پر بازدیدترین محصولات

اقلام موجود مرکز درسی دانشجویان

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور
حفظ جزء 30 قرآن کریم ۵۵,۰۰۰ریال
    بخش علوم تربیتی و روانشناسی
        علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
        روشهاي تحقيق در مديريت آموزشي-روش تحقیق پیشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        مكاتب فلسفي و آراء تربيتي ۴۰,۰۰۰ریال
        تئورهاي سازماني مديريت ۳۵,۰۰۰ریال
        روشها و فنون تدریس ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) ۳۰,۰۰۰ریال
        نظارت و راهنمایی آموزشی ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        كاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه مديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهای تدريس پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۵,۰۰۰ریال
        تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول برنامه ريزي آموزشي ۲۵,۰۰۰ریال
        مقدمات برنامه ریزی آموزشی ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول مديريت اسلامي ۲۵,۰۰۰ریال
        مدیریت نیروی انسانی ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول مدیریت آموزشی 1211420 ۲۰,۰۰۰ریال
        کاربرد تئوریها و اصول یادگیری دربرنامه ریزی درسی ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول برنامه ریزی درسی ۱۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول مدیریت آموزشی 1211024 ۱۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی برنامه ریزی آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
        روشهای تحقيق پيشرفته و کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی ۴۰,۰۰۰ریال
        مكاتب فلسفي و آراء تربيتي ۴۰,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی ۳۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي آموزش و پرورش پيش دبستاني ۳۵,۰۰۰ریال
        مديريت فرآيند آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
        كاربرد تئوريها و اصول يادگيري در برنامه ریزی درسی ۳۰,۰۰۰ریال
        فنآوري آموزشي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان ۳۰,۰۰۰ریال
        آماراستنباطي پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ،برنامه ریزی درسی ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي درسي در دوره راهنمايي ودبیرستان ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي درسي آموزش وپرورش دبستاني ۲۵,۰۰۰ریال
        تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        روشهاي تدريس پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰ریال
        نظريه هاي برنامه ريزي درسي ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول برنامه ريزي درسی ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت فرآیند آموزش ۵,۰۰۰ریال
        روان شنــــاسی عـمـومـی
        متون تخصصي ۴۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تحقيق پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        نظريه هاي يادگيري ۳۵,۰۰۰ریال
        روانشناسي كودكان استثنايي ۳۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        تفکر و زبان ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) ۳۰,۰۰۰ریال
        انگيزش و هيجان ۳۰,۰۰۰ریال
        روش های نوین یادگیری ۳۰,۰۰۰ریال
        پسيكو فیزیولوژي ونوروپسیکولوژی ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي اجتماعي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي رشد پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي سلامت پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي عمومي پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        مباحث جديد در آسيب شناسي رواني ۲۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي شخصيت ۲۰,۰۰۰ریال
        روشهاي آماري پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي شناختي ۲۰,۰۰۰ریال
        بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی ۲۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی بالینی ۱۵,۰۰۰ریال
        کاربرد مقدماتی روشهای درمان مصاحبه ۱۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در روانشناسی ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        نظریه ها و کاربرد آزمونهای شناختی ۵,۰۰۰ریال
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
        زبان تخصصي ۶۰,۰۰۰ریال
        نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي ۵۵,۰۰۰ریال
        روش هاي تحقيق پيشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        تعليم و تربيت اسلامي ۴۵,۰۰۰ریال
        آموزش و پرورش تطبيقي ۴۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي تعليم و تربيت پیشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        نظرات تربيتي ائمه اطهار ۳۵,۰۰۰ریال
        سير آراي تربيتي در غرب ۳۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۳۵,۰۰۰ریال
        اخلاق اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        آمار استنباطي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        تربيت در نهج البلاغه ۳۰,۰۰۰ریال
        تاریخ آموزش و پرورش درایران و اسلام ۲۵,۰۰۰ریال
        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۵,۰۰۰ریال
        فلسفه آموزش و پرورش ۲۰,۰۰۰ریال
        علوم کتابداری واطلاع رسانی
        روش تحقيق ۲۵,۰۰۰ریال
        مديريت مجموعه (منابع چاپی والکترونیکی) ۲۵,۰۰۰ریال
        چكيده نويسي و نمايه سازي ۲۰,۰۰۰ریال
        مباني علم اطلاع رساني ۲۰,۰۰۰ریال
        اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت اطلاعات و دانش ۱۵,۰۰۰ریال
        داده پردازی ۱۵,۰۰۰ریال
        آمار در کتابداری و اطلاع رسانی ۱۵,۰۰۰ریال
        كتابخانه هاي ديجيتالي ۱۵,۰۰۰ریال
        فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        ذخيره و بازيابي اطلاعات ۱۵,۰۰۰ریال
        مرجع شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        سازماندهی مواد ۱۰,۰۰۰ریال
        جستجو در منابع اطلاعاتی ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه و روشهای خدمات مرجع ۱۰,۰۰۰ریال
        سازمان واداره مراکزمدارک وکتابخانه های تخصصی ۱۰,۰۰۰ریال
        مرجع شناسی اختصاصی کد 1224052 ۵,۰۰۰ریال
        فراهم آوری و توسعه مجموعه ۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهای مطالعه مستقل ۵,۰۰۰ریال
        آمـوزش مـحیـط زیــست
        آموزش براي توسعه پايدار ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ارشد ۳۰,۰۰۰ریال
        روشها و فنون تدریس ۳۰,۰۰۰ریال
        مقدمات روش تحقیق ۲۵,۰۰۰ریال
        آموزش همگاني محيط زيست ۲۵,۰۰۰ریال
        قوانين حقوقي و حقوق محيط زيست ۲۰,۰۰۰ریال
        مباني برنامه ريزي آموزش و مديريت محيط زيست ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول و مفاهيم آموزشهاي محيط زيست ۲۰,۰۰۰ریال
        اکولوژی عمومی ۲۰,۰۰۰ریال
