراستنباطي پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        روان شنــــاسی عـمـومـی
        نظريه هاي يادگيري ۳۵,۰۰۰تومان
        نظريه هاي شخصيت ۲۰,۰۰۰تومان
        نظریه ها و کاربرد آزمونهای شناختی ۵,۰۰۰تومان
        متون تخصصي ۴۰,۰۰۰تومان
        مباحث جديد در آسيب شناسي رواني ۲۵,۰۰۰تومان
        کاربرد مقدماتی روشهای درمان مصاحبه ۱۰,۰۰۰تومان
        روشهاي تحقيق پيشرفته ۴۰,۰۰۰تومان
        روشهاي آماري پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰تومان
        روش های نوین یادگیری ۳۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در روانشناسی ۵,۰۰۰تومان
        روانشناسي كودكان استثنايي ۳۵,۰۰۰تومان
        روانشناسي عمومي پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        روانشناسي شناختي ۲۰,۰۰۰تومان
        روانشناسي سلامت پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        روانشناسي رشد پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        روانشناسي اجتماعي پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰تومان
        روانشناسی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) ۳۰,۰۰۰تومان
        روانشناسی تربیتی ۵,۰۰۰تومان
        روانشناسی بالینی ۱۵,۰۰۰تومان
        تفکر و زبان ۳۰,۰۰۰تومان
        پسيكو فیزیولوژي ونوروپسیکولوژی ۳۰,۰۰۰تومان
        بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی ۲۰,۰۰۰تومان
        انگيزش و هيجان ۳۰,۰۰۰تومان
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰تومان
        تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
        نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي ۵۵,۰۰۰تومان
        نظرات تربيتي ائمه اطهار ۳۵,۰۰۰تومان
        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۵,۰۰۰تومان
        فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰تومان
        علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۳۵,۰۰۰تومان
        سير آراي تربيتي در غرب ۳۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۶۰,۰۰۰تومان
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسي تعليم و تربيت پیشرفته ۴۰,۰۰۰تومان
        تعليم و تربيت اسلامي ۴۵,۰۰۰تومان
        تربيت در نهج البلاغه ۳۰,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي آموزشي ۳۵,۰۰۰تومان
        اخلاق اسلامی ۳۰,۰۰۰تومان
        آموزش و پرورش تطبيقي ۴۰,۰۰۰تومان
        آمار استنباطي پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        روش هاي تحقيق پيشرفته ۵۰,۰۰۰تومان
        تاریخ آموزش و پرورش درایران و اسلام ۲۵,۰۰۰تومان
        علوم کتابداری واطلاع رسانی
        نظریه و روشهای خدمات مرجع ۱۰,۰۰۰تومان
        مرجع شناسی اختصاصی کد 1224052 ۵,۰۰۰تومان
        مرجع شناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        مديريت مجموعه (منابع چاپی والکترونیکی) ۲۵,۰۰۰تومان
        مدیریت اطلاعات و دانش ۱۵,۰۰۰تومان
        مباني علم اطلاع رساني ۲۰,۰۰۰تومان
        كتابخانه هاي ديجيتالي ۱۵,۰۰۰تومان
        فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته ۱۵,۰۰۰تومان
        فراهم آوری و توسعه مجموعه ۵,۰۰۰تومان
        سازماندهی مواد ۱۰,۰۰۰تومان
        سازمان واداره مراکزمدارک وکتابخانه های تخصصی ۱۰,۰۰۰تومان
        روش تحقيق ۲۵,۰۰۰تومان
        ذخيره و بازيابي اطلاعات ۱۵,۰۰۰تومان
        داده پردازی ۱۵,۰۰۰تومان
        چكيده نويسي و نمايه سازي ۲۰,۰۰۰تومان
        جستجو در منابع اطلاعاتی ۱۰,۰۰۰تومان
        اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي ۱۵,۰۰۰تومان
        اصول و روشهای مطالعه مستقل ۵,۰۰۰تومان
        آمار در کتابداری و اطلاع رسانی ۱۵,۰۰۰تومان
        آمـوزش مـحیـط زیــست
        نظريه ها و كاربردهاي آموزش محيط زيست ۱۵,۰۰۰تومان
        مقدمات روش تحقیق ۲۵,۰۰۰تومان
        مباني برنامه ريزي آموزش و مديريت محيط زيست ۲۰,۰۰۰تومان
        قوانين حقوقي و حقوق محيط زيست ۲۰,۰۰۰تومان
        شناخت محیط زیست ۱۵,۰۰۰تومان
        شناخت آلودگي محيط زيست ۱۰,۰۰۰تومان
        سميناري در آموزش محيط زيست ۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی ، آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰تومان
        روشهاي سنجش و ارزشيابي آموزشي ۱۵,۰۰۰تومان
        روشهای تدریس ویژه در آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰تومان
        روشها و فنون تدریس ۳۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق پيشرفته در آموزش محيط زيست ۱۰,۰۰۰تومان
        تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي براي نظام آموزشي و منطبق بر نيازهاي زيست محيط ۱۰,۰۰۰تومان
        اكو لوژي انساني ۱۰,۰۰۰تومان
        اکولوژی عمومی ۲۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد محيط زيست ۱۰,۰۰۰تومان
        اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ارشد ۳۰,۰۰۰تومان
        اصول و مفاهيم آموزشهاي محيط زيست ۲۰,۰۰۰تومان
        اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۱۵,۰۰۰تومان
        اصول مباني اطلاعات سيستم جغرافيايي gis ۱۵,۰۰۰تومان
        اخلاق زيست محيطي ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش همگاني محيط زيست ۲۵,۰۰۰تومان
        آموزش براي توسعه پايدار ۳۵,۰۰۰تومان
        آمار استنباطي پيشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰تومان
        آشنايي با مفاهيم محيط زيست ۱۵,۰۰۰تومان
        تربیت بدنی و علوم ورزشی(عمومی)
        یادگیری حرکتی ۱۵,۰۰۰تومان
        یادگیری حرکتی ۱۰,۰۰۰تومان
        هندبال 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        والیبال 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        مقدمات بیومکانیک ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۲۰,۰۰۰تومان
        مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت تاسیسات ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی ۲۰,۰۰۰تومان
        مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی ۵,۰۰۰تومان
        مبانی برنامه ریزی آموزشی ۵,۰۰۰تومان
        کمک های اولیه ۵,۰۰۰تومان
        فيزيو لوژي ورزشي گرايش عمومي ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی ورزشی 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی انسانی کد 1215069 ۲۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی انسانی کد 1215002 ۲۵,۰۰۰تومان
        فوتبال 1 ۵,۰۰۰تومان
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰تومان
        سمینار ۱۰,۰۰۰تومان
        ژیمناستیک 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي گرايش عمومي ۲۰,۰۰۰تومان
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰تومان
        روش های نوین تدریس ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰تومان
        روانشناسی کودک و نوجوان ۵,۰۰۰تومان
        رشد و تکامل حرکتی ۵,۰۰۰تومان
        رشد و تکامل حرکتی ۵,۰۰۰تومان
        دومیدانی 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق ورزشی ۵,۰۰۰تومان
        حرکت شناسی ورزشی ۱۵,۰۰۰تومان
        حرکات اصلاحی و درمانی ۳۰,۰۰۰تومان
        حرکات اصلاحی ۱۵,۰۰۰تومان
        تنیس روی میز 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        تغذیه ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        تربیت بدنی و ورزش معلولین ۵,۰۰۰تومان
        تجزيه و تحليل آماري ۲۵,۰۰۰تومان
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰تومان
        تاریخ تربیت بدنی ۵,۰۰۰تومان
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰تومان
        بیوشیمی (ورزشی) ۲۰,۰۰۰تومان
        بیو مکانیک ورزشی ۲۰,۰۰۰تومان
        بیو مکانیک عضلات ۱۵,۰۰۰تومان
        بهداشت ورزشی ۵,۰۰۰تومان
        بسکتبال 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        اصول و فلسفه تربیت بدنی ۲۵,۰۰۰تومان
        اصول و فلسفه تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰تومان
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰تومان
        آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        آناتومي انسان گرايش عمومي ۲۰,۰۰۰تومان
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        تربیت بدنی و علوم ورزشي-حرکات اصلاحی
        کامپیوتر ۱۰,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی ۵,۰۰۰تومان
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی حرکات اصلاحی ۵,۰۰۰تومان
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق گرایش حرکات اصلاحی ۵,۰۰۰تومان
        رایانه پیشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        حرکت شناسی پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        حرکت درمانی و نوتوانی ۵,۰۰۰تومان
        حرکات اصلاحی و درمانی ۳۰,۰۰۰تومان
        حرکات اصلاحی ۱۵,۰۰۰تومان
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰تومان
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۵,۰۰۰تومان
        پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی ۵,۰۰۰تومان
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰تومان
        آمارپیشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        آسیب شناسی پیشرفته ورزشی ۵,۰۰۰تومان
        آزمون عضلانی ۵,۰۰۰تومان
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
        مبانی عملکرد انسان ۱۰,۰۰۰تومان
        کنترل حرکتی ۱۰,۰۰۰تومان
        رایانه پیشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        تربیت بدنی و علوم ورزشي-فیزیولوژی ورزشی
        کامپیوتر ۱۰,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی ورزشی کاربردی ۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی ورزشی دوران رشد ۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی ورزشی ۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی انسانی کد 1215002 ۲۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی انسان 2 ۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی انسان 1 ۵,۰۰۰تومان
        علم تمرین ۱۰,۰۰۰تومان
        طرح و روشهای تحلیل آماری در علوم تربیتی ۵,۰۰۰تومان
        طرح و روشهای تحقیق در علوم تجربی ۵,۰۰۰تومان
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی ۵,۰۰۰تومان
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰تومان
        دومیدانی 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        تغذیه ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        تغذیه و ورزش ۵,۰۰۰تومان
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰تومان
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰تومان
        بیوشیمی (ورزشی) ۲۰,۰۰۰تومان
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰تومان
        آناتومی انسانی ۵,۰۰۰تومان
        آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1 ۵,۰۰۰تومان
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
        یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش ۱۰,۰۰۰تومان
        نظریه های سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰تومان
        نظریه ها و مبانی اوقات فراغت ۱۰,۰۰۰تومان
        نظارت و ارزشیابی در برنامه ریزی های تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ۵,۰۰۰تومان
        مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش ۵,۰۰۰تومان
        مدیریت تاسیسات ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        مدیریت بازاریابی ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی ۵,۰۰۰تومان
        مدیریت اوقات فراغت و روش های تفریحی ۲۰,۰۰۰تومان
        مدیریت امنیت در اماکن ورزشی ۵,۰۰۰تومان
        مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        مدیریت اداری مالی ۱۵,۰۰۰تومان
        مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی ۲۰,۰۰۰تومان
        سمینار در مدیریت ورزشی ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی مدیریت ورزشی ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی کد 1215333 ۱۵,۰۰۰تومان
        روش های تحقیق در مدیریت آموزشی ۵,۰۰۰تومان
        روش های آماری و تحقیق پیشرفته ۱۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در مدیریت ورزشی ۵,۰۰۰تومان
        تنیس روی میز 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        تجزيه و تحليل آماري پیشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰تومان
        تئوری های سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰تومان
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی استراتژیک ۱۰,۰۰۰تومان
        اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی ۱۵,۰۰۰تومان
        اصول و مبانی مدیریت ۱۰,۰۰۰تومان
        آمار زیستی پیشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰تومان
        تحقیقات آموزشی
        مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی ۵,۰۰۰تومان
        مدیریت فرایند آموزشی ۵,۰۰۰تومان
        کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی ۵,۰۰۰تومان
        فلسفه آموزش و پرورش ۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی تحقیقات آموزشی ۵,۰۰۰تومان
        روشهاي تحقيق در علوم تربیتی ۵۰,۰۰۰تومان
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰تومان
        روشهای آماری 2 ۵,۰۰۰تومان
        روشهای آماری 1 ۵,۰۰۰تومان
        روش های تدریس پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق 2 ۵,۰۰۰تومان
        روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ۵,۰۰۰تومان
        اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی ۳۵,۰۰۰تومان
        اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ۵,۰۰۰تومان
    بخش الهیات و علوم اسلامی
        فلسفه و حکمت اسلامی
        زبان خارجه عمومی ۵,۰۰۰تومان
        حکمت مشاء 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        حکمت متعالیه 1 ۵,۰۰۰تومان
        الهیات - فـلسـفه و کلام اسلامی
        منطق قديم ۴۰,۰۰۰تومان
        منطق جديد ۴۰,۰۰۰تومان
        منطق 2 ۵,۰۰۰تومان
        مسائل كلامي جديد ۳۵,۰۰۰تومان
