پر بازدیدترین محصولات

اقلام موجود مرکز درسی دانشجویان

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور
حفظ جزء 30 قرآن کریم ۵۵,۰۰۰ریال
    بخش علوم تربیتی و روانشناسی
        علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
        نظارت و راهنمایی آموزشی ۳۰,۰۰۰ریال
        مكاتب فلسفي و آراء تربيتي ۴۰,۰۰۰ریال
        مقدمات برنامه ریزی آموزشی ۲۵,۰۰۰ریال
        مدیریت نیروی انسانی ۲۵,۰۰۰ریال
        مبانی برنامه ریزی آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        كاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
        کاربرد تئوریها و اصول یادگیری دربرنامه ریزی درسی ۲۰,۰۰۰ریال
        فلسفه مديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تحقيق در مديريت آموزشي-روش تحقیق پیشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        روشهای تدريس پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        روشها و فنون تدریس ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی ۲۵,۰۰۰ریال
        تئورهاي سازماني مديريت ۳۵,۰۰۰ریال
        تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول مديريت اسلامي ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول مدیریت آموزشی 1211420 ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول مدیریت آموزشی 1211024 ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول برنامه ريزي آموزشي ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول برنامه ریزی درسی ۱۵,۰۰۰ریال
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
        نظريه هاي برنامه ريزي درسي ۱۵,۰۰۰ریال
        مكاتب فلسفي و آراء تربيتي ۴۰,۰۰۰ریال
        مديريت فرآيند آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
        مدیریت فرآیند آموزش ۵,۰۰۰ریال
        كاربرد تئوريها و اصول يادگيري در برنامه ریزی درسی ۳۰,۰۰۰ریال
        فنآوري آموزشي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۳۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ،برنامه ریزی درسی ۲۵,۰۰۰ریال
        روشهاي تدريس پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحقيق پيشرفته و کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی ۴۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي درسي در دوره راهنمايي ودبیرستان ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي درسي آموزش وپرورش دبستاني ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش دبستاني ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول برنامه ريزي درسی ۱۵,۰۰۰ریال
        آماراستنباطي پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        روان شنــــاسی عـمـومـی
        نظريه هاي يادگيري ۳۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي شخصيت ۲۰,۰۰۰ریال
        نظریه ها و کاربرد آزمونهای شناختی ۵,۰۰۰ریال
        متون تخصصي ۴۰,۰۰۰ریال
        مباحث جديد در آسيب شناسي رواني ۲۵,۰۰۰ریال
        کاربرد مقدماتی روشهای درمان مصاحبه ۱۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تحقيق پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        روشهاي آماري پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        روش های نوین یادگیری ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در روانشناسی ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسي كودكان استثنايي ۳۵,۰۰۰ریال
        روانشناسي عمومي پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        روانشناسي شناختي ۲۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي سلامت پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي رشد پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي اجتماعي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی بالینی ۱۵,۰۰۰ریال
        تفکر و زبان ۳۰,۰۰۰ریال
        پسيكو فیزیولوژي ونوروپسیکولوژی ۳۰,۰۰۰ریال
        بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی ۲۰,۰۰۰ریال
        انگيزش و هيجان ۳۰,۰۰۰ریال
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
        نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي ۵۵,۰۰۰ریال
        نظرات تربيتي ائمه اطهار ۳۵,۰۰۰ریال
        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۵,۰۰۰ریال
        فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۳۵,۰۰۰ریال
        سير آراي تربيتي در غرب ۳۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۶۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي تعليم و تربيت پیشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        تعليم و تربيت اسلامي ۴۵,۰۰۰ریال
        تربيت در نهج البلاغه ۳۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
        اخلاق اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        آموزش و پرورش تطبيقي ۴۰,۰۰۰ریال
        آمار استنباطي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روش هاي تحقيق پيشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        تاریخ آموزش و پرورش درایران و اسلام ۲۵,۰۰۰ریال
        علوم کتابداری واطلاع رسانی
        نظریه و روشهای خدمات مرجع ۱۰,۰۰۰ریال
        مرجع شناسی اختصاصی کد 1224052 ۵,۰۰۰ریال
        مرجع شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        مديريت مجموعه (منابع چاپی والکترونیکی) ۲۵,۰۰۰ریال
        مدیریت اطلاعات و دانش ۱۵,۰۰۰ریال
        مباني علم اطلاع رساني ۲۰,۰۰۰ریال
        كتابخانه هاي ديجيتالي ۱۵,۰۰۰ریال
        فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        فراهم آوری و توسعه مجموعه ۵,۰۰۰ریال