        نظريه ها و كاربردهاي آموزش محيط زيست ۱۵,۰۰۰ریال
        آشنايي با مفاهيم محيط زيست ۱۵,۰۰۰ریال
        شناخت محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ، آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهاي سنجش و ارزشيابي آموزشي ۱۵,۰۰۰ریال
        اخلاق زيست محيطي ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول مباني اطلاعات سيستم جغرافيايي gis ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۱۵,۰۰۰ریال
        تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای تدریس ویژه در آموزش محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        اكو لوژي انساني ۱۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
        شناخت آلودگي محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
        آمار استنباطي پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق پيشرفته در آموزش محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي براي نظام آموزشي و منطبق بر نيازهاي زيست محيط ۱۰,۰۰۰ریال
        سميناري در آموزش محيط زيست ۵,۰۰۰ریال
        آمار استنباطی ۵,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشی(عمومی)
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی و درمانی ۳۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسانی کد 1215069 ۲۵,۰۰۰ریال
        دومیدانی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسانی کد 1215002 ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه تربیت بدنی ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل آماري ۲۵,۰۰۰ریال
        سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۲۰,۰۰۰ریال
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        بسکتبال 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        بیوشیمی (ورزشی) ۲۰,۰۰۰ریال
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰ریال
        بیو مکانیک ورزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        آناتومي انسان گرايش عمومي ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي گرايش عمومي ۲۰,۰۰۰ریال
        تنیس روی میز 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        والیبال 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        ژیمناستیک 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        حرکت شناسی ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول و فلسفه تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        بیو مکانیک عضلات ۱۵,۰۰۰ریال
        فيزيو لوژي ورزشي گرايش عمومي ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        یادگیری حرکتی ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        تغذیه ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        یادگیری حرکتی ۱۰,۰۰۰ریال
        هندبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        سمینار ۱۰,۰۰۰ریال
        مقدمات بیومکانیک ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت تاسیسات ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        کمک های اولیه ۵,۰۰۰ریال
        بهداشت ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ تربیت بدنی ۵,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و ورزش معلولین ۵,۰۰۰ریال
        حقوق ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        رشد و تکامل حرکتی ۵,۰۰۰ریال
        فوتبال 1 ۵,۰۰۰ریال
        رشد و تکامل حرکتی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی برنامه ریزی آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        روش های نوین تدریس ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی کودک و نوجوان ۵,۰۰۰ریال
        مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی ۵,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشي-حرکات اصلاحی
        حرکات اصلاحی و درمانی ۳۰,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۵,۰۰۰ریال
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        حرکات اصلاحی ۱۵,۰۰۰ریال
        رایانه پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        آمارپیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        کامپیوتر ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی حرکات اصلاحی ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق گرایش حرکات اصلاحی ۵,۰۰۰ریال
        حرکت شناسی پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        حرکت درمانی و نوتوانی ۵,۰۰۰ریال
        پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی ۵,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی پیشرفته ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        آزمون عضلانی ۵,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
        کنترل حرکتی ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی عملکرد انسان ۱۰,۰۰۰ریال
        رایانه پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشي-فیزیولوژی ورزشی
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسانی کد 1215002 ۲۵,۰۰۰ریال
        دومیدانی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        بیوشیمی (ورزشی) ۲۰,۰۰۰ریال
        آمادگی جسمانی 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        آناتومی انسانی کد 1215003 ۲۰,۰۰۰ریال
        روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشهای تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        شنا 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        علم تمرین ۱۰,۰۰۰ریال
        کامپیوتر ۱۰,۰۰۰ریال
        تغذیه ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی دوران رشد ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسان 2 ۵,۰۰۰ریال
        تغذیه و ورزش ۵,۰۰۰ریال
        آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزشی 1 ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۵,۰۰۰ریال
        طرح و روشهای تحلیل آماری در علوم تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        طرح و روشهای تحقیق در علوم تجربی ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی کاربردی ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی انسان 1 ۵,۰۰۰ریال
        آناتومی انسانی ۵,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
        تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهشهاي تربیت بدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل آماري پیشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        آشنایی با کامپیوتر و کاربرد نرم افزارها در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۲۰,۰۰۰ریال
        مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی ورزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        مدیریت اوقات فراغت و روش های تفریحی ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی کد 1215333 ۱۵,۰۰۰ریال