        مبانی فلسفی علم کلام ۵,۰۰۰تومان
        مبادی فقه و اصول ۱۵,۰۰۰تومان
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰تومان
        کلام اسلامی ۱۵,۰۰۰تومان
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰تومان
        فلسفه ملاصدرا 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        فلسفه مشاء 2-حکمت مشاء 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        فلسفه مــــلاصـــدرا 3 ۱۵,۰۰۰تومان
        فلسفه اخلاق ۲۵,۰۰۰تومان
        علوم بلاغت ۳۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۲۰,۰۰۰تومان
        زبان انگلیسی تخصصی-زبان خارجه ۳۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در علوم اسلامی ۳۰,۰۰۰تومان
        حکمت مشاء 2-جبرانی ۱۰,۰۰۰تومان
        حکمت مشاء 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        حکمت متعالیه 4 ۵,۰۰۰تومان
        حکمت متعالیه 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        حکمت متعالیه 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        حکمت اشراق 1 ۵,۰۰۰تومان
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220149 ۵,۰۰۰تومان
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 ۳۰,۰۰۰تومان
        فلسفه ملاصدرا 2 ۴۰,۰۰۰تومان
        فلسفه مشا ء 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        فلسفه غرب 2 ۳۵,۰۰۰تومان
        فلسفه غرب 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        فلسفه اشراق 2 ۲۰,۰۰۰تومان
        فلسفه اشراق 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        الهیات - علوم قرآن و حدیث
        مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        مفــــردات قــــرآن 2 ۳۵,۰۰۰تومان
        مبادی فقه و اصول ۱۵,۰۰۰تومان
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰تومان
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰تومان
        فقه الــــحديث ۴۰,۰۰۰تومان
        علوم قرآني 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        علوم قرآني 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        علوم قرآني 3 ۲۵,۰۰۰تومان
        علوم بلاغی ۳۵,۰۰۰تومان
        شناخت نهج البلاغه 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        زبان خارجی ۲۰,۰۰۰تومان
        روشهاي تفسيري ۳۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در علوم اسلامی ۳۰,۰۰۰تومان
        درایة الحدیث ۲۵,۰۰۰تومان
        جوامع حدیثی ۱۵,۰۰۰تومان
        تفسير قرآن 1 ۴۵,۰۰۰تومان
        تفسير قـــــرآن 3 ۳۰,۰۰۰تومان
        تاريخ قرآن ۴۰,۰۰۰تومان
        تاريخ حديث ۴۵,۰۰۰تومان
        تاریخ قرآن 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 ۳۰,۰۰۰تومان
        نقد و بررسي آراي رجالي ۳۵,۰۰۰تومان
        مفردات قرآن 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        تفسير قرآن 2 ۳۵,۰۰۰تومان
        تفسیرموضوعی قرآن کریم 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
        مبادي فقه و اصول ۱۵,۰۰۰تومان
        مبــاحث اصــول 3 ۴۰,۰۰۰تومان
        مبــاحث اصــول 2 ۴۰,۰۰۰تومان
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰تومان
        قواعد فقه 2 ۲۵,۰۰۰تومان
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰تومان
        فقه تطبيقي ۳۰,۰۰۰تومان
        فقه استدلالي 3 ۴۵,۰۰۰تومان
        فقه استدلالي 2 ۳۵,۰۰۰تومان
        فقه 5 ۳۰,۰۰۰تومان
        فقه 4 ۳۰,۰۰۰تومان
        علوم بلاغی ۳۵,۰۰۰تومان
        زبان خارجی ۳۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق و ماخذ شناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در علوم اسلامی ۳۰,۰۰۰تومان
        آيات الاحكام ۴۵,۰۰۰تومان
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 ۳۰,۰۰۰تومان
        مباحث اصول 1 ۴۰,۰۰۰تومان
        قواعد فقه 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        فقه استدلالي 1 ۴۵,۰۰۰تومان
        اصول فقه 4 ۳۵,۰۰۰تومان
        اخلاق - اخلاق اسلامی
        نظام اخلاقي اسلام ۳۰,۰۰۰تومان
        مباني و روشهاي تربيتي دراسلام ۳۰,۰۰۰تومان
        كليات فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰تومان
        کلیات فلسفه ۱۰,۰۰۰تومان
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰تومان
        فلسفه اخلاق در تفكر اسلامي ۳۰,۰۰۰تومان
        فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۳۵,۰۰۰تومان
        فلسفه اخلاق ۲۰,۰۰۰تومان
        روانشناسي رشد ۲۰,۰۰۰تومان
        انسان شناسي ۳۵,۰۰۰تومان
        اخلاق و عرفان ۲۵,۰۰۰تومان
        اخلاق زمامداري ۲۰,۰۰۰تومان
        اخلاق خانواده ۲۵,۰۰۰تومان
        اخلاق پزشکی ۲۰,۰۰۰تومان
        اخلاق اسلامي فردي ۱۵,۰۰۰تومان
        اخلاق اسلامي اجتماعي ۲۵,۰۰۰تومان
        آیات اخلاقي قرآن كريم ۳۵,۰۰۰تومان
        آشنایي با متون اخلاق اسلامي ۳۵,۰۰۰تومان
        آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی 1220467 ۳۰,۰۰۰تومان
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۳۰,۰۰۰تومان
        اخلاق - فلسفه اخلاق
        نظام اخلاق اسلام ۵,۰۰۰تومان
        متافیزیک عمومی در غرب ۴۰,۰۰۰تومان
        مباني اخلاق جهاني ۳۰,۰۰۰تومان
        كليات فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰تومان
        فلسفه اسلامی 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        فلسفه اسلامی 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۳۵,۰۰۰تومان
        فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی ۳۰,۰۰۰تومان
        فرا اخلاق ۳۰,۰۰۰تومان
        دين و اخلاق ۵,۰۰۰تومان
        تاريخ فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰تومان
        انسان شناسي ۳۵,۰۰۰تومان
        اخلاق مقايسه اي ۲۰,۰۰۰تومان
        اخلاق فنآوري اطلاعات ۵,۰۰۰تومان
        اخلاق زيست محيطي ۲۵,۰۰۰تومان
        اخلاق خانواده ۲۵,۰۰۰تومان
        اخلاق پزشکی ۲۰,۰۰۰تومان
        اخلاق اسلامي ۲۵,۰۰۰تومان
        آشنایي با متون اخلاق اسلامي ۳۵,۰۰۰تومان
        آشنایی با متون اخلاقی به زبان انگلیسی ۳۵,۰۰۰تومان
        نظريه هاي اخلاقي 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        نظريه هاي اخلاقي 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        حـقـــوق بـیـن المــــــــلل
        مقدمه علم حقوق ۳۰,۰۰۰تومان
        مسئوليت مدني ۳۰,۰۰۰تومان
        مسئوليت بين المللي ۳۰,۰۰۰تومان
        متون حقوقي به زبان خارجي ۳۰,۰۰۰تومان
        سازمانهاي بين المللي ۳۵,۰۰۰تومان
        روشهاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي ۳۰,۰۰۰تومان
        روش تحقيق پيشرفته ۳۵,۰۰۰تومان
        حقوق معاهدات ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق مدنی 3-کلیات و قراردادها ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق مخاصمات مسلحانه ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق سازمانهای بین المللی ۵,۰۰۰تومان
        حقوق ديپلماتيك و كنسولي ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق دريايي ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق درياها ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزاي بين الملل ۴۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزای عمومی 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق تجارت بين الملل ۳۵,۰۰۰تومان
        حقوق بين الملل هوا و فضا ۳۵,۰۰۰تومان
        حقوق بين الملل محيط زيست ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق بين الملل خصوصي ۳۵,۰۰۰تومان
        حقوق بين الملل اقتصادي ۳۵,۰۰۰تومان
        حقوق بين الملل اسلامي ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق بین الملل عمومی 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق بین الملل عمومی 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق بین الملل خصوصی 2 ۵,۰۰۰تومان
        حقوق بین الملل خصوصی 1 ۵,۰۰۰تومان
        حقوق اساسی 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        تاریخ تحولات بین الملل ۱۰,۰۰۰تومان
        نظام بين المللي حقوق بشر ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق جزا و جرم شناسی
        مسئوليت مدني ۳۰,۰۰۰تومان
        متون فقه جزایي2 ۲۰,۰۰۰تومان
        متون فقه جزایي 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        متون حقوقي به زبان خارجه 2 ۴۰,۰۰۰تومان
        متون حقوقي به زبان خارجه 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        فلسفه حقوق ۳۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق ۳۵,۰۰۰تومان
        روانشناسي جنایي ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزاي عمومي 2 کد 1223185 ۴۰,۰۰۰تومان
        حقوق جزاي عمومي 1 کد 1223106 ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزاي بين الملل ۴۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق جزاي اختصاصي 1 کد 1223179 ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزای عمومی 3 کد 1223028 ۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزای عمومی 1 کد 1223021 ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق جزای اختصاصی 3 کد 1223050 ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223206 ۱۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223036 ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق جزای اختصاصی 1 کد 1223034 ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰تومان
        حقوق اساسی 2 ۵,۰۰۰تومان
        جرم شناسي کد 1223107 ۳۰,۰۰۰تومان
        جرم شناسی کد 1223033 ۱۰,۰۰۰تومان
        جرائم ناقص ۲۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسي جنايي ۳۰,۰۰۰تومان
        پليس علمي و كشف جرائم ۴۰,۰۰۰تومان
        پزشكي قانوني ۴۰,۰۰۰تومان
        اصول فقه1 کد 1223128 ۳۵,۰۰۰تومان
        اصول فقه 2 کد 1223129 ۱۵,۰۰۰تومان
        اصول فقه 2 کد 1220290 ۲۵,۰۰۰تومان
        اصول فقه 1 کد 1220287 ۲۵,۰۰۰تومان
        ادله اثبات دعوي كيفري ۱۵,۰۰۰تومان
        آیین دادرسی کیفری 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        آیین دادرسی کیفری 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        آيين دادرسي مدني ۲۰,۰۰۰تومان
        آئين دادرسي كيفري ۳۵,۰۰۰تومان
        حـقــــــــوق خـصـــوصـی
        مسئوليت مدني ۳۰,۰۰۰تومان
        متون فقه 2 ۴۰,۰۰۰تومان
        متون فقه 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        متون حقوقي به زبان خارجه ۳۰,۰۰۰تومان
        قواعد فقه ۳۰,۰۰۰تومان
        فلسفه حقوق ۳۵,۰۰۰تومان
        داوري هاي بين المللي ۳۵,۰۰۰تومان
        حقوق مدني 2 کد 1223144 ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق مدني 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق مدنی تطبیقی ۲۰,۰۰۰تومان
        حقوق مدنی 6 کد 1223047 ۲۰,۰۰۰تومان
        حقوق مدنی 3 کد 1223032 ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق مدنی 2 کد 1223027 ۲۰,۰۰۰تومان
        حقوق مدنی 1 کد 1223023 ۵,۰۰۰تومان
        حقوق رقابت تجاري ۴۰,۰۰۰تومان
        حقوق دريايي ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق تجارت بين الملل ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق تجارت 3 ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق تجارت 2 ۵,۰۰۰تومان
        حقوق تجارت 1 (اشخاص) ۵,۰۰۰تومان
        حقوق تجارت ۳۰,۰۰۰تومان
        حقوق بين الملل خصوصي ۳۵,۰۰۰تومان
        حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰تومان
        اصول فقه 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        اصول فقه 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        ادله اثبات دعوی ۲۰,۰۰۰تومان
        اجراي احكام و اسناد ۳۵,۰۰۰تومان
        آيين نگارش آراي قضایي ۳۵,۰۰۰تومان
        آیين دادرسي مدني ۳۰,۰۰۰تومان
        آیین دادرسی مدنی 3 ۲۵,۰۰۰تومان
        آیین دادرسی مدنی 2 کد 1223042 ۵,۰۰۰تومان
        آیین دادرسی مدنی 1 کد 1223026 ۵,۰۰۰تومان
        تـــــــاریــخ تــشــیـع
        نقد متون تاريخي ۴۵,۰۰۰تومان
        مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي ۳۰,۰۰۰تومان
        مفهوم و تاريخ پيدايش تشيع ۴۰,۰۰۰تومان
        متون كهن فارسي ۲۰,۰۰۰تومان
        متون كهن عربي ۴۵,۰۰۰تومان
        کلام ۴۰,۰۰۰تومان
        فلسفه علم تاريخ ۵۵,۰۰۰تومان
        فرق شيعه ۵۰,۰۰۰تومان
        علم و آموزش در جهان تشیع ۳۵,۰۰۰تومان
        سيره ائمه 2 ۳۵,۰۰۰تومان
        سيره ائمه 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        سیراندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام ۲۰,۰۰۰تومان
        زبان انگلیسی 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان انگلیسی 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        روش شناس تاريخي ۴۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق و ماخذ شناسي ۵۵,۰۰۰تومان
        تشيع در آثار مستشرقان ۳۰,۰۰۰تومان
        تاريخ سياسي شيعه 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        تاريخ سياسي شيعه 1 ۵۰,۰۰۰تومان
        تاريخ زندگاني پيامبر ۳۰,۰۰۰تومان
        تاريخ اجتماعي شيعه 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        تاریخ اجتماعی شیعه 2 ۲۵,۰۰۰تومان
        نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)
        نقد ادبی ۳۰,۰۰۰تومان
        نحو كاربردي ۳۵,۰۰۰تومان
        نبوت و امامت ۲۰,۰۰۰تومان
        معاد ۲۰,۰۰۰تومان
        متون ادبی در راستای نهج البلاعه ۲۵,۰۰۰تومان
        مباني فهم و نقد حديث ۱۵,۰۰۰تومان
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰تومان
        علوم نهج البلاغه 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        علوم نهج البلاغه 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        علوم بلاغي کد 1220326 ۲۵,۰۰۰تومان
        علوم بلاغی کد 1220080 ۳۵,۰۰۰تومان
        شناخت نهج البلاغه 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        زبان انگليسي ۲۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق درعلوم اسلامی ۳۰,۰۰۰تومان