        سازماندهی مواد ۱۰,۰۰۰ریال
        سازمان واداره مراکزمدارک وکتابخانه های تخصصی ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۲۵,۰۰۰ریال
        ذخيره و بازيابي اطلاعات ۱۵,۰۰۰ریال
        داده پردازی ۱۵,۰۰۰ریال
        چكيده نويسي و نمايه سازي ۲۰,۰۰۰ریال
        جستجو در منابع اطلاعاتی ۱۰,۰۰۰ریال
        اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهای مطالعه مستقل ۵,۰۰۰ریال
        آمار در کتابداری و اطلاع رسانی ۱۵,۰۰۰ریال
        آمـوزش مـحیـط زیــست
        نظريه ها و كاربردهاي آموزش محيط زيست ۱۵,۰۰۰ریال
        مقدمات روش تحقیق ۲۵,۰۰۰ریال
        مباني برنامه ريزي آموزش و مديريت محيط زيست ۲۰,۰۰۰ریال
        قوانين حقوقي و حقوق محيط زيست ۲۰,۰۰۰ریال
        شناخت محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        شناخت آلودگي محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
        سميناري در آموزش محيط زيست ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ، آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهاي سنجش و ارزشيابي آموزشي ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای تدریس ویژه در آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        روشها و فنون تدریس ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق پيشرفته در آموزش محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
        تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي براي نظام آموزشي و منطبق بر نيازهاي زيست محيط ۱۰,۰۰۰ریال
        اكو لوژي انساني ۱۰,۰۰۰ریال
        اکولوژی عمومی ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ارشد ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول و مفاهيم آموزشهاي محيط زيست ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول مباني اطلاعات سيستم جغرافيايي gis ۱۵,۰۰۰ریال
        اخلاق زيست محيطي ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش همگاني محيط زيست ۲۵,۰۰۰ریال
        آموزش براي توسعه پايدار ۳۵,۰۰۰ریال
        آمار استنباطي پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰ریال
        آشنايي با مفاهيم محيط زيست ۱۵,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشی(عمومی)
        یادگیری حرکتی ۱۵,۰۰۰ریال
        یادگیری حرکتی ۱۰,۰۰۰ریال
        هندبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        والیبال 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        مقدمات بیومکانیک ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۲۰,۰۰۰ریال
        مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت تاسیسات ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی برنامه ریزی آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        کمک های اولیه ۵,۰۰۰ریال
        فيزيو لوژي ورزشي گرايش عمومي ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسانی کد 1215069 ۲۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسانی کد 1215002 ۲۵,۰۰۰ریال
        فوتبال 1 ۵,۰۰۰ریال
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        سمینار ۱۰,۰۰۰ریال
        ژیمناستیک 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي گرايش عمومي ۲۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        روش های نوین تدریس ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی کودک و نوجوان ۵,۰۰۰ریال
        رشد و تکامل حرکتی ۵,۰۰۰ریال
        رشد و تکامل حرکتی ۵,۰۰۰ریال
        دومیدانی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        حرکت شناسی ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی و درمانی ۳۰,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی ۱۵,۰۰۰ریال
        تنیس روی میز 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        تغذیه ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و ورزش معلولین ۵,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل آماري ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        تاریخ تربیت بدنی ۵,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        بیوشیمی (ورزشی) ۲۰,۰۰۰ریال
        بیو مکانیک ورزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        بیو مکانیک عضلات ۱۵,۰۰۰ریال
        بهداشت ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        بسکتبال 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه تربیت بدنی ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        آناتومي انسان گرايش عمومي ۲۰,۰۰۰ریال
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشي-حرکات اصلاحی
        کامپیوتر ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی ۵,۰۰۰ریال
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی حرکات اصلاحی ۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق گرایش حرکات اصلاحی ۵,۰۰۰ریال
        رایانه پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        حرکت شناسی پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        حرکت درمانی و نوتوانی ۵,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی و درمانی ۳۰,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی ۱۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۵,۰۰۰ریال
        پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی ۵,۰۰۰ریال
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰ریال
        آمارپیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی پیشرفته ورزشی