        نظارت و ارزشیابی در برنامه ریزی های تربیت بدنی ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
        تنیس روی میز 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت اداری مالی ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی مدیریت ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
        روش های آماری و تحقیق پیشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه های سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت تاسیسات ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه ها و مبانی اوقات فراغت ۱۰,۰۰۰ریال
        سمینار در مدیریت ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        آمار زیستی پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی استراتژیک ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول و مبانی مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت بازاریابی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
        تئوری های سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت امنیت در اماکن ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در مدیریت ورزشی ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ۵,۰۰۰ریال
        روش های تحقیق در مدیریت آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        تحقیقات آموزشی
        روشهاي تحقيق در علوم تربیتی ۵۰,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي ارزشيابي دربرنامه ریزی درسی ۳۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی ۵,۰۰۰ریال
        کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی ۵,۰۰۰ریال
        فلسفه آموزش و پرورش ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی تحقیقات آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        روش های تدریس پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت فرایند آموزشی ۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری 2 ۵,۰۰۰ریال
        روشهای آماری 1 ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق 2 ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ۵,۰۰۰ریال
    بخش الهیات و علوم اسلامی
        فلسفه و حکمت اسلامی
        حکمت مشاء 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        حکمت متعالیه 1 ۵,۰۰۰ریال
        زبان خارجه عمومی ۵,۰۰۰ریال
        الهیات - فـلسـفه و کلام اسلامی
        منطق قديم ۴۰,۰۰۰ریال
        منطق جديد ۴۰,۰۰۰ریال
        فلسفه ملاصدرا 2 ۴۰,۰۰۰ریال
        مسائل كلامي جديد ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اشراق 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        علوم بلاغت ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه غرب 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در علوم اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه مشاء 2-حکمت مشاء 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه مشا ء 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان انگلیسی تخصصی-زبان خارجه ۳۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه ملاصدرا 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        فلسفه غرب 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق ۲۵,۰۰۰ریال
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰ریال
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اشراق 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۲۰,۰۰۰ریال
        فلسفه مــــلاصـــدرا 3 ۱۵,۰۰۰ریال
        مبادی فقه و اصول ۱۵,۰۰۰ریال
        کلام اسلامی ۱۵,۰۰۰ریال
        حکمت مشاء 2-جبرانی ۱۰,۰۰۰ریال
        حکمت متعالیه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        حکمت متعالیه 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        حکمت مشاء 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220149 ۵,۰۰۰ریال
        حکمت متعالیه 4 ۵,۰۰۰ریال
        حکمت اشراق 1 ۵,۰۰۰ریال
        مبانی فلسفی علم کلام ۵,۰۰۰ریال
        منطق 2 ۵,۰۰۰ریال
        الهیات - علوم قرآن و حدیث
        تاريخ حديث ۴۵,۰۰۰ریال
        تفسير قرآن 1 ۴۵,۰۰۰ریال
        تاريخ قرآن ۴۰,۰۰۰ریال
        فقه الــــحديث ۴۰,۰۰۰ریال
        علوم بلاغی ۳۵,۰۰۰ریال
        نقد و بررسي آراي رجالي ۳۵,۰۰۰ریال
        مفــــردات قــــرآن 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        تفسير قرآن 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        علوم قرآني 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در علوم اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 ۳۰,۰۰۰ریال
        تفسير قـــــرآن 3 ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تفسيري ۳۰,۰۰۰ریال
        علوم قرآني 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        مفردات قرآن 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        شناخت نهج البلاغه 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        علوم قرآني 3 ۲۵,۰۰۰ریال
        درایة الحدیث ۲۵,۰۰۰ریال
        تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان خارجی ۲۰,۰۰۰ریال
        تاریخ قرآن 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰ریال
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰ریال
        مبادی فقه و اصول ۱۵,۰۰۰ریال
        تفسیرموضوعی قرآن کریم 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        جوامع حدیثی ۱۵,۰۰۰ریال
        الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
        آيات الاحكام ۴۵,۰۰۰ریال
        فقه استدلالي 1 ۴۵,۰۰۰ریال
        فقه استدلالي 3 ۴۵,۰۰۰ریال
        مبــاحث اصــول 3 ۴۰,۰۰۰ریال
        مبــاحث اصــول 2 ۴۰,۰۰۰ریال
        مباحث اصول 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        قواعد فقه 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        علوم بلاغی ۳۵,۰۰۰ریال
        فقه استدلالي 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        زبان خارجی ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه 4 ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در علوم اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن کد 1220145 ۳۰,۰۰۰ریال
        فقه 5 ۳۰,۰۰۰ریال
        فقه 4 ۳۰,۰۰۰ریال
        فقه تطبيقي ۳۰,۰۰۰ریال
        قواعد فقه 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰ریال
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰ریال
        مبادي فقه و اصول ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق و ماخذ شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        اخلاق - اخلاق اسلامی
        آشنایي با متون اخلاق اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
        آیات اخلاقي قرآن كريم ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۳۵,۰۰۰ریال
        انسان شناسي ۳۵,۰۰۰ریال
        آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۳۰,۰۰۰ریال
        نظام اخلاقي اسلام ۳۰,۰۰۰ریال