        درایة الحدیث ۲۵,۰۰۰تومان
        توحید ۲۵,۰۰۰تومان
        تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام تا411 ه.ق ۲۵,۰۰۰تومان
        تاریخ تمدن ۴۵,۰۰۰تومان
        تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع) 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        تاثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی ۲۵,۰۰۰تومان
        انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه ۲۵,۰۰۰تومان
        تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع) 2 ۲۰,۰۰۰تومان
        الهیات-ادیان و عرفان
        تاريخ فرق اسلامي 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        تاریخ تصوف از قرن هفتم تا عصر حاضر ۱۰,۰۰۰تومان
        اديان هند 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        اديان ايران پيش از اسلام 1 ۱۰,۰۰۰تومان
    بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری
        اقتصـــــاد اســــلامـی
        نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه ۱۵,۰۰۰تومان
        نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه ۱۰,۰۰۰تومان
        نظام پولی و مالی اسلامی ۵,۰۰۰تومان
        نظام اقتصادی صدر اسلام ۵,۰۰۰تومان
        روش شناسی اقتصاد اسلامی ۱۰,۰۰۰تومان
        توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی ۱۰,۰۰۰تومان
        تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان ۱۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2 ۴۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد سنجی میانه ۲۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد سنجی ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد خرد میانه 2- اقتصاد خرد 2 ۴۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        حســابـــداری
        مهندسي مالي کد 1214111 ۳۰,۰۰۰تومان
        مهندسی مالی کد 1214113 ۱۵,۰۰۰تومان
        مسائل جاري در حسابداري ۳۵,۰۰۰تومان
        مدیریت مالی 2 ۲۵,۰۰۰تومان
        مدیریت مالی 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        سيستم اطلاعاتي حسابداري ۲۵,۰۰۰تومان
        سیستم های حسابداری ۳۵,۰۰۰تومان
        ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق و گزارش نويسي ۴۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق-مبانی روش تحقیق ۳۰,۰۰۰تومان
        رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی ۶۰,۰۰۰تومان
        حسابرسي پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        حسابداري مديريت ۲۵,۰۰۰تومان
        حسابداري دولتي پيشرفته ۳۵,۰۰۰تومان
        حسابداری میانه 2 ۳۵,۰۰۰تومان
        تصمیم گیری در مسائل مالی ۴۰,۰۰۰تومان
        تحليل آماري ۳۰,۰۰۰تومان
        تئوري حسابداري 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        تئوری حسابداری 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        پژوهش عملیاتی پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        بررسي موارد خاص در حسابداري ۴۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد مديريت-مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت ۷۰,۰۰۰تومان
        اصول و مبانی مدیریت-اصول سازمان و مدیریت ۴۰,۰۰۰تومان
        اصول حسابداری 3 ۴۵,۰۰۰تومان
        اصول حسابداری 1 ۴۵,۰۰۰تومان
        آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۰,۰۰۰تومان
        علــــــوم اقـتـصــــادی
        نظریه بازیها ۱۰,۰۰۰تومان
        نظام اقتصادی صدر اسلام ۵,۰۰۰تومان
        موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي ۲۰,۰۰۰تومان
        مباني فقهي اقتصاد اسلام ۳۰,۰۰۰تومان
        سمینار بانکداری اسلامی ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي،علوم اقتصادی ۳۰,۰۰۰تومان
        رياضيات براي اقتصاد ۳۰,۰۰۰تومان
        روش تحقيق كاربرد بسته هاي نرم افزاري ۲۵,۰۰۰تومان
        رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی ۶۰,۰۰۰تومان
        تجارت بین الملل ۱۰,۰۰۰تومان
        پول و ارز و بانکداری ۵,۰۰۰تومان
        اقتصادحقوق ۱۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد منابع ۲۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد مدیریت ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد محیط زیست ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد كلان ۱۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2 ۴۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد صنعتي ۲۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد سنجی کد 1221128 ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد سنجی کد 1221097 ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد خرد میانه 2 ۴۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد خرد ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد توسعه ۲۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد پولي ۱۰,۰۰۰تومان
        اصول و سازمان مدیریت ۴۰,۰۰۰تومان
        اصول اقتصاد کشاورزی ۱۰,۰۰۰تومان
        مــــــدیـریـت بازرگـــــــانی
        مديريت منابع انساني پیشرفته ۳۵,۰۰۰تومان
        مديريت صادرات و واردات ۱۵,۰۰۰تومان
        مديريت سرمايه گذاريها ۱۵,۰۰۰تومان
        مديريت استراتژيك پيشرفته ۷۵,۰۰۰تومان
        مدیریت مالی 2 ۲۵,۰۰۰تومان
        مدیریت مالی 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        مباني سازمان و مديريت ۱۵,۰۰۰تومان
        مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۲۵,۰۰۰تومان
        سيستم اطلاعاتي مديريت پيشرفته ۶۰,۰۰۰تومان
        سميناردر مديريت مالي ۲۰,۰۰۰تومان
        سازمانهاي پولي و مالي ۲۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی مدیریت بازرگانی ۵۵,۰۰۰تومان
        ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق كاريردي ۲۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق-مبانی روش تحقیق ۳۰,۰۰۰تومان
        رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی ۶۰,۰۰۰تومان
        حقوق بازرگاني بين الملل ۲۰,۰۰۰تومان
        حسابداري در مديريت ۳۰,۰۰۰تومان
        تحليل آماري ۲۰,۰۰۰تومان
        تحقيقات بازاريابي ۳۰,۰۰۰تومان
        تحقيق در عمليات پيشرفته ۴۰,۰۰۰تومان
        تحقیق در عملیات 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        تجزيه و تحليل سيستم ۲۵,۰۰۰تومان
        بررسی رفتارمصرف كننده ۳۰,۰۰۰تومان
        بازاريابي صنعتي ۳۰,۰۰۰تومان
        بازاریابی بین المللی ۳۰,۰۰۰تومان
        بازارها و نهادهاي مالي ۱۵,۰۰۰تومان
        بازار یابی و مدیریت بازار ۳۰,۰۰۰تومان
        بازار شناسي و مسايل بازاریابی ۵۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد مديريت ۷۰,۰۰۰تومان
        اصول سازمان و مدیریت ۴۰,۰۰۰تومان
        اصول حسابداری 3 ۴۵,۰۰۰تومان
        اصول حسابداری 1 ۴۵,۰۰۰تومان
        آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۰,۰۰۰تومان
        مديريت رفتارسازماني پيشرفته ۴۵,۰۰۰تومان
        تئوريهاي مديريت 1 ۵۰,۰۰۰تومان
        مدیـــریـت اجــــرایــی
        مهارت هاي عمومي مديريت ۴۵,۰۰۰تومان
        مسائل جاري مديريت ۵۰,۰۰۰تومان
        مديريت مالي و اقتصاد مديريت ۶۵,۰۰۰تومان
        مديريت تكنولوژي و نوآوري ۴۵,۰۰۰تومان
        مديريت بازاريابي ۵۰,۰۰۰تومان
        مديريت استراتژيك بازاريابي ۳۰,۰۰۰تومان
        مدیریت طرح های توسعه ۵۵,۰۰۰تومان
        مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک ۴۵,۰۰۰تومان
        مباني سازمان و مديريت ۵,۰۰۰تومان
        سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ۶۰,۰۰۰تومان
        سازمان هاي پيچيده ديدگاه استراتژيك ۷۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی مدیریت اجرایی ۷۰,۰۰۰تومان
        روش تحقيق در مديريت ۵۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق ۳۵,۰۰۰تومان
        حسابداري مديريت ۵۵,۰۰۰تومان
        تحليل رفتار و مديريت منابع انساني ۳۵,۰۰۰تومان
        تحليل استراتژي هاي سازمان هاي موفق و ناموفق ۴۵,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی استراتژیک ۴۵,۰۰۰تومان
        بازرگاني بين الملل ۵۰,۰۰۰تومان
        ارتباطات بازاريابي ۳۵,۰۰۰تومان
        آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        تحقیقات بازاریابی ۳۰,۰۰۰تومان
        مــــدیـــریـــت دولــــتی
        نظريه های سيستمی ۱۰,۰۰۰تومان
        نظريه ها و فرايند ارتباطات سازمانی ۱۵,۰۰۰تومان
        نظريه و فرآيند تحول سازمان ۲۰,۰۰۰تومان
        نظامهای اداری تطبيقی پیشرفته ۳۵,۰۰۰تومان
        مديريت منابع انسانی پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        مديريت رفتار سازمانی پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        مديريت بهره وری نيروی انساني ۲۵,۰۰۰تومان
        مديريت استراتژیک پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        مبانی سازمان و مدیریت ۲۰,۰۰۰تومان
        كاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان ۱۵,۰۰۰تومان
        فرآيند خط مشی گذاری ۲۵,۰۰۰تومان
        طراحي و ايجاد سازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات ۲۰,۰۰۰تومان
        سيستمهای اطلاعاتی استراتژيک ۱۵,۰۰۰تومان
        سيستم های اطلاعاتی مديريت پيشرفته ۴۰,۰۰۰تومان
        سمينار تخصصی در مديريت نيروی انسانی ۳۰,۰۰۰تومان
        سمينار تحقيقی در مورد مسائل سازمانهای اداری ايران ۲۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی مدیریت دولتی ۲۵,۰۰۰تومان
        روشهای تحقيق در رفتار سازمانی ۲۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق ۲۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در مدیریت ۲۰,۰۰۰تومان
        حقوق اساسی سازمانهای دولتی ۲۰,۰۰۰تومان
        تصميم گيری در مسائل مالی ۱۵,۰۰۰تومان
        تحليل آماری ۴۰,۰۰۰تومان
        تحقيق در عمليات پيشرفته ۴۰,۰۰۰تومان
        تجزیه و تحلیل سیستم ۱۵,۰۰۰تومان
        بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتی ۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزی استراتژيک نيروی انسانی ۲۰,۰۰۰تومان
        بررسی مسائل مديريت دولتی ايران ۲۰,۰۰۰تومان
        تئوريهای مديريت پيشرفته ۴۰,۰۰۰تومان
        مــــدیــریـــت MBA
        مديريت نيروي انساني ۵,۰۰۰تومان
        مديريت مالي و حسابداري ۴۰,۰۰۰تومان
        مديريت رفتارسازماني و منابع انساني ۴۰,۰۰۰تومان
        مديريت استراتژيك ۳۰,۰۰۰تومان
        مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۵۵,۰۰۰تومان
        مدیریت تحول ۵۵,۰۰۰تومان
        مدیریت اسلامی ۷۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی MBA ۵۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        روش تحقيق ۳۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در مدیریت ۳۵,۰۰۰تومان
        تفکر و دید استراتژیک ۴۰,۰۰۰تومان
        تحلیل تطبیقی از استراتژیهای سازمانی موفق وناموفق ۴۵,۰۰۰تومان
        تئوریهای مدیریت 2 ۳۰,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی استراتژیک در عمل ۵۰,۰۰۰تومان
        آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ۴۰,۰۰۰تومان
        تصمیم گیری کمی برای مدیران ۳۵,۰۰۰تومان
        تئوری مدیریت 1 ۴۰,۰۰۰تومان
        اصول حسابداری 1 ۴۰,۰۰۰تومان
        مدیریت فنــاوری اطلاعــات
        هوش مصنوعي و منطق فازي ۳۰,۰۰۰تومان
        مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر ۲۵,۰۰۰تومان
        منطق فازی و هوش مصنوعی ۲۰,۰۰۰تومان
        معماری سازمانی ۱۰,۰۰۰تومان
        مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی ۲۵,۰۰۰تومان
        مديريت منابع اطلاعاتي ۴۰,۰۰۰تومان
        مديريت روابط مشتري ۱۵,۰۰۰تومان
        مديريت رفتار سازماني پيشرفته ۴۰,۰۰۰تومان
        مديريت پروژه هاي فنآوري اطلاعات ۱۵,۰۰۰تومان
        مديريت امنيت سيستم اطلاعاتي ۲۵,۰۰۰تومان
        مدیریت زنجیره تامین ۲۵,۰۰۰تومان
        مدیریت رفتار سازمانی ۱۰,۰۰۰تومان
        مدیریت دانش درسازمانها ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت دانش ۳۰,۰۰۰تومان
        مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی CMMI ۱۰,۰۰۰تومان
        مدل سازي اطلاعات سازمان ۳۵,۰۰۰تومان
        مباني سازمان و مديريت ۱۵,۰۰۰تومان
        كاربردفن آوري اطلاعات براي مديران ۱۰,۰۰۰تومان
        كاربرد كامپيوتر و آشنايي با نرم افزارها ۳۰,۰۰۰تومان
        كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ۳۵,۰۰۰تومان
        کسب و کار الکترونیکی ۱۵,۰۰۰تومان
        فناوری اطلاعات ۱۵,۰۰۰تومان
        فنآوريهاي مديريت دانش ۱۰,۰۰۰تومان
        فرایندهای مدیریت دانش ۱۵,۰۰۰تومان
        سيستمهاي مديريت بانك هاي اطلاعاتي ۳۵,۰۰۰تومان
        سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري ۱۵,۰۰۰تومان
        سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان ۲۵,۰۰۰تومان
        سيستم هاي معين تصميم گيري و خبره ۳۰,۰۰۰تومان
        سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته ۵۰,۰۰۰تومان
        سیستم های خبره ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۳۰,۰۰۰تومان
        روش شناسي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي ۳۰,۰۰۰تومان
        روش تحقيق ۱۵,۰۰۰تومان
        ذخيره و بازيابي اطلاعات ۱۵,۰۰۰تومان
        دولت الکترونیکی ۲۰,۰۰۰تومان
        داده كاوي و انبار داده ها ۱۰,۰۰۰تومان
        جستجو در منابع اطلاعاتي ۱۰,۰۰۰تومان
        تحليل آماري ۴۵,۰۰۰تومان
        تجزيه و تحليل سيستمهاي ساختار يافته ۲۵,۰۰۰تومان
        تجزیه و تحلیل سیستم ۱۵,۰۰۰تومان
        تئوريهاي مديريت پيشرفته ۴۰,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات ۳۵,۰۰۰تومان
        بازمهندسي فرايندهاي كسب و كار ۲۰,۰۰۰تومان
        بازاريابي الكترونيكي ۵,۰۰۰تومان
        استراتژی های مدیریت دانش ۱۵,۰۰۰تومان
        آمار ۲۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        تاثير فن آوري اطلاعات بر سازمان و مديريت ۲۵,۰۰۰تومان
    بخش علوم اجتماعی
        آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
        هیدرو لوژی پیشرفته ۱۵,۰۰۰تومان
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰تومان
        مدیریت و برنامه ریزی محیطی ۱۵,۰۰۰تومان
        مبانی اقلیم شناسی ۲۰,۰۰۰تومان
        مبانی آب و هوا شناسی سینوپتیک ۱۵,۰۰۰تومان
        گرمایش جهانی و پیامد های آن ۵,۰۰۰تومان
        كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي ۱۵,۰۰۰تومان
        کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی ۵,۰۰۰تومان
        سری های زمانی و روشهای آماری آشکار سازی تغییر ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی ۵,۰۰۰تومان
        روشهای پیشرفته آماری در آب و هوا شناسی ۱۵,۰۰۰تومان
        روشهای آب و هوا شناسی دیرینه ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در آب و هوا شناسی ۱۵,۰۰۰تومان
        تغییر اقلیم و کشاورزی ۱۰,۰۰۰تومان
        آب و هوای کواترنر ۱۰,۰۰۰تومان
        آب و هوا شناسی کشاورزی ۵,۰۰۰تومان
        مبانی آب و هوا شناسی 1 ۵,۰۰۰تومان
        آب و هوا شناسی توریسم ۵,۰۰۰تومان
        تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
        نقدو بررسي تاريخ مغولان تيموريان - تيموريان و حکومتهای محلی ۳۰,۰۰۰تومان
        نقدو بررسي تاريخ ايران از آغاز خلافت عباسي ۳۰,۰۰۰تومان
        نقد و بررسي تاريخ ايران از صفويان تا ظهور قاجاريه ۲۰,۰۰۰تومان
        نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز حکومت عباسي ۲۰,۰۰۰تومان
        مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۵,۰۰۰تومان
        کلیات و مبانی علم تاریخ ۵,۰۰۰تومان
        کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند ۱۵,۰۰۰تومان
        فلسفه تاريخ ۳۵,۰۰۰تومان
        شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها ۱۵,۰۰۰تومان
        شناخت و نقد منابع وماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام ۲۰,۰۰۰تومان
        شناخت روشهای تحقیق در تاریخ ۵,۰۰۰تومان
        زبان عربي، قرائت متون تاريخي به زبان عربي ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان خارجي 2 با تکیه بر نثر ومتون تاریخی ۲۰,۰۰۰تومان
        زبان خارجي 1 با تاکید بر نثر متون تاریخی ۱۵,۰۰۰تومان
        تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي ۳۵,۰۰۰تومان
        تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید ۵,۰۰۰تومان
        تاریخ اروپا در قرون وسطی ۱۰,۰۰۰تومان
        بررسي جنبش هاي مردمي يكصد ساله اخير ۲۵,۰۰۰تومان
        ايران در عهد قاجاريه با تكيه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت ۲۰,۰۰۰تومان
        قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        تاريخ معاصر ايران ۱۰,۰۰۰تومان
        جـــــامعه شنــــاسی
        نظريه هاي توسعه ۱۵,۰۰۰تومان
        مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری ۴۰,۰۰۰تومان
        مسائل اجتماعی نوسازي و فرانوسازي ۱۰,۰۰۰تومان
        مبانی مردم شناسی ۴۰,۰۰۰تومان
        مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2 ۶۰,۰۰۰تومان
        مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۰,۰۰۰تومان
        کتاب جهانی شدن نوشته مالکوم واترز ۴۰,۰۰۰تومان
        کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی ۵۰,۰۰۰تومان
        فلسفه وروش شناسی اجتماعی ۱۰,۰۰۰تومان
        فقر و نابرابری های اجتماعی (کارشناسی) ۶۰,۰۰۰تومان
        سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی جامعه شناسی ۶۰,۰۰۰تومان
        روشهاي پيشرفته آماري ۵۰,۰۰۰تومان
        روشهای تحلیل جمعیت ۳۵,۰۰۰تومان
        روشهای تحقيق كيفي در جامعه شناسی ۶۰,۰۰۰تومان
        روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی ۷۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق نظری ۴۵,۰۰۰تومان
        روانشناسی صنعتی ۱۰,۰۰۰تومان
        روانشناسی اجتماعی ۴۰,۰۰۰تومان
        جهاني شدن و مسايل توسعه ۲۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسي مسائل آموزش عالي ۴۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسي كار و شغل ۵۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسي علم و تكنولوژي ۴۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده ۵۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسي دين ۱۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسي انحرافات اجتماعي (جبرانی) ۵۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی مسائل اجتماعی ۸۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی ۴۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی شهری ۵۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی جوانان ۸۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی ایلات وعشایر ایران ۱۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی انحرافات و کجروی های اجتماعی ۴۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها ۶۰,۰۰۰تومان
        توسعه پایدار ۱۰,۰۰۰تومان
        توسعه اجتماعي -اقتصادي(کارشناسی) ۵۵,۰۰۰تومان
        توسعه اجتماعی اقتصادی ۸۰,۰۰۰تومان
        تغییرات اجتماعی ۲۵,۰۰۰تومان
        تامين و رفاه اجتماعي ۱۰,۰۰۰تومان
        بينش هاي جامعه شناسي-1 ۶۰,۰۰۰تومان
        بينش هاي جامعه شناسي 3 ۶۵,۰۰۰تومان
        بینش های جامعه شناسی - 2 ۵۰,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی شهری ۱۰,۰۰۰تومان
        بررسي مسائل اجتماعي ايران ۳۵,۰۰۰تومان
        آماردرعلوم اجتماعی ۵۰,۰۰۰تومان
        جغرافیـــــــــای طبـیـعـی
        هیدرولوژي آبهاي سطحي ۲۰,۰۰۰تومان
        واحدهاي ژئومورفولوژي ايران ۲۰,۰۰۰تومان
        نواحي اقليمي ايران و توان هاي محيطي آنها ۱۵,۰۰۰تومان
        ميكرو كليماتولوژي پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        مكتب هاي جغرافيايي گرايش طبيعي ۵۵,۰۰۰تومان
        متون تخصصي جغرافياي طبيعي ۴۵,۰۰۰تومان
        كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي ۳۰,۰۰۰تومان
        كاربرد سيستم اطلاعات جغرافياييGIS در مطالعات محيطي ۱۰,۰۰۰تومان
        كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي ۱۰,۰۰۰تومان
        روشهاي اقليم شناسي وتهیه وتفسیر نقشه های اقلیمی ۱۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق در جغرافياي طبيعي ۴۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي محيطي ۲۵,۰۰۰تومان
        انسان و محيط ۴۵,۰۰۰تومان
        اكوسيستم هاي محيطي ۴۰,۰۰۰تومان
        اقليم و بحران های محيطي ۲۰,۰۰۰تومان
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰تومان
        كاربرد اقليم در برنامه ريزي محيطي ۲۵,۰۰۰تومان
        جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
        مكتب هاي جغرافيايي گرايش شهري و روستايي ۵۵,۰۰۰تومان
        مکاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریزی روستایی ۵,۰۰۰تومان
        مديريت روستايي ۲۰,۰۰۰تومان
        متون تخصصي جغرافياي روستايي ۵۵,۰۰۰تومان
        مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS ۱۵,۰۰۰تومان
        مبانی جغرافیای روستایی ۱۵,۰۰۰تومان
        مبانی آب و هوا شناسی 1 ۵,۰۰۰تومان
        روشهای تحلیل جمعیت ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق درجغرافيا و برنامه ريزي روستايي ۳۵,۰۰۰تومان
        ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه روستايي ۵۵,۰۰۰تومان
        جغرافياي شهري پيشرفته ۵۵,۰۰۰تومان
        جغرافياي رابطه شهر و روستا در ايران ۱۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي كشاورزي با تاكيد بر ايران ۲۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران ۲۰,۰۰۰تومان
        انسان و محیط ۴۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد فضا ۶۰,۰۰۰تومان
        استفاده از كامپيوتر در برنامه ريزي روستايي ۲۰,۰۰۰تومان
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰تومان
        كاربرد GIS دربرنامه ريزي روستايي ۳۰,۰۰۰تومان
        تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ۱۵,۰۰۰تومان
        تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی ۱۵,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی ۱۵,۰۰۰تومان
        اكوسيستم هاي طبيعي ۵,۰۰۰تومان
        جغرافیا و برنامه ریزی شهری
        مكتب هاي جغرافيايي ۵۵,۰۰۰تومان
        مکتبها و نظریه ها در جغرافیا ۱۵,۰۰۰تومان
        مطالعات شهری ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت عمران ۲۰,۰۰۰تومان
        متون تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۵۵,۰۰۰تومان
        مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS ۱۵,۰۰۰تومان
        مبانی جغرافیای شهری ۲۰,۰۰۰تومان
        طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ۱۵,۰۰۰تومان
        شهرنشيني و برنامه ريزي شهري در ايران ۳۰,۰۰۰تومان
        سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در برنامه ريزي شهري و منطقه اي ۳۵,۰۰۰تومان
        سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری ۱۵,۰۰۰تومان
        روشهای تحلیل جمعیت ۱۰,۰۰۰تومان
        روش تحقيق در مطالعات شهري منطقه اي ۴۵,۰۰۰تومان
        جغرافياي طبيعي شهر 1 (ژئو مورفولوژي) ۴۵,۰۰۰تومان
        جغرافياي طبيعي شهر (اقليم = هيدرولوژي) ۲۵,۰۰۰تومان
        جغرافياي شهري پيشرفته ۵۵,۰۰۰تومان
        تكنيكهاي پيش بيني در برنامه ريزي شهری ومنطقه ای ۳۵,۰۰۰تومان
        تحليل هاي جمعيتي در برنامه ريزي شهري ۳۰,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي كاريري اراضي شهري ۴۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد شهري پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي ۲۰,۰۰۰تومان
        اصول و روشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي ۴۰,۰۰۰تومان
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰تومان
        مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری ۱۵,۰۰۰تومان
        مبانی آب و هوا شناسی 1 ۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي شهرهاي جديد ۳۵,۰۰۰تومان
        عــــــلوم سیـــــــاسـی
        نظريه هاي جديد در علم سياست ۵,۰۰۰تومان
        نظريه های مختلف در روابط بين الملل ۵,۰۰۰تومان
        مسائل خاور ميانه ۵,۰۰۰تومان
        مسائل استراتژي معاصر ۱۰,۰۰۰تومان
        مبانی علم سیاست ۱۰,۰۰۰تومان
        كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم ۵,۰۰۰تومان
        فقه سياسي ۵,۰۰۰تومان
        سمينار مسائل كشورهاي جهان سوم ۵,۰۰۰تومان
        سمينار جنبشهاي اسلامي ۵,۰۰۰تومان
        سمينار انقلاب اسلامي ايران ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق درعلوم سياسي ۵,۰۰۰تومان
        روابط متقابل دولتهاي خاور ميانه با توجه به نفوذ قدرتهای بزرگ ۱۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی سیاسی ۱۰,۰۰۰تومان
        تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۵,۰۰۰تومان
        افكارسياسي در ايران و جهان اسلام ۵,۰۰۰تومان
        كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم ۵,۰۰۰تومان
        روابط خارجي ايران با قدرتهاي بزرگ از1357 تا 1320 ۵,۰۰۰تومان
        مــــــدیـریـت رســـــانه
        نظريه هاي انتقادي در ارتباطات جمعي ۲۵,۰۰۰تومان
        مديريت عمومي ۱۰,۰۰۰تومان
        مديريت اسلامي ۱۰,۰۰۰تومان
        مديريت استراتژيك ۲۰,۰۰۰تومان
        مديريت ارتباط و رفتار سازماني ۵,۰۰۰تومان
        مبانی خبر در رادیو و TV ۱۵,۰۰۰تومان
        کاربرد آمار در علوم اجتماعی ۱۰,۰۰۰تومان
        سيستمهاي اطلاعات مديريت ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی ۵,۰۰۰تومان
        روشهای تحقيق و ارزشيابي ۲۵,۰۰۰تومان
        روابط بين الملل و نظریه های مختلف آن ۱۵,۰۰۰تومان
        حقوق بين المللي ارتباط جمعي ۲۵,۰۰۰تومان
        حقوق ارتباطات ۲۰,۰۰۰تومان
        بنیادهای علم سیاست ۲۵,۰۰۰تومان
        ارتباطات و توسعهارتباطات و توسعه ۱۰,۰۰۰تومان
        ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي ۲۰,۰۰۰تومان
        ارتباط جمعي ۱۰,۰۰۰تومان
        آیین نگارش زبان فارسی ۱۵,۰۰۰تومان
        آشنایی با کامپیوتر و اینترنت ۱۵,۰۰۰تومان
        مديريت رسانه 2 ۲۰,۰۰۰تومان
        مديريت رسانه 1 ۵,۰۰۰تومان
        افكارعمومي ۱۰,۰۰۰تومان
        آشنایی با فرایند تولید پیامهای رادیو وTV ۲۰,۰۰۰تومان
        تاریخ اسلام
    بخش ادبیات و زبانهای خارجه
        ادبیات کودک و نوجوان
        کودک و تفکر خلاق ۱۰,۰۰۰تومان
        کودک و ادبیات عامه ۵,۰۰۰تومان
        زیبایی شناسی ادبیات کودک و نوجوان ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۱۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان ۲۵,۰۰۰تومان
        تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران ۵,۰۰۰تومان
        انواع ادبی ۱۰,۰۰۰تومان
        ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ۱۰,۰۰۰تومان
        آيين نگارش و ويرايش ۵,۰۰۰تومان
        ادبیات مقاومت
        نقد ادبیات داستانی ۲۰,۰۰۰تومان
        نقد ادبی ۱۰,۰۰۰تومان
        مرجع شناسی وروش تحقیق درادبیات مقاومت ایران ۳۰,۰۰۰تومان
        متون نظم عربی ۱۰,۰۰۰تومان
        متون نثر عربی ۳۵,۰۰۰تومان
        کلیات نقد ادبی ۱۰,۰۰۰تومان
        صرف و نحو عربی ۴۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۲۰,۰۰۰تومان
        جریان شناسی شعر معاصر ایران ۱۰,۰۰۰تومان
        تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران ۱۰,۰۰۰تومان
        سبک شناسی (2) نثر ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
        مقدمات زبانشناسي ۷,۰۰۰تومان
        مفاهیم بنیادی در نحو ۱۰,۰۰۰تومان
        ساخت زبان فارسی ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان خارجه ۱۰,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی زبان ۵,۰۰۰تومان
        تجزيه و تحليل كلام وکاربرد شناسی زبان ۱۰,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی ۷,۰۰۰تومان
        اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی ۱۰,۰۰۰تومان
        ساخت واژه در زبان فارسی ۱۰,۰۰۰تومان
        تاریخ زبان فارسی ۵,۰۰۰تومان
        اصول معنی شناسي ۵,۰۰۰تومان
        آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی ۱۰,۰۰۰تومان
        آموزش زبان فارسی
        مقدمات زبانشناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰تومان
        مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۳۰,۰۰۰تومان
        كاربرد نظريه اجتماعي در آموزش زبان ۳۰,۰۰۰تومان
        كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش زبان فارسي ۲۰,۰۰۰تومان
        زمينه كاربردروانشناسي در آموزش زبان فارسي ۴۵,۰۰۰تومان
        زبانشناسی کاربردی ۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۴۰,۰۰۰تومان
        روشهاي تدريس زبان ۱۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        روانشناسي خواندن و نوشتن ۳۰,۰۰۰تومان
        تفکر و زبان ۲۵,۰۰۰تومان
        تدريس مهارتهاي خواندن و نوشتن ۲۵,۰۰۰تومان
        تدریس مهارتهای کلامی ۱۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي درسي تهيه و تدوين مواد آموزشی ۲۰,۰۰۰تومان
        اصول معنی شناسي ۲۰,۰۰۰تومان
        آمار استنباطي ۲۵,۰۰۰تومان
        تشخيص نارسائيهاي خواندن و نوشتن ۳۰,۰۰۰تومان
        آواشناسي زبان فارسي ۳۰,۰۰۰تومان
        آموزش زبان انگلیسی
        نگارش پیشرفته کد درس 1212235 ۳۰,۰۰۰تومان
        نگارش پیشرفته کد درس 1212055 ۲۵,۰۰۰تومان
        مسائل زبان شناسی ۳۰,۰۰۰تومان
        سمینار ۲۰,۰۰۰تومان
        زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا ۴۰,۰۰۰تومان
        زبانشناسی کاربردی ۱۵,۰۰۰تومان
        روش تدریس زبان انگلیسی ۱۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق ۳۰,۰۰۰تومان
        روانشناسی آموزش زبان ۴۰,۰۰۰تومان
        روان شناسی زبان ۲۵,۰۰۰تومان
        درآمدي بر ادبيات انگليسي 1 ۵,۰۰۰تومان
        تهیه و تدوین مطالب درسی ۲۵,۰۰۰تومان
        ترجمه متون اسلامی ۳۰,۰۰۰تومان
        تدریس عملی ۴۰,۰۰۰تومان
        تجزیه و تحلیل کلام ۳۰,۰۰۰تومان
        CALL ۵,۰۰۰تومان
        اصول و روش تدریس زبان های خارجی ۳۰,۰۰۰تومان
        اصول و روش تحقيق 2 ۵,۰۰۰تومان
        آواشناسی آموزشی ۲۵,۰۰۰تومان
        آزمون سازی زبان خارجی ۳۵,۰۰۰تومان
        آزمون سازی زبان انگلیسی ۱۵,۰۰۰تومان
        کلیات زبان شناسی 2 ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق در مسائل آموزش زبان ۴۰,۰۰۰تومان
        انگلیسی با اهداف ویژه ۱۵,۰۰۰تومان
        اصول و روش تدریس مهارتها ۳۵,۰۰۰تومان
        زبــان و ادبیــات عـربـی
        نقدادبی و مکاتب نقدی ۱۵,۰۰۰تومان
        نثرعربی در دوره عباسی ۱۵,۰۰۰تومان
        نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی ۱۵,۰۰۰تومان
        نثر دوره معاصر ۱۵,۰۰۰تومان
        مکالمه 1 ۵,۰۰۰تومان
        متون تخصصی انگلیسی ۱۵,۰۰۰تومان
        مباحث علوم بلاغی ۲۵,۰۰۰تومان
        مباحث صرفي و نحوي ۱۵,۰۰۰تومان
        مباحث زبان شناسی عربی ۱۵,۰۰۰تومان
        شعر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی ۱۵,۰۰۰تومان
        شعر عربی در دوره عباسی ۱۵,۰۰۰تومان
        شعر دوره معاصر ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق و سمینار ۵,۰۰۰تومان
        تفاسير ادبي قرآن کريم ۱۵,۰۰۰تومان
        ادبيات عرفاني ۲۵,۰۰۰تومان
        ادبیات داستانی ۱۰,۰۰۰تومان
        ادبیات تطبیقی ۵,۰۰۰تومان
        انشاء 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان و ادبیات انگلیسی
        نمایشنامه معاصر انگلیسی ۱۰,۰۰۰تومان
        نقد و بررسی ادبیات فارسی ۱۰,۰۰۰تومان
        نقد ادبی ۱۵,۰۰۰تومان
        مباحث زبان شناسي ۵,۰۰۰تومان
        شناخت ادبيات ۱۰,۰۰۰تومان
        شعر دوره رمانتیک ۱۰,۰۰۰تومان
        دوره تجديد حيات ادبي ۱۰,۰۰۰تومان
        داستان کوتاه ۵,۰۰۰تومان
        داستان بلند ۱۰,۰۰۰تومان
        بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان ۱۰,۰۰۰تومان
        ادبيات قرن هفده و هجده ۱۰,۰۰۰تومان
        ادبیات از دیدگاه زبان شناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        ادبیات اروپا ۱۰,۰۰۰تومان
        ادبیات آمریکا ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان وادبـیـات فـارسـی
        نظم فارسي 4 (مثنوي) ۳۵,۰۰۰تومان
        نظم فارسي 3 ( خاقاني و نظامي) ۴۰,۰۰۰تومان
        نظم فارسي 2 (ناصر خسرو وسنايي) ۴۵,۰۰۰تومان
        نظم فارسي 1 (شاهنامه) ۶۰,۰۰۰تومان
        نثرفارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشیريه) ۵۰,۰۰۰تومان
        نثر فارسي 3 ( مصباح الهدایه) ۳۵,۰۰۰تومان
        نثر فارسي 2 ( جهانگشا و مرزبان نامه) ۵۰,۰۰۰تومان
        نثر فارسي 1( تاريخ بيهقي) ۴۵,۰۰۰تومان
        معانی و بیان 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        متون نظم 4 - اشعار سنایی ۱۰,۰۰۰تومان
        کلیله و دمنه 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        عروض و قافیه ۲۰,۰۰۰تومان
        عربي 3 ( نظم عربی) ۵۰,۰۰۰تومان
        عربی 2 ( نثرعربي) ۶۰,۰۰۰تومان
        عربی 1( صرف و نحو) ۵۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی خارجی ۶۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق پيشرفته ۵۰,۰۰۰تومان
        دستور زبان فارسی 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        حدیقه سنایی ۱۵,۰۰۰تومان
        تحقيق درمعاني و بيان ۳۵,۰۰۰تومان
        تحقيق در دستور زبان فارسي ۴۵,۰۰۰تومان
        بدیع ۱۵,۰۰۰تومان
        نقد ادبیات داستانی ۲۰,۰۰۰تومان
        زبان شنــاسی همگـــانی
        واج شناسي ۱۵,۰۰۰تومان
        نحو (دستورگشتاوري) ۱۵,۰۰۰تومان
        مكاتب زبان شناسي ۱۵,۰۰۰تومان
        مباني زبانشناسي ۲۵,۰۰۰تومان
        شيوه استدلال نحوي ۱۰,۰۰۰تومان
        ساخت واژه ۱۵,۰۰۰تومان
        ساخت زبان فارسي ۳۰,۰۰۰تومان
        زبان شناسي کاربردي ۵,۰۰۰تومان
        زبان شناسي تاريخي و تطبيقي ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۴۰,۰۰۰تومان
        روش تحقيق در مطالعات زبان شناسي ۱۵,۰۰۰تومان
        روانشناسي زبان ۲۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسي زبان ۲۵,۰۰۰تومان
        تهيه و تدوين مواد آموزشي زبان فارسي ۲۰,۰۰۰تومان
        تطور زبان فارسي ۲۵,۰۰۰تومان
        تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي ۲۰,۰۰۰تومان
        تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان ۲۰,۰۰۰تومان
        تاريخ زبانشناسي ۳۵,۰۰۰تومان
        اصول معنی شناسي زبان ۲۵,۰۰۰تومان
        گويش شناسي ۱۰,۰۰۰تومان
        آواشناسي زبان فارسي ۳۰,۰۰۰تومان
    بخش علوم پایه
        آمــــــــار ریــــــــاضـی
        مدل هاي خطي 1 ۵,۰۰۰تومان
        مبانی آنالیز ریاضی ۵,۰۰۰تومان
        فرایندهــای تصـــادفی 2 ۵,۰۰۰تومان
        سريهاي زماني 2 ۵,۰۰۰تومان
        رگرسیون ۱۰,۰۰۰تومان
        استنباط آماری 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        استنبــــاط آمــــاری 2 ۵,۰۰۰تومان
        آناليز چند متغيره 1 ۵,۰۰۰تومان
        آنالیز ریاضی 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        آمارریاضی - برآورد یابی ۵,۰۰۰تومان
        فرایندهای تصادفی 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        احتمال و کاربرد آن ۵,۰۰۰تومان
        احتمال 1 ۵,۰۰۰تومان
        آمارریاضی - آزمون فرضها ۵,۰۰۰تومان
        چینه شناسی و فسیل شناسی
        ميكروفسيل فرامينفر ا ۵,۰۰۰تومان
        میکروفسیل غیر فرامینفرا ۵,۰۰۰تومان
        میکروفاسیس پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        ليتوسترايگرافي ۵,۰۰۰تومان
        فسيل شناسي گياهي پيشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        فسيل شناسي بي مهرگان ۱۵,۰۰۰تومان
        فسیل شناسی مهره داران ۵,۰۰۰تومان
        زمین شناسی زیر زمینی ۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي / زمین شناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        رخساره هاي پلانكنونيكي ۵,۰۰۰تومان
        رخساره هاي بنتو نيكي ۱۰,۰۰۰تومان
        دیرینه شناسی گیاهی ۵,۰۰۰تومان
        چينه شناسي ايران ۵,۰۰۰تومان
        چینه شناسی ۵,۰۰۰تومان
        تحول و اصول فيلوژني ۱۰,۰۰۰تومان
        پالینولوژی ۵,۰۰۰تومان
        بيوزوناسيون و مدلهاي بيوستراتيگرافي ۱۰,۰۰۰تومان
        ايكنولوژي ۵,۰۰۰تومان
        ریاضی کاربردی کلیه گرایشها
        نظریه گراف ۳۰,۰۰۰تومان
        مبانی جبر ۵,۰۰۰تومان
        مبانی آنالیز عددی ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی ۳۵,۰۰۰تومان
        حل عددی معادلات دیفرانسیلی ۱۵,۰۰۰تومان
        حل عددی معادلات با مشتقات جزیی ۱۵,۰۰۰تومان
        توپولو ژی عمومی ۱۰,۰۰۰تومان
        تحقیق در عملیات پیشرفته 1 ۳۵,۰۰۰تومان
        بهینه سازی غیر خطی ۵,۰۰۰تومان
        بهینه سازی خطی ۵,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبکه ها ۵,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی پویا ۵,۰۰۰تومان
        آنالیز عددی پیشرفته ۴۵,۰۰۰تومان
        نظریه کدها ۵,۰۰۰تومان
        تحقیق در عملیات پیشرفته 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        بهینه سازی مدلهای غیر خطی ۱۵,۰۰۰تومان
        بهینه سازی ۵,۰۰۰تومان
        آنالیز حقیقی 1 ۵۵,۰۰۰تومان
        ریاضی محض کلیه گرایشها
        هندسه منيفلد 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        هندسه دیفرانسیل موضعی ۵,۰۰۰تومان
        نظریه گراف ۳۰,۰۰۰تومان
        نظریه عملگرها ۱۵,۰۰۰تومان
        نظریه حلقه و مدول کد 1111441 ۵,۰۰۰تومان
        نظریه حلقه و مدول کد 1111387 ۵,۰۰۰تومان
        مبانی جبر ۵,۰۰۰تومان
        مبانی آنالیز ریاضی ۵,۰۰۰تومان
        مباحثی در نظریه مجموعه ها ۲۰,۰۰۰تومان
        مباحثی در منطق ریاضی ۱۵,۰۰۰تومان
        گروه های نامتناهی ۵,۰۰۰تومان
        گروه های متناهی ۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی ۳۰,۰۰۰تومان
        دستگاههای دینامیکی 1 ۵,۰۰۰تومان
        دستگاههــای دینــامیــکی 2 ۵,۰۰۰تومان
        جبرهمولوژیک ۲۵,۰۰۰تومان
        جبرجامع جهانی ۱۵,۰۰۰تومان
        جبرجابجایی ۱۵,۰۰۰تومان
        جبرپیشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        توپولوژی دیفرانسیل 2 ۵,۰۰۰تومان
        توپولوژی جبری 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        توپولو ژی عمومی ۱۰,۰۰۰تومان
        توپولــــوژی جبری 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        آنالیز مختلط ۱۰,۰۰۰تومان
        آنالیز حقیقی 2 ۵,۰۰۰تومان
        آنالیز حقیقی 1 ۵۵,۰۰۰تومان
        گروه و جبرلی 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        آنالیز تابعی کارکردی ۵,۰۰۰تومان
        آنالیز تابعی ۱۰,۰۰۰تومان
        زمین شنـاسی اقتصـادی
        مینرالوگرافی ۵,۰۰۰تومان
        منابع زمين گرمايي ۱۰,۰۰۰تومان
        گوهرشناسي ۱۵,۰۰۰تومان
        كانه زايي و تكنونيك ۵,۰۰۰تومان
        کانسارهای رسوبی ۵,۰۰۰تومان
        ژئوشيمي كانسارهاي گرمايي ۱۰,۰۰۰تومان
        ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي ۱۰,۰۰۰تومان
        ژئوترمومتري سيالات درگير ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي / زمین شناسی ۱۵,۰۰۰تومان
        روشهاي تجزيه نمونه هاي معدني ۱۰,۰۰۰تومان
        تخمین وارزیابی ذخائر معدنی ۵,۰۰۰تومان
        اصول اكتشافات ژئوفيزيكي ۱۰,۰۰۰تومان
        كانيها و سنگهاي صنعتي ۱۰,۰۰۰تومان
        کانسارهای آذرین و دگرگونی ۵,۰۰۰تومان
        زمین شناسی گرایش آبشناسی
        هيدروليك آبهاي زير زميني ۱۰,۰۰۰تومان
        هیدروژئو شیمی ۵,۰۰۰تومان
        هواشناسي و اقليم شناسي ۵,۰۰۰تومان
        مدلها ۱۰,۰۰۰تومان
        ژئومورفولوژي كارست ۵,۰۰۰تومان
        زمين شناسي كواترنر ۵,۰۰۰تومان
        زمین شناسی ساختاری ۵,۰۰۰تومان
        رياضيات تكميلي ۱۵,۰۰۰تومان
        رديابها ۵,۰۰۰تومان
        تغذيه مصنوعي و سدهاي زيرزميني ۵,۰۰۰تومان
        آمار و احتمالات ۵,۰۰۰تومان
        آبهای زیر زمینی ۵,۰۰۰تومان
        آبشناسي كاربردي ۱۵,۰۰۰تومان
        آبشناسی هیدرولوژی ۱۰,۰۰۰تومان
        ئيدرو ژئولوژي ۱۰,۰۰۰تومان
        آمار و احتمال ۵,۰۰۰تومان
        زمین شناسی گرایش پترولوژی
        ماگمانيسم و دگرگوني ايران ۵,۰۰۰تومان
        سنگ شناسي دگرگوني ۱۰,۰۰۰تومان
        ژئوکرنولوژی ۵,۰۰۰تومان
        ژئو شیمی پیشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي / زمین شناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        راديو كريستالوگرافي ۵,۰۰۰تومان
        بالزات ها ۵,۰۰۰تومان
        آتشفشان شناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        زیست شناسی گرایش بیوشیمی
        مبانی بیو شیمی ۱۰,۰۰۰تومان
        ليپيد و قند ۵۰,۰۰۰تومان
        كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي ۴۰,۰۰۰تومان
        کنترل متابولیسم ۶۰,۰۰۰تومان
        زیست مولکولی پیشرفته ۳۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسي مولکولی پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی سلولی و مولکولی ۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی ،بیوشیمی ۲۰,۰۰۰تومان
        روشهاي بيوشيمي و بيو فيزيك ۳۵,۰۰۰تومان
        بيوشيمي هورمونها ۵۰,۰۰۰تومان
        بيوشيمي غشاء ۶۰,۰۰۰تومان
        بيوتكنولوژي ۲۵,۰۰۰تومان
        بیوشیمی کروماتین ۴۰,۰۰۰تومان
        بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلوئیک ۳۵,۰۰۰تومان
        بیو فیزیک ۱۰,۰۰۰تومان
        آنزيمولوژي ۵۰,۰۰۰تومان
        آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۳۰,۰۰۰تومان
        زیست شناسی گرایش علوم جانوری
        گونه و گونه زایی ۱۵,۰۰۰تومان
        كاريرد كامپيوتر در علوم زيستی ۴۰,۰۰۰تومان
        فيزيولوژی مقايسه ای ۱۵,۰۰۰تومان
        فيزيولوژی تغذيه بيو انرژيک ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی عصب و عضله ۱۰,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی ۱۰,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی تولید مثل ۱۰,۰۰۰تومان
        فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112241 ۱۰,۰۰۰تومان
        فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112124 ۱۰,۰۰۰تومان
        فیزیو لوژی جانوری 3 ۵,۰۰۰تومان
        فیزیو لوژی جانوری 2 ۲۰,۰۰۰تومان
        فیزیو لوژی جانوری 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        ژنتیک تکوینی ۵,۰۰۰تومان
        زيست شناسی تكوينی جانوری ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی ، علوم جانوری ۲۰,۰۰۰تومان