        مباني و روشهاي تربيتي دراسلام ۳۰,۰۰۰ریال
        كليات فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق در تفكر اسلامي ۳۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی 1220467 ۳۰,۰۰۰ریال
        اخلاق و عرفان ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق اسلامي اجتماعي ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق خانواده ۲۵,۰۰۰ریال
        روانشناسي رشد ۲۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق ۲۰,۰۰۰ریال
        کلیات عرفان اسلامی ۲۰,۰۰۰ریال
        اخلاق پزشکی ۲۰,۰۰۰ریال
        اخلاق زمامداري ۲۰,۰۰۰ریال
        اخلاق اسلامي فردي ۱۵,۰۰۰ریال
        کلیات فلسفه ۱۰,۰۰۰ریال
        اخلاق - فلسفه اخلاق
        متافیزیک عمومی در غرب ۴۰,۰۰۰ریال
        آشنایي با متون اخلاق اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
        انسان شناسي ۳۵,۰۰۰ریال
        آشنایی با متون اخلاقی به زبان انگلیسی ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اسلامی 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        مباني اخلاق جهاني ۳۰,۰۰۰ریال
        كليات فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
        نظريه هاي اخلاقي 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        فرا اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
        تاريخ فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
        اخلاق اسلامي ۲۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي اخلاقي 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق خانواده ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق زيست محيطي ۲۵,۰۰۰ریال
        اخلاق پزشکی ۲۰,۰۰۰ریال
        اخلاق مقايسه اي ۲۰,۰۰۰ریال
        فلسفه اسلامی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        اخلاق فنآوري اطلاعات ۵,۰۰۰ریال
        نظام اخلاق اسلام ۵,۰۰۰ریال
        دين و اخلاق ۵,۰۰۰ریال
        حـقـــوق بـیـن المــــــــلل
        حقوق جزاي بين الملل ۴۵,۰۰۰ریال
        سازمانهاي بين المللي ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت بين الملل ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل هوا و فضا ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل خصوصي ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل اقتصادي ۳۵,۰۰۰ریال
        مسئوليت بين المللي ۳۰,۰۰۰ریال
        مسئوليت مدني ۳۰,۰۰۰ریال
        نظام بين المللي حقوق بشر ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق اساسی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل عمومی 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزای عمومی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        مقدمه علم حقوق ۳۰,۰۰۰ریال
        متون حقوقي به زبان خارجي ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل اسلامي ۳۰,۰۰۰ریال
        روشهاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق معاهدات ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل محيط زيست ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 3-کلیات و قراردادها ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق درياها ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق دريايي ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل عمومی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق ديپلماتيك و كنسولي ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق مخاصمات مسلحانه ۲۵,۰۰۰ریال
        تاریخ تحولات بین الملل ۱۰,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل خصوصی 2 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل خصوصی 1 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق سازمانهای بین المللی ۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزا و جرم شناسی
        حقوق جزاي بين الملل ۴۵,۰۰۰ریال
        متون حقوقي به زبان خارجه 2 ۴۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي عمومي 2 کد 1223185 ۴۰,۰۰۰ریال
        پزشكي قانوني ۴۰,۰۰۰ریال
        پليس علمي و كشف جرائم ۴۰,۰۰۰ریال
        آئين دادرسي كيفري ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه حقوق ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه1 کد 1223128 ۳۵,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی کیفری 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        مسئوليت مدني ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223036 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزای اختصاصی 3 کد 1223050 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزای عمومی 1 کد 1223021 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي ۳۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي جنايي ۳۰,۰۰۰ریال
        جرم شناسي کد 1223107 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي عمومي 1 کد 1223106 ۲۵,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی کیفری 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه 1 کد 1220287 ۲۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه 2 کد 1220290 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزای اختصاصی 1 کد 1223034 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزاي اختصاصي 1 کد 1223179 ۲۵,۰۰۰ریال
        متون حقوقي به زبان خارجه 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        روانشناسي جنایي ۲۵,۰۰۰ریال
        جرائم ناقص ۲۵,۰۰۰ریال
        متون فقه جزایي2 ۲۰,۰۰۰ریال
        متون فقه جزایي 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        آيين دادرسي مدني ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223206 ۱۵,۰۰۰ریال
        ادله اثبات دعوي كيفري ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه 2 کد 1223129 ۱۵,۰۰۰ریال
        جرم شناسی کد 1223033 ۱۰,۰۰۰ریال
        حقوق اساسی 2 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزای عمومی 3 کد 1223028 ۵,۰۰۰ریال
        حـقــــــــوق خـصـــوصـی
        حقوق رقابت تجاري ۴۰,۰۰۰ریال
        متون فقه 2 ۴۰,۰۰۰ریال
        داوري هاي بين المللي ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه حقوق ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق بين الملل خصوصي ۳۵,۰۰۰ریال
        حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول فقه 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        اجراي احكام و اسناد ۳۵,۰۰۰ریال
        آيين نگارش آراي قضایي ۳۵,۰۰۰ریال
        مسئوليت مدني ۳۰,۰۰۰ریال
        متون حقوقي به زبان خارجه ۳۰,۰۰۰ریال
        قواعد فقه ۳۰,۰۰۰ریال
        آیين دادرسي مدني ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدني 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت بين الملل ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول فقه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 3 کد 1223032 ۲۵,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی مدنی 3 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق مدني 2 کد 1223144 ۲۵,۰۰۰ریال
        متون فقه 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق دريايي ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت 3 ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 6 کد 1223047 ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 2 کد 1223027 ۲۰,۰۰۰ریال
        ادله اثبات دعوی ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی تطبیقی ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت 2 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق مدنی 1 کد 1223023 ۵,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی مدنی 1 کد 1223026 ۵,۰۰۰ریال
        آیین دادرسی مدنی 2 کد 1223042 ۵,۰۰۰ریال
        حقوق تجارت 1 (اشخاص) ۵,۰۰۰ریال
        تـــــــاریــخ تــشــیـع
        روش تحقيق و ماخذ شناسي ۵۵,۰۰۰ریال
        فلسفه علم تاريخ ۵۵,۰۰۰ریال
        فرق شيعه ۵۰,۰۰۰ریال
        تاريخ سياسي شيعه 1 ۵۰,۰۰۰ریال
        نقد متون تاريخي ۴۵,۰۰۰ریال
        متون كهن عربي ۴۵,۰۰۰ریال
        روش شناس تاريخي ۴۵,۰۰۰ریال
        مفهوم و تاريخ پيدايش تشيع ۴۰,۰۰۰ریال
        کلام ۴۰,۰۰۰ریال
        سيره ائمه 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        علم و آموزش در جهان تشیع ۳۵,۰۰۰ریال
        تاريخ اجتماعي شيعه 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        سيره ائمه 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        تاريخ سياسي شيعه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        تاريخ زندگاني پيامبر ۳۰,۰۰۰ریال
        مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان انگلیسی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        تشيع در آثار مستشرقان ۳۰,۰۰۰ریال
        تاریخ اجتماعی شیعه 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        متون كهن فارسي ۲۰,۰۰۰ریال
        سیراندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان انگلیسی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)
        تاریخ تمدن ۴۵,۰۰۰ریال
        نحو كاربردي ۳۵,۰۰۰ریال
        علوم بلاغی کد 1220080 ۳۵,۰۰۰ریال
        تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع) 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        نقد ادبی ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق درعلوم اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        علوم نهج البلاغه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        علوم نهج البلاغه 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه ۲۵,۰۰۰ریال
        شناخت نهج البلاغه 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        توحید ۲۵,۰۰۰ریال
        تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام تا411 ه.ق ۲۵,۰۰۰ریال
        متون ادبی در راستای نهج البلاعه ۲۵,۰۰۰ریال
        درایة الحدیث ۲۵,۰۰۰ریال
        تاثیر نهج البلاغه بر ادب پارسی ۲۵,۰۰۰ریال
        علوم بلاغي کد 1220326 ۲۵,۰۰۰ریال
        نبوت و امامت ۲۰,۰۰۰ریال
        معاد ۲۰,۰۰۰ریال
        قرائت و درک متون عربی ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان انگليسي ۲۰,۰۰۰ریال
        تاریخ تحلیلی حضرت امیر (ع) 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        مباني فهم و نقد حديث ۱۵,۰۰۰ریال
        الهیات-ادیان و عرفان
        تاریخ تصوف از قرن هفتم تا عصر حاضر ۱۰,۰۰۰ریال
        اديان ايران پيش از اسلام 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        اديان هند 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        تاريخ فرق اسلامي 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری
        اقتصـــــاد اســــلامـی
        اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2 ۴۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد میانه 2- اقتصاد خرد 2 ۴۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد سنجی میانه ۲۰,۰۰۰ریال
        نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد سنجی ۱۵,۰۰۰ریال
        نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه ۱۰,۰۰۰ریال
        روش شناسی اقتصاد اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
        توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
        تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان ۱۰,۰۰۰ریال
        نظام پولی و مالی اسلامی ۵,۰۰۰ریال
        نظام اقتصادی صدر اسلام ۵,۰۰۰ریال
        حســابـــداری
        اقتصاد مديريت-مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت ۷۰,۰۰۰ریال
        رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی ۶۰,۰۰۰ریال
        بررسي موارد خاص در حسابداري ۴۵,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 1 ۴۵,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 3 ۴۵,۰۰۰ریال
        اصول و مبانی مدیریت-اصول سازمان و مدیریت ۴۰,۰۰۰ریال
        تصمیم گیری در مسائل مالی ۴۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق و گزارش نويسي ۴۰,۰۰۰ریال
        سیستم های حسابداری ۳۵,۰۰۰ریال
        مسائل جاري در حسابداري ۳۵,۰۰۰ریال
        حسابداري دولتي پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        مدیریت مالی 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        تئوری حسابداری 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        حسابداری میانه 2 ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق-مبانی روش تحقیق ۳۰,۰۰۰ریال
        مهندسي مالي کد 1214111 ۳۰,۰۰۰ریال
        تئوري حسابداري 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        تحليل آماري ۳۰,۰۰۰ریال
        حسابرسي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        حسابداري مديريت ۲۵,۰۰۰ریال
        سيستم اطلاعاتي حسابداري ۲۵,۰۰۰ریال
        مدیریت مالی 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        مهندسی مالی کد 1214113 ۱۵,۰۰۰ریال
        آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۵,۰۰۰ریال
        پژوهش عملیاتی پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        علــــــوم اقـتـصــــادی
        رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی ۶۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان میانه 2- اقتصاد کلان 2 ۴۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد میانه 2 ۴۵,۰۰۰ریال
        اصول و سازمان مدیریت ۴۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد میانه 1- اقتصاد خرد 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي،علوم اقتصادی ۳۰,۰۰۰ریال
        رياضيات براي اقتصاد ۳۰,۰۰۰ریال
        مباني فقهي اقتصاد اسلام ۳۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان میانه 1- اقتصاد کلان 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق كاربرد بسته هاي نرم افزاري ۲۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد منابع ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد صنعتي ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد توسعه ۲۰,۰۰۰ریال
        موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد مدیریت ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد سنجی کد 1221097 ۱۵,۰۰۰ریال
        سمینار بانکداری اسلامی ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد سنجی کد 1221128 ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد محیط زیست ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصادحقوق ۱۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد كلان ۱۰,۰۰۰ریال
        تجارت بین الملل ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول اقتصاد کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه بازیها ۱۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد پولي ۱۰,۰۰۰ریال
        پول و ارز و بانکداری ۵,۰۰۰ریال
        نظام اقتصادی صدر اسلام ۵,۰۰۰ریال
        مــــــدیـریـت بازرگـــــــانی
        مديريت استراتژيك پيشرفته ۷۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد مديريت ۷۰,۰۰۰ریال
        رفتار سازمانی-مدیریت رفتار سازمانی ۶۰,۰۰۰ریال
        سيستم اطلاعاتي مديريت پيشرفته ۶۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی مدیریت بازرگانی ۵۵,۰۰۰ریال
        تئوريهاي مديريت 1 ۵۰,۰۰۰ریال
        بازار شناسي و مسايل بازاریابی ۵۰,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 3 ۴۵,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 1 ۴۵,۰۰۰ریال
        مديريت رفتارسازماني پيشرفته ۴۵,۰۰۰ریال
        اصول سازمان و مدیریت ۴۰,۰۰۰ریال
        تحقيق در عمليات پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        مدیریت مالی 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        مديريت منابع انساني پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        بازاريابي صنعتي ۳۰,۰۰۰ریال
        بازاریابی بین المللی ۳۰,۰۰۰ریال
        بازار یابی و مدیریت بازار ۳۰,۰۰۰ریال
        حسابداري در مديريت ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق-مبانی روش تحقیق ۳۰,۰۰۰ریال
        تحقیق در عملیات 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        تحقيقات بازاريابي ۳۰,۰۰۰ریال
        بررسی رفتارمصرف كننده ۳۰,۰۰۰ریال
        مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۲۵,۰۰۰ریال
        مدیریت مالی 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل سيستم ۲۵,۰۰۰ریال
        سازمانهاي پولي و مالي ۲۵,۰۰۰ریال
        سميناردر مديريت مالي ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق بازرگاني بين الملل ۲۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق كاريردي ۲۰,۰۰۰ریال
        تحليل آماري ۲۰,۰۰۰ریال
        مديريت سرمايه گذاريها ۱۵,۰۰۰ریال
        مباني سازمان و مديريت ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت صادرات و واردات ۱۵,۰۰۰ریال
        بازارها و نهادهاي مالي ۱۵,۰۰۰ریال
        آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۵,۰۰۰ریال
        مدیـــریـت اجــــرایــی
        سازمان هاي پيچيده ديدگاه استراتژيك ۷۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی مدیریت اجرایی ۷۰,۰۰۰ریال
        مديريت مالي و اقتصاد مديريت ۶۵,۰۰۰ریال
        سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ۶۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق در مديريت ۵۵,۰۰۰ریال
        حسابداري مديريت ۵۵,۰۰۰ریال
        مدیریت طرح های توسعه ۵۵,۰۰۰ریال
        بازرگاني بين الملل ۵۰,۰۰۰ریال
        مديريت بازاريابي ۵۰,۰۰۰ریال
        مسائل جاري مديريت ۵۰,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی استراتژیک ۴۵,۰۰۰ریال
        مديريت تكنولوژي و نوآوري ۴۵,۰۰۰ریال
        تحليل استراتژي هاي سازمان هاي موفق و ناموفق ۴۵,۰۰۰ریال
        مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک ۴۵,۰۰۰ریال
        مهارت هاي عمومي مديريت ۴۵,۰۰۰ریال
        ارتباطات بازاريابي ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۳۵,۰۰۰ریال
        تحليل رفتار و مديريت منابع انساني ۳۵,۰۰۰ریال
        مديريت استراتژيك بازاريابي ۳۰,۰۰۰ریال
        تحقیقات بازاریابی ۳۰,۰۰۰ریال
        آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        مباني سازمان و مديريت ۵,۰۰۰ریال
        مــــدیـــریـــت دولــــتی
        تحليل آماری ۴۰,۰۰۰ریال
        سيستم های اطلاعاتی مديريت پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        تئوريهای مديريت پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        تحقيق در عمليات پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        نظامهای اداری تطبيقی پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        مديريت رفتار سازمانی پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        مديريت منابع انسانی پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        سمينار تخصصی در مديريت نيروی انسانی ۳۰,۰۰۰ریال
        فرآيند خط مشی گذاری ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی مدیریت دولتی ۲۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحقيق در رفتار سازمانی ۲۵,۰۰۰ریال
        مديريت استراتژیک پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        مديريت بهره وری نيروی انساني ۲۵,۰۰۰ریال
        نظريه و فرآيند تحول سازمان ۲۰,۰۰۰ریال
        طراحي و ايجاد سازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات ۲۰,۰۰۰ریال
        سمينار تحقيقی در مورد مسائل سازمانهای اداری ايران ۲۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق اساسی سازمانهای دولتی ۲۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در مدیریت ۲۰,۰۰۰ریال
        مبانی سازمان و مدیریت ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزی استراتژيک نيروی انسانی ۲۰,۰۰۰ریال
        بررسی مسائل مديريت دولتی ايران ۲۰,۰۰۰ریال
        نظريه ها و فرايند ارتباطات سازمانی ۱۵,۰۰۰ریال
        كاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان ۱۵,۰۰۰ریال
        سيستمهای اطلاعاتی استراتژيک ۱۵,۰۰۰ریال
        تصميم گيری در مسائل مالی ۱۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل سیستم ۱۵,۰۰۰ریال
        نظريه های سيستمی ۱۰,۰۰۰ریال
        بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتی ۵,۰۰۰ریال
        مــــدیــریـــت MBA
        مدیریت اسلامی ۷۰,۰۰۰ریال
        مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۵۵,۰۰۰ریال
        مدیریت تحول ۵۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی MBA ۵۵,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی استراتژیک در عمل ۵۰,۰۰۰ریال
        تحلیل تطبیقی از استراتژیهای سازمانی موفق وناموفق ۴۵,۰۰۰ریال
        تفکر و دید استراتژیک ۴۰,۰۰۰ریال
        اصول حسابداری 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        مديريت مالي و حسابداري ۴۰,۰۰۰ریال