        جنين شناسي مقايسه ای جانوران ۱۵,۰۰۰تومان
        جنین شناسی ۱۵,۰۰۰تومان
        جانور شناسی 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        توليد مثل و جنسيت ۵,۰۰۰تومان
        تنظیم گردش خون ۱۰,۰۰۰تومان
        تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی ۱۰,۰۰۰تومان
        تشريح مقايسه اي مهره داران ۱۰,۰۰۰تومان
        بیوسیستماتیک جانوری ۱۰,۰۰۰تومان
        بافت شناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        اندام زایی مهره داران ۱۰,۰۰۰تومان
        آندو كربنولوژی پيشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۳۰,۰۰۰تومان
        زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
        ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي ۲۰,۰۰۰تومان
        هالوفیتها ۱۵,۰۰۰تومان
        متابوليسم گياهي ۲۵,۰۰۰تومان
        مباني بيوشيمي ۱۰,۰۰۰تومان
        گیاهان دارویی و سمی ۱۰,۰۰۰تومان
        گرده شناسي ۳۰,۰۰۰تومان
        كاربرد كامپيوتر درعلوم زيستي ۴۰,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی گیاهی 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیو لوژی جانوری 3 ۵,۰۰۰تومان
        فیزیو لوژی جانوری 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیو لوژی جانوری 2 ۲۰,۰۰۰تومان
        فلور ايران ۳۵,۰۰۰تومان
        سیستماتیک گیاهی 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        سیستماتیک گیاهی 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی تکوینی در گیاهان ۱۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۲۵,۰۰۰تومان
        رشد و نمو گیاهی ۱۰,۰۰۰تومان
        رشد و نمو پیشرفته گیاهی ۱۰,۰۰۰تومان
        جنين شناسي ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافياي گياهي ۳۰,۰۰۰تومان
        جذب و انتقال ۲۵,۰۰۰تومان
        جانور شناسي 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        تکامل ۵,۰۰۰تومان
        تشریح و مورفولوژی گیاهی ۱۰,۰۰۰تومان
        تاكسونومي جديد ۲۰,۰۰۰تومان
        پتريدو فيتها ۳۰,۰۰۰تومان
        بیو لوژی و فیزیو لوژی جلبکها ۱۰,۰۰۰تومان
        بافت شناسي ۱۰,۰۰۰تومان
        اكولوژي پوششهاي گياهي ۳۰,۰۰۰تومان
        آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۳۰,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی گیاهی 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        فتوسنتز ۵,۰۰۰تومان
        شــیـــــمی تـجـزیـه
        كروماتوگرافي ۱۵,۰۰۰تومان
        کمپلکس ها در شیمی تجزیه ۱۰,۰۰۰تومان
        شيمي فيزيك پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شيمي آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        شیمی تجزیه دستگاهی ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی تجزیه 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی تجزیه 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ،شیمی تجزیه ۳۰,۰۰۰تومان
        راديو شيمي و كاربرد آن در شيمي تجزيه ۱۰,۰۰۰تومان
        تجزيه مقادير بسيار كم ۱۰,۰۰۰تومان
        الكتروشيمي تجزيه اي ۱۰,۰۰۰تومان
        اسپكتروسكوپي تجزيه اي 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        شـیــــــمی فیـزیــــک
        معادلات دیفرانسیل ۱۰,۰۰۰تومان
        مبانی شیمی کوانتومی ۵,۰۰۰تومان
        طيف سنجي مولكولي 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        شيمي هسته اي ۵,۰۰۰تومان
        شيمي محاسباتي ۱۰,۰۰۰تومان
        شيمي كوانتومي 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        شيمي فيزيك پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شيمي تابش ۱۰,۰۰۰تومان
        شيمي آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شيمي آب ۱۰,۰۰۰تومان
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        شیمی فیزیک 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        شیمی فیزیک 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        شیمی حالت جامد ۵,۰۰۰تومان
        سينيتيك شيميايي پيشرفته ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۳۰,۰۰۰تومان
        ترموديناميك آماري 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        الكتروشيمي پيشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        شـیـمی مـعـدنـی
        كاربرد نظريه گروه ها در شيمی ۵,۰۰۰تومان
        کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۱۵,۰۰۰تومان
        طيف سنجی در شيمی معدنی ۵,۰۰۰تومان
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شيمی هسته ای ۵,۰۰۰تومان
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        شيمی فيزيک معدني ۵,۰۰۰تومان
        شيمی فيزيک پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        شيمی آلي فلزی ۵,۰۰۰تومان
        شيمی آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شیمی معدنی 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی معدنی 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        شیمی عمومی 1 ۵,۰۰۰تومان
        شیمی حالت جامد ۵,۰۰۰تومان
        سينیتيک ترموديناميک ومکانیسم واکنشهای معدنی ۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی/ شيمی معدنی ۳۰,۰۰۰تومان
        شیــــــمی آلــی
        مباني شيمي پليمر ۵,۰۰۰تومان
        کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۱۵,۰۰۰تومان
        شيمي هتروسيكل ۱۰,۰۰۰تومان
        شيمي فيزيك پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        شيمي دارويي ۱۵,۰۰۰تومان
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شيمي آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        شیمی فیزیک آلی ۵,۰۰۰تومان
        شیمی آلی 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی آلی 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        سنتز پليمرها ۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۳۰,۰۰۰تومان
        روشهاي سنتز آلي ۱۵,۰۰۰تومان
        جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی ۱۰,۰۰۰تومان
        اصول بيو شيمي ۱۵,۰۰۰تومان
        فـــــــیـزیـــک (کلیه گرایشها)
        موضوعات ويژه در زمينه فيزيك هسته اي ۵,۰۰۰تومان
        مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 ۴۵,۰۰۰تومان
        مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 ۴۰,۰۰۰تومان
        مكانيك آماري پيشرفته 1 ۴۰,۰۰۰تومان
        مكانيك آماري پيشرفته 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        مکانیک کوانتومی 1 ۵,۰۰۰تومان
        فيزيك هسته اي پیشرفته 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        فيزيك هسته اي پیشرفته 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        فيزيك محاسباتي 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        فيزيك حالت جامد پيشرفته 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        فيزيك حالت جامد پيشرفته 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصي ۱۰,۰۰۰تومان
        الكتروديناميك 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        الكتروديناميك 1 ۳۰,۰۰۰تومان
        الکترو مغناطیس 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        مكانيك كلاسيك ۱۰,۰۰۰تومان
        رياضي فيزيك 3 ۲۵,۰۰۰تومان
        فیتوشیمی
        کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۱۵,۰۰۰تومان
        شيمي تجزيه دستگاهي ۱۵,۰۰۰تومان
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شيمي آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        شیمی آلی 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی آلی 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی ۱۰,۰۰۰تومان
        شيمي تجزيه 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        ژئو فیزیک - زلزله شناسی
        نقشه برداری ۵,۰۰۰تومان
        معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۵,۰۰۰تومان
        معادلات دیفرانسیل ۵,۰۰۰تومان
        آموزش ریاضی
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰تومان
        روانشناسی رشد ۵,۰۰۰تومان
        تاریخ ریاضیات ۵,۰۰۰تومان
        سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی
        محیط های رسوبی ۵,۰۰۰تومان
        زمین شناسی زیر زمینی ۵,۰۰۰تومان
        چینه شناسی ۵,۰۰۰تومان
        زیست فناوری(بیوتکنولوژی)میکروبی
        ویروس شناسی ۱۰,۰۰۰تومان
        میکروبیولوژی عمومی ۱۰,۰۰۰تومان
        مبانی بیو شیمی ۱۰,۰۰۰تومان
        ساختار و عملکرد ماکرو مولکولهای زیستی ۳۰,۰۰۰تومان
        ژنتیک یوکاریوتها ۳۰,۰۰۰تومان
        ژنتیک پرو کاریوتها ۲۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی مولکولی پیشرفته ۳۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی سلولی و مولکولی ۵,۰۰۰تومان
        بیوتکنولوژی فرایندهای تخمیری ۲۵,۰۰۰تومان
        بیوتکنولوژی غذایی ۲۵,۰۰۰تومان
        بیو انفورماتیک ۲۵,۰۰۰تومان
        آمار و احتمال پیشرفته در بیو تکنولوژی ۲۵,۰۰۰تومان
    بخش فنی و مهندسی
        مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
        میکروبیولوژی عمومی ۱۵,۰۰۰تومان
        میکروبیولوژی صنعتی و فرایند های تخمیری ۱۵,۰۰۰تومان
        مکانیک سیالات 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        مبانی ژنتیک مولکولی ۵,۰۰۰تومان
        ریاضیات پیشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 ۲۰,۰۰۰تومان
        ترمودینامیک پیشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی ۱۵,۰۰۰تومان
        بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی ۱۰,۰۰۰تومان
        تکنو لوژی آنزیم ها ۵,۰۰۰تومان
        مهندسی صنایع (کلیه گرایشها)
        مديريت منابع انساني ۱۵,۰۰۰تومان
        مديريت كيفيت و بهره وري ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت عملیات ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت زنجیره تامین ۵,۰۰۰تومان
        مباحث منتخب در مهندسي صنايع ۲۰,۰۰۰تومان
        كامپيوتر و مديريت داده ها ۱۰,۰۰۰تومان
        كاربرد مجموعه هاي فازي در تصميم گيري وبرنامه ریزی ۲۵,۰۰۰تومان
        فر آیندهای احتمالی ۵,۰۰۰تومان
        طرح ریزی واحدهای صنعتی ۱۵,۰۰۰تومان
        طراحي سيستم هاي صنعتي ۲۵,۰۰۰تومان
        طراحی آزمایشها ۵,۰۰۰تومان
        شبيه سازي كامپيوتري ۲۵,۰۰۰تومان
        شبیه سازی گسسته ۵,۰۰۰تومان
        سيستم هاي صف ۲۰,۰۰۰تومان
        سيستم هاي ديناميكي 1 ۵,۰۰۰تومان
        سيستم هاي ديناميكي ۵,۰۰۰تومان
        سیستم های معین تصمیم گیری و خبره ۵,۰۰۰تومان
        سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۱۰,۰۰۰تومان
        سازماندهي و رهبري ۵,۰۰۰تومان
        روشهای فرا ابتکاری ۵,۰۰۰تومان
        روش هاي آماري ۲۰,۰۰۰تومان
        داده کاوی ۵,۰۰۰تومان
        حسابداري صنعتي ۵,۰۰۰تومان
        توسعه و رشد ۵,۰۰۰تومان
        تحلیل سیستم ها ۱۰,۰۰۰تومان
        تئوري تصميم گيري ۱۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي رياضي ۱۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي خطي پيشرفته ۲۰,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي حمل و نقل ۱۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي توليد پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        برنامه ريزي استراتژيك براي مديران ۲۰,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        برنامه ریزی استراتژیک ۵,۰۰۰تومان
        بازاریابی ۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد مهندسی پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد کلان ۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد عمومی ۱۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد سنجي ۱۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد خرد براي مديران ۲۰,۰۰۰تومان
        اصول حسابداري ۵,۰۰۰تومان
        ارزيابي کار و زمان ۵,۰۰۰تومان
        احتمال و آمارمهندسی پیشرفته ۱۰,۰۰۰تومان
        آمار و احتمال مهندسی ۲۰,۰۰۰تومان
        تصميم گيري با معيار هاي چندگانه ۲۰,۰۰۰تومان
        تحقیق در عملیات 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد خرد پیشرفته 1 ۵,۰۰۰تومان
        مهندسی عمران-راه و ترابری
        مهندسی ترافیک پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        مکانیک خاک ۵,۰۰۰تومان
        مدیریت ونگهداری راه ۱۰,۰۰۰تومان
        طرح هندسی راه پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        طرح و محاسبه راه آهن ۱۵,۰۰۰تومان
        طرح روسازی پيشرفته ۱۵,۰۰۰تومان
        طراحی فرودگاه ۱۵,۰۰۰تومان
        رياضيات عالی مهندسی ۱۵,۰۰۰تومان
        راهسازی ۵,۰۰۰تومان
        تحقيق در عمليات ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
        هیدرولیک و آزمایشگاه ۱۵,۰۰۰تومان
        هیدرولیک پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        مکانیک سیالات ۱۰,۰۰۰تومان
        مکانیک خاک ۱۵,۰۰۰تومان
        طراحی هیدرولیکی سازه ها ۱۰,۰۰۰تومان
        رياضيات عالي مهندسي ۱۰,۰۰۰تومان
        روشهای عددی در مهندسی آب ۱۰,۰۰۰تومان
        روش اجزاء محدود ۱۰,۰۰۰تومان
        استاتیک ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی فن آوری اطلاعات
        هوش مصنوعی ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی نرم افزار 2 ۵,۰۰۰تومان
        مدیریت توسعه نرم افزار ۵,۰۰۰تومان
        مبانی سازمان و مدیریت ۵,۰۰۰تومان
        گرافیک کامپیوتری پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        گرافیک کامپیوتری 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        كاربرد كامپيوتر و آشنايی با نرم افزارها ۵,۰۰۰تومان
        طراحی واسط كاربر ۵,۰۰۰تومان
        شبکه های کامپیوتری 2 ۵,۰۰۰تومان
        سیستم های چند رسانه ای ۱۵,۰۰۰تومان
        پويا نمایی و پويانمايی سه بعدی ۵,۰۰۰تومان
        ارتباطات تصويری ۵,۰۰۰تومان
        مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
        هوش مصنوعی ۱۰,۰۰۰تومان
        نظریه زبانها و ماشین ها ۵,۰۰۰تومان