        تئوری مدیریت 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        مديريت رفتارسازماني و منابع انساني ۴۰,۰۰۰ریال
        تصمیم گیری کمی برای مدیران ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۳۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در مدیریت ۳۵,۰۰۰ریال
        تئوریهای مدیریت 2 ۳۰,۰۰۰ریال
        مديريت استراتژيك ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        مديريت نيروي انساني ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت فنــاوری اطلاعــات
        سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        تحليل آماري ۴۵,۰۰۰ریال
        مديريت رفتار سازماني پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        تئوريهاي مديريت پيشرفته ۴۰,۰۰۰ریال
        مديريت منابع اطلاعاتي ۴۰,۰۰۰ریال
        سيستمهاي مديريت بانك هاي اطلاعاتي ۳۵,۰۰۰ریال
        مدل سازي اطلاعات سازمان ۳۵,۰۰۰ریال
        كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ۳۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات ۳۵,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر و آشنايي با نرم افزارها ۳۰,۰۰۰ریال
        مدیریت دانش ۳۰,۰۰۰ریال
        هوش مصنوعي و منطق فازي ۳۰,۰۰۰ریال
        سيستم هاي معين تصميم گيري و خبره ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۳۰,۰۰۰ریال
        روش شناسي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي ۳۰,۰۰۰ریال
        مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی ۲۵,۰۰۰ریال
        آمار ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل سيستمهاي ساختار يافته ۲۵,۰۰۰ریال
        تاثير فن آوري اطلاعات بر سازمان و مديريت ۲۵,۰۰۰ریال
        مدیریت زنجیره تامین ۲۵,۰۰۰ریال
        مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر ۲۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان ۲۵,۰۰۰ریال
        مديريت امنيت سيستم اطلاعاتي ۲۵,۰۰۰ریال
        دولت الکترونیکی ۲۰,۰۰۰ریال
        منطق فازی و هوش مصنوعی ۲۰,۰۰۰ریال
        بازمهندسي فرايندهاي كسب و كار ۲۰,۰۰۰ریال
        مدیریت دانش درسازمانها ۱۵,۰۰۰ریال
        کسب و کار الکترونیکی ۱۵,۰۰۰ریال
        فناوری اطلاعات ۱۵,۰۰۰ریال
        فرایندهای مدیریت دانش ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستم های خبره ۱۵,۰۰۰ریال
        سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري ۱۵,۰۰۰ریال
        استراتژی های مدیریت دانش ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق ۱۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل سیستم ۱۵,۰۰۰ریال
        ذخيره و بازيابي اطلاعات ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت روابط مشتري ۱۵,۰۰۰ریال
        مباني سازمان و مديريت ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت پروژه هاي فنآوري اطلاعات ۱۵,۰۰۰ریال
        معماری سازمانی ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی CMMI ۱۰,۰۰۰ریال
        مدیریت رفتار سازمانی ۱۰,۰۰۰ریال
        جستجو در منابع اطلاعاتي ۱۰,۰۰۰ریال
        كاربردفن آوري اطلاعات براي مديران ۱۰,۰۰۰ریال
        داده كاوي و انبار داده ها ۱۰,۰۰۰ریال
        فنآوريهاي مديريت دانش ۱۰,۰۰۰ریال
        بازاريابي الكترونيكي ۵,۰۰۰ریال
    بخش علوم اجتماعی
        آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰ریال
        مبانی اقلیم شناسی ۲۰,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت و برنامه ریزی محیطی ۱۵,۰۰۰ریال
        هیدرو لوژی پیشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی آب و هوا شناسی سینوپتیک ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای پیشرفته آماری در آب و هوا شناسی ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در آب و هوا شناسی ۱۵,۰۰۰ریال
        سری های زمانی و روشهای آماری آشکار سازی تغییر ۱۰,۰۰۰ریال
        تغییر اقلیم و کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
        آب و هوای کواترنر ۱۰,۰۰۰ریال
        آب و هوا شناسی کشاورزی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی آب و هوا شناسی 1 ۵,۰۰۰ریال
        کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی ۵,۰۰۰ریال
        روشهای آب و هوا شناسی دیرینه ۵,۰۰۰ریال
        گرمایش جهانی و پیامد های آن ۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۵,۰۰۰ریال
        آب و هوا شناسی توریسم ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ-تاریخ ایران اسلامی
        تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
        فلسفه تاريخ ۳۵,۰۰۰ریال
        نقدو بررسي تاريخ ايران از آغاز خلافت عباسي ۳۰,۰۰۰ریال
        نقدو بررسي تاريخ مغولان تيموريان - تيموريان و حکومتهای محلی ۳۰,۰۰۰ریال
        بررسي جنبش هاي مردمي يكصد ساله اخير ۲۵,۰۰۰ریال
        قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        شناخت و نقد منابع وماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام ۲۰,۰۰۰ریال
        نقد و بررسي تاريخ ايران از صفويان تا ظهور قاجاريه ۲۰,۰۰۰ریال
        ايران در عهد قاجاريه با تكيه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت ۲۰,۰۰۰ریال
        نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز حکومت عباسي ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان خارجي 2 با تکیه بر نثر ومتون تاریخی ۲۰,۰۰۰ریال
        شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان خارجي 1 با تاکید بر نثر متون تاریخی ۱۵,۰۰۰ریال
        کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان عربي، قرائت متون تاريخي به زبان عربي ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ اروپا در قرون وسطی ۱۰,۰۰۰ریال
        تاريخ معاصر ايران ۱۰,۰۰۰ریال
        شناخت روشهای تحقیق در تاریخ ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید ۵,۰۰۰ریال
        کلیات و مبانی علم تاریخ ۵,۰۰۰ریال
        جـــــامعه شنــــاسی
        جامعه شناسی جوانان ۸۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی مسائل اجتماعی ۸۰,۰۰۰ریال
        توسعه اجتماعی اقتصادی ۸۰,۰۰۰ریال
        روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی ۷۵,۰۰۰ریال
        بينش هاي جامعه شناسي 3 ۶۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحقيق كيفي در جامعه شناسی ۶۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی جامعه شناسی ۶۰,۰۰۰ریال
        مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2 ۶۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها ۶۰,۰۰۰ریال
        فقر و نابرابری های اجتماعی (کارشناسی) ۶۰,۰۰۰ریال
        بينش هاي جامعه شناسي-1 ۶۰,۰۰۰ریال
        توسعه اجتماعي -اقتصادي(کارشناسی) ۵۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی شهری ۵۵,۰۰۰ریال
        کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی ۵۰,۰۰۰ریال
        روشهاي پيشرفته آماري ۵۰,۰۰۰ریال