        مهندسي نرم افزار پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        مهندسی نرم افزار 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        معماري كامپيوتر پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        معماری کامپیوتر ۱۵,۰۰۰تومان
        مدل سازي و بررسي كارايي سيستمهاي کامپیوتری ۲۰,۰۰۰تومان
        مباحث ويژه درمهندسي نرم افزار ۲۵,۰۰۰تومان
        طراحي نرم افزارهاي مطمئن ۲۵,۰۰۰تومان
        طراحی الگوریتمها ۱۵,۰۰۰تومان
        شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        شبكه هاي عصبي ۲۵,۰۰۰تومان
        سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري ۲۵,۰۰۰تومان
        سيستم هاي خبره و مهندسي دانش ۲۵,۰۰۰تومان
        سيستم عامل های پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        سیستم های عامل ۱۰,۰۰۰تومان
        داده كاوي و انبار داده ها ۱۵,۰۰۰تومان
        پردازش گفتار ۱۵,۰۰۰تومان
        پردازش تصوير ۳۰,۰۰۰تومان
        الگوريتم های پيشرفته ۳۰,۰۰۰تومان
        اصول طراحی پایگاه داده ۱۵,۰۰۰تومان
        پردازش موازي ۳۰,۰۰۰تومان
        پايگاه داده پيشرفته ۲۵,۰۰۰تومان
        مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
        مکانیک محیط های پیوسته 1 ۵,۰۰۰تومان
        مقاومت مصالح پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        محاسبات عددی پیشرفته ۵,۰۰۰تومان
        ریاضیات مهندسی ۵,۰۰۰تومان
        ریاضیات پیشرفته 1 ۵,۰۰۰تومان
        ارتعاشات پيشرفته -ارتعاشات سیستم های ممتد ۵,۰۰۰تومان
    بخش علوم کشاورزی
        مهندسی اقتصاد کشاورزی
        مديريت كشاورزي تكميلي ۱۵,۰۰۰تومان
        كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي ۱۵,۰۰۰تومان
        سياست كشاورزی تكميلی ۱۵,۰۰۰تومان
        روشهای آمارگيری نمونه ای ۱۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق ۲۵,۰۰۰تومان
        توسعه كشاورزی تكميلی ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد کلان 2 ۲۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد کلان 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد سنجی ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد خرد 2 ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد توسعه کشاورزی ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصادسنجي 2 ۲۰,۰۰۰تومان
        اقتصاد خرد پيشرفته ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی
        هورمونهاي گياهي و تمايز بافتها ۲۰,۰۰۰تومان
        ميكروبيولوژي عمومي ۵,۰۰۰تومان
        مهندسي ژنتيك ۲۰,۰۰۰تومان
        كاربرد كامپيوتر در بيو تكنولوژي ۲۰,۰۰۰تومان
        كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیو لوژی گیاهان زراعی ۱۵,۰۰۰تومان
        طرح آزمایشهای کشاورزی ۱۵,۰۰۰تومان
        سيتوژنتيك ۱۵,۰۰۰تومان
        ژنتيك مولكولي مقدماتي ۲۰,۰۰۰تومان
        ژنتیک ۱۵,۰۰۰تومان
        ريز ازديادي و كشت بافتهاي گياهي ۱۵,۰۰۰تومان
        روش تحقيق در علوم زيستي ۱۰,۰۰۰تومان
        بيولوژي سلولي مولكولي ۲۰,۰۰۰تومان
        بيو شيمي ۱۵,۰۰۰تومان
        باغبانی عمومی ۱۵,۰۰۰تومان
        اصول اصلاح نباتات ۱۵,۰۰۰تومان
        اصلاح نباتات تکميلي ۱۵,۰۰۰تومان
        آفات و بیماریهای گیاهی ۱۵,۰۰۰تومان
        بيو تكنولوژي گياهي مقدماتي ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
        طرح آزمایشهای کشاورزی ۱۵,۰۰۰تومان
        زراعت عمومی ۵,۰۰۰تومان
        اصلاح نباتات تکميلي ۵,۰۰۰تومان
        مهندسی کشاورزی-زراعت
        فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی ۱۰,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی علفهای هرز وعلف کش ها ۵,۰۰۰تومان
        طرح آزمایشهای کشاورزی ۱۵,۰۰۰تومان
        زراعت عمومی ۵,۰۰۰تومان
        خاک شناسی عمومی ۵,۰۰۰تومان
        تغذيه گياهان زراعي ۵,۰۰۰تومان
        اکولوژی گیاهان زراعی ۵,۰۰۰تومان
        اکولوژی عمومی ۵,۰۰۰تومان
        مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
        قوانین و مدیریت منابع طبیعی ۵,۰۰۰تومان
        شناخت محیط زیست ۱۰,۰۰۰تومان
        ارزیابی محیط زیست ۱۰,۰۰۰تومان
        آلودگی آب و خاک ۱۰,۰۰۰تومان
        مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی
        مدیریت توسعه ۱۰,۰۰۰تومان
        مدیریت تعاونی ها ۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی روستایی ۵,۰۰۰تومان
        اصول اقتصاد کشاورزی ۵,۰۰۰تومان
        اقتصادکشاورزی - مدیریت و تولید
        کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی ۵,۰۰۰تومان
        تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی ۵,۰۰۰تومان
        تامین مالی در بخش کشاورزی ۵,۰۰۰تومان
        آمارگیری نمونه ای ۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد کلان 3 ۵,۰۰۰تومان
    بخش هنر و معماری
        پــــــــژوهـــش هــــنـر
        هنر وتمدن اسلامی 2 ۲۵,۰۰۰تومان
        هنر وتمدن اسلامی 1 ۲۵,۰۰۰تومان
        هنر و نماد (نشانه شناسي) ۱۵,۰۰۰تومان
        مطالعات تطبيقي هنر 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        مطالعات تطبیقی هنر2 ۱۰,۰۰۰تومان
        مبانی هنرهای تجسمی 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        کارگاه روش تحقیق ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی 1 ۱۰,۰۰۰تومان
        حکمت هنر اسلامی ۱۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی هنر ۱۰,۰۰۰تومان
        تجزیه وتحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی ۱۰,۰۰۰تومان
        بررسي و تحليل مكاتب هنري ۳۰,۰۰۰تومان
        انسان ،طبیعت، طراحی 1 ۱۵,۰۰۰تومان
        اسطوره شناسي (هنر و اسطوره) ۱۰,۰۰۰تومان
        آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران ۱۰,۰۰۰تومان
        مبانی هنرهای تجسمی 1 ۲۰,۰۰۰تومان
        زبان تخصصی 2 ۱۰,۰۰۰تومان
        آشنایي با هنر و تمدن شرق ۲۰,۰۰۰تومان
        آشنایی با هنر در تاریخ 2 آشنایی با هنر در تاریخ 2 ۵,۰۰۰تومان
        آشنایی با آرا متفکران در باب هنر ۱۵,۰۰۰تومان
        طراحی شهری
        مهندسی معماری
        نظریه و روشهای طراحی ۱۰,۰۰۰تومان
        مقاومت مصالح و سازه های بتنی ۵,۰۰۰تومان
        معماری همساز با اقلیم ۱۰,۰۰۰تومان
        سیر اندیشه های معماری ۱۰,۰۰۰تومان
        روشهای پیشرفته ساخت ۵,۰۰۰تومان
        روش تحقیق معماری ۱۰,۰۰۰تومان
        روانشناسی محیط ۲۰,۰۰۰تومان
        حکمت هنر اسلامی ۱۰,۰۰۰تومان
        جزوه نظریه ها وروشهای طراحی-ارشد معماری ۲۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد نیمسال دوم 93-94 بصورت رشته درسی
نمونه سوالات کارشناسی زیست شناسی -علوم جانوری نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- ساخت وتولید نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات نیمسال دوم 93-94 ۸۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (سیستمهای چند رسانه ای) نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه وترابری نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی نیمسال دوم 93-94 ۱۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت منابع اطلاعاتی) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( کسب وکار الکترونیک) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی( مدیریت تحول ) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی ) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت مالی دولتی ) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت سیستمهای اطلاعاتی) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( تشکیلات و روشها ) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی ) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت MBA نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات) نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه هسته ای نیمسال دوم 93-94 ۸۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه فیزیک بنیادی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه ذرات بنیادی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه حالت جامد نیمسال دوم 93-94 ۸۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه اتمی و مولکولی نیمسال دوم 93-94 ۷۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیتوشیمی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی نیمسال دوم 93-94 ۲۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی نیمسال دوم 93-94 ۹۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی ) نیمسال دوم 93-94 ۶۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-ژنتیک نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش بیوفیزیک نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی‌ - علوم گیاهی نیمسال دوم 93-94 ۶۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی - بیوشیمی نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی (ورودی های 93به بعد) نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- اقتصادی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- آبشناسی - ئیدروژئولوژی نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی نیمسال دوم 93-94 ۱۰۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت نیمسال دوم 93-94 ۶۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی نیمسال دوم 93-94 ۱۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - هندسه نیمسال دوم 93-94 ۱۰۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - جبر نیمسال دوم 93-94 ۱۱۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - آنالیز نیمسال دوم 93-94 ۱۱۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات نیمسال دوم 93-94 ۸۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی نیمسال دوم 93-94 ۲۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی نیمسال دوم 93-94 ۵۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری نیمسال دوم 93-94 ۹۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسی نیمسال دوم 93-94 ۱۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ ایران اسلامی نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ اسلام نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ تشیع نیمسال دوم 93-94 ۱۱۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات- فلسفه و کلام اسلامی نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی نیمسال دوم 93-94 ۹۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات - علوم قرآن و حدیث نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار ریاضی نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار نیمسال دوم 93-94 ۶۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه (ورودی قبل از 93) نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت دانش ) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی فیزیک نیمسال دوم 93-94 ۵۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی تجزیه نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی آلی نیمسال دوم 93-94 ۹۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی معدنی نیمسال دوم 93-94 ۹۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری نیمسال دوم 93-94 ۵۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد تابستان 93-94
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی-تکتونیک نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۳۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی-پترولوژی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- آبشناسی - ئیدروژئولوژی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۴۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی - اقتصادی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - هندسه نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - آنالیز نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۳۰,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۵۵,۰۰۰تومان
نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار ریاضی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۰,۰۰۰تومان
آزمونهای فـراگـیر کارشناسی ارشــد پیام نور
    گروه علوم انسانی
        آب وهواشناسی شهری
        آب و هوا شناسی شهری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        آب و هوا شناسی شهری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        آب و هوا شناسی کاربردی
        آب وهوا شناسی کاربردی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        آب و هوا شناسی کاربردی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)
        تغییرات آب وهوایی(اقلیمی) آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        تغییرات آب و هوایی(اقلیمی) آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی
        آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش زبان انگلیسی
        آموزش زبان انگلیسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش زبان انگلیسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش زبان فارسی
        آموزش زبان فارسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش زبان فارسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
        آموزش زبان فارسی به غیرفارسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش زبان فارسی به غیر فارسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش محیط زیست
        آموزش محیط زیست آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش محیط زیست آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی
        اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        اخلاق - گرایش اخلاق اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        اخلاق -گرایش فلسفه اخلاق
        اخلاق - گرایش فلسفه اخلاق آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        اخلاق - گرایش فلسفه اخلاق آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد اسلامی
        اقتصاد اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        اقتصاد اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        الهیات - علوم قرآن وحدیث