        بینش های جامعه شناسی - 2 ۵۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده ۵۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي كار و شغل ۵۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي انحرافات اجتماعي (جبرانی) ۵۰,۰۰۰ریال
        آماردرعلوم اجتماعی ۵۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق نظری ۴۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی ۴۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي مسائل آموزش عالي ۴۵,۰۰۰ریال
        کتاب جهانی شدن نوشته مالکوم واترز ۴۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی انحرافات و کجروی های اجتماعی ۴۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي علم و تكنولوژي ۴۰,۰۰۰ریال
        مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری ۴۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی اجتماعی ۴۰,۰۰۰ریال
        مبانی مردم شناسی ۴۰,۰۰۰ریال
        روشهای تحلیل جمعیت ۳۵,۰۰۰ریال
        بررسي مسائل اجتماعي ايران ۳۵,۰۰۰ریال
        جهاني شدن و مسايل توسعه ۲۵,۰۰۰ریال
        تغییرات اجتماعی ۲۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي دين ۱۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی ایلات وعشایر ایران ۱۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي توسعه ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی صنعتی ۱۰,۰۰۰ریال
        توسعه پایدار ۱۰,۰۰۰ریال
        تامين و رفاه اجتماعي ۱۰,۰۰۰ریال
        سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی ۱۰,۰۰۰ریال
        مسائل اجتماعی نوسازي و فرانوسازي ۱۰,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی شهری ۱۰,۰۰۰ریال
        فلسفه وروش شناسی اجتماعی ۱۰,۰۰۰ریال
        جغرافیـــــــــای طبـیـعـی
        مكتب هاي جغرافيايي گرايش طبيعي ۵۵,۰۰۰ریال
        انسان و محيط ۴۵,۰۰۰ریال
        متون تخصصي جغرافياي طبيعي ۴۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق در جغرافياي طبيعي ۴۵,۰۰۰ریال
        اكوسيستم هاي محيطي ۴۰,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        كاربرد اقليم در برنامه ريزي محيطي ۲۵,۰۰۰ریال
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي محيطي ۲۵,۰۰۰ریال
        ميكرو كليماتولوژي پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        هیدرولوژي آبهاي سطحي ۲۰,۰۰۰ریال
        واحدهاي ژئومورفولوژي ايران ۲۰,۰۰۰ریال
        اقليم و بحران های محيطي ۲۰,۰۰۰ریال
        نواحي اقليمي ايران و توان هاي محيطي آنها ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهاي اقليم شناسي وتهیه وتفسیر نقشه های اقلیمی ۱۵,۰۰۰ریال
        كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي ۱۰,۰۰۰ریال
        كاربرد سيستم اطلاعات جغرافياييGIS در مطالعات محيطي ۱۰,۰۰۰ریال
        جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
        اقتصاد فضا ۶۰,۰۰۰ریال
        متون تخصصي جغرافياي روستايي ۵۵,۰۰۰ریال
        مكتب هاي جغرافيايي گرايش شهري و روستايي ۵۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي شهري پيشرفته ۵۵,۰۰۰ریال
        ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه روستايي ۵۵,۰۰۰ریال
        انسان و محیط ۴۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق درجغرافيا و برنامه ريزي روستايي ۳۵,۰۰۰ریال
        كاربرد GIS دربرنامه ريزي روستايي ۳۰,۰۰۰ریال
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي كشاورزي با تاكيد بر ايران ۲۵,۰۰۰ریال
        استفاده از كامپيوتر در برنامه ريزي روستايي ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران ۲۰,۰۰۰ریال
        مديريت روستايي ۲۰,۰۰۰ریال
        مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی جغرافیای روستایی ۱۵,۰۰۰ریال
        تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ۱۵,۰۰۰ریال
        تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی ۱۵,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي رابطه شهر و روستا در ايران ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحلیل جمعیت ۵,۰۰۰ریال
        مبانی آب و هوا شناسی 1 ۵,۰۰۰ریال
        اكوسيستم هاي طبيعي ۵,۰۰۰ریال
        مکاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریزی روستایی ۵,۰۰۰ریال
        جغرافیا و برنامه ریزی شهری
        متون تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۵۵,۰۰۰ریال
        مكتب هاي جغرافيايي ۵۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي شهري پيشرفته ۵۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق در مطالعات شهري منطقه اي ۴۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي طبيعي شهر 1 (ژئو مورفولوژي) ۴۵,۰۰۰ریال
        اصول و روشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي ۴۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي كاريري اراضي شهري ۴۰,۰۰۰ریال
        تكنيكهاي پيش بيني در برنامه ريزي شهری ومنطقه ای ۳۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي شهرهاي جديد ۳۵,۰۰۰ریال
        سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در برنامه ريزي شهري و منطقه اي ۳۵,۰۰۰ریال
        تحليل هاي جمعيتي در برنامه ريزي شهري ۳۰,۰۰۰ریال
        شهرنشيني و برنامه ريزي شهري در ايران ۳۰,۰۰۰ریال
        نقشه خوانی ۲۵,۰۰۰ریال
        جغرافياي طبيعي شهر (اقليم = هيدرولوژي) ۲۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد شهري پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        مدیریت عمران ۲۰,۰۰۰ریال
        مبانی جغرافیای شهری ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي ۲۰,۰۰۰ریال
        مطالعات شهری ۱۵,۰۰۰ریال
        مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری ۱۵,۰۰۰ریال
        مکتبها و نظریه ها در جغرافیا ۱۵,۰۰۰ریال
        سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS ۱۵,۰۰۰ریال
        طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحلیل جمعیت ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی آب و هوا شناسی 1 ۵,۰۰۰ریال
        عــــــلوم سیـــــــاسـی
        مبانی علم سیاست ۱۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی سیاسی ۱۰,۰۰۰ریال
        روابط متقابل دولتهاي خاور ميانه با توجه به نفوذ قدرتهای بزرگ ۱۰,۰۰۰ریال
        مسائل استراتژي معاصر ۱۰,۰۰۰ریال
        كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي جديد در علم سياست ۵,۰۰۰ریال
        نظريه های مختلف در روابط بين الملل ۵,۰۰۰ریال
        مسائل خاور ميانه ۵,۰۰۰ریال
        كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم ۵,۰۰۰ریال
        فقه سياسي ۵,۰۰۰ریال
        سمينار مسائل كشورهاي جهان سوم ۵,۰۰۰ریال
        سمينار جنبشهاي اسلامي ۵,۰۰۰ریال
        سمينار انقلاب اسلامي ايران ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق درعلوم سياسي ۵,۰۰۰ریال
        روابط خارجي ايران با قدرتهاي بزرگ از1357 تا 1320 ۵,۰۰۰ریال
        افكارسياسي در ايران و جهان اسلام ۵,۰۰۰ریال
        مــــــدیـریـت رســـــانه
        بنیادهای علم سیاست ۲۵,۰۰