        الهیات-علوم قرآن وحدیث آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        الهیات - علوم قرآن وحدیث آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        فقه و مبانی حقوق اسلامی
        الهیات-فقه ومبانی حقوق اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        تاریخ - تاریخ اسلام
        تاریخ - تاریخ اسلام آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        تاریخ - تاریخ اسلام آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
        تاریخ - تاریخ ایران اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        تاریخ - تاریخ ایران اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        تاریخ تشیع
        تاریخ تشیع آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        تاریخ تشیع آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
        تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        تحقیقات آموزشی
        تحقیقات آموزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی
        جامعه شناسی مرداد ماه 88 ۱۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی مرداد ماه 87 ۱۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی مرداد ماه 85 ۱۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی اردیبهشت ماه 90 ۱۰,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        جامعه شناسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیای روستایی-اقتصاد فضا
        جغرافیای روستایی-اقتصادفضا آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیای روستایی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیا- برنامه ریزی کالبدی
        جغرافیا- برنامه ریزی کالبدی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        سازماندهی مناطق عشایری
        سازماندهی مناطق عشایری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت پایدار توسعه روستایی
        مدیریت پایدارتوسعه روستایی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیا - آمایش شهری
        جغرافیای وبرنامه ریزی شهری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیا - آمایش شهری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیا- برنامه ریزی مسکن
        جغرافیا- برنامه ریزی مسکن آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیا-بهسازی و نوسازی شهری
        جغرافیا-بهسازی ونوسازی شهری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیا-محیط زیست شهری
        جغرافیا-محیط زیست شهری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        حسابداری
        حسابداری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        حسابداری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        حقوق بین الملل
        حقوق بین الملل آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        حقوق بین الملل آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزا و جرم شناسی
        حقوق جزا و جرم شناسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        حقوق جزا و جرم شناسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        حقوق خصوصی
        حقوق خصوصی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        حقوق خصوصی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        رفتار حرکتی- رشد حرکتی
        رفتار حرکتی- رشد حرکتی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        روانشناسی عمومی
        روانشناسی عمومی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        روان شناسی عمومی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان شناسی همگانی
        زبان شناسی همگانی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان شناسی همگانی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان و ادبیات انگلیسی
        زبان و ادبیات انگلیسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان و ادبیات انگلیسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان و ادبیات عربی
        زبان وادبیات عربی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان و ادبیات عربی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان و ادبیات فارسی
        زبان وادبیات فارسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زبان و ادبیات فارسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        ادبیات کودک و نوجوان
        ادبیات کودک ونوجوان آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        ادبیات کودک و نوجوان آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        ادبیات مقاومت
        ادبیات مقاومت آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        ادبیات مقاومت آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        علوم اقتصادی
        علوم اقتصادی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        علوم اقتصادی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی
        علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
        علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        مطالعات کتابخانه های عمومی
        مطالعات کتابخانه های عمومی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        علوم سیاسی
        علوم سیاسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        علوم سیاسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی فعالیت بدنی
        فیزیولوژی فعالیت بدنی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیولوژی ورزشی کاربردی
        فیزیولوژی ورزشی کاربردی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        الهیات-فلسفه و کلام اسلامی
        الهیات- فلسفه و کلام اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        الهیات-فلسفه وکلام اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        فلسفه اسلامی
        فلسفه اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        فلسفه اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت MBA
        مدیریت MBA آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت MBA آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت اجرایی
        مدیریت اجرایی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت اجرایی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        بازاریابی
        مدیریت بازرگانی-کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت بازرگانی-بازاریابی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        بازرگانی بین الملل
        مدیریت مالی
        تشکیلات و روشها
        مدیریت دولتی-کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت دولتی-کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت تحول
        مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
        مدیریت مالی دولتی
        مدیریت منابع انسانی
        مدیریت رسانه
        مدیریت رسانه آذرماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت رسانه آذرماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
        مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        کسب و کار الکترونیک
        مدیریت دانش
        مدیریت منابع اطلاعاتی
        مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
        مدیریت اوقات فراغت
        مدیریت اوقات فراغت آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت بازاریابی در ورزش
        مدیریت بازاریابی در ورزش آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت راهبردی
        مدیریت راهبردی درسازمانهای ورزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت رویداد های ورزشی
        مدیریت رویدادهای ورزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت رسانه های ورزشی
        مدیریت رسانه های ورزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت رسانه های ورزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        نهج البلاغه
        نهج البلاغه آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        نهج البلاغه آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        تربیت بدنی و علوم ورزشی
        تربیت بدنی و علوم ورزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت اجرایی - استراتژیک
        مدیریت اجرایی-بازاریابی و صادرات
        تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
        تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        علوم کتابداری واطلاع رسانی
        علوم کتابداری واطلاع رسانی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیا و برنامه ریزی شهری
        جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
        تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
        تربیت بدنی - مدیریت ورزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
    گروه علوم پایه
        آمار ریاضی
        آمار ریاضی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        آمار ریاضی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش ریاضی
        آموزش ریاضی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        آموزش ریاضی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
        ریاضی کاربردی (آنالیزعددی-تحقیق در عملیات) آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        ریاضی کاربردی (آنالیزعددی-تحقیق در عملیات) آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
        ریاضی محض - آنالیز
        ریاضی محض (آنالیز-جبر-هندسه) آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        ریاضی محض (آنالیز-جبر-هندسه) آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        ریاضی محض - جبر
        ریاضی محض - هندسه
        زمین شناسی -زیست محیطی
        زمین شناسی -زیست محیطی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی - بیوشیمی
        زیست شناسی - بیوشیمی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی - بیوشیمی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی - ژنتیک
        زیست شناسی - ژنتیک آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی - ژنتیک آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی تکوینی
        زیست شناسی - علوم گیاهی کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی - علوم گیاهی کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        سیستماتیک اکولوژی
        علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی
        بیوسیستماتیک جانوری
        زیست شناسی - علوم جانوری کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی - علوم جانوری کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی سلولی تکوینی
        علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
        زیست فناوری - میکروبی
        زیست فناوری-(بیوتکنولوژی) میکروبی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست فناوری-(بیوتکنولوژی) میکروبی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی آلی
        شیمی - شیمی آلی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی - شیمی آلی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی تجزیه
        شیمی (تجزیه-معدنی-فیتوشیمی) آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی (تجزیه-معدنی-فیتوشیمی) آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی فیزیک
        شیمی - شیمی فیزیک آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی - شیمی فیزیک آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        شیمی معدنی
        فیتوشیمی
        فیزیک - زمینه ذرات بنیادی
        فیزیک کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیک - اتمی و مولکولی
        فیزیک کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        فیزیک - زمینه حالت جامد
        فیزیک- گرانش وفیزیک نجومی
        فیزیک - فیزیک بنیادی
        فیزیک - هسته ای
        زمین شناسی - پترولوژی
        زمین شناسی - پترولوژی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        چینه شناسی و فسیل شناسی
        چینه شناسی و فسیل شناسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
        سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        زیست شناسی - علوم گیاهی
        زیست شناسی - علوم جانوری
    گروه فنی مهندسی
        مهندسی برق - الکترونیک
        مهندسی برق - الکترونیک آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی شیمی
        مهندسی شیمی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی صنایع-صنایع
        مهندسی صنایع - صنایع آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی صنایع - صنایع آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        مدیریت سیستم و بهره وری
        مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        سیستمهای اقتصادی اجتماعی
        سیستم های اقتصادی اجتماعی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        سیستم های اقتصادی اجتماعی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی عمران - خاک و پی
        مهندسی عمران - خاک و پی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی عمران - راه وترابری
        مهندسی عمران - راه وترابری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی عمران - راه و ترابری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی عمران - سازه
        مهندسی عمران - سازه آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی عمران - سازه آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
        مهندسی و مدیریت ساخت آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی و مدیریت ساخت آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        عمران- سازه های هیدرولیکی
        مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰تومان
        مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰تومان
        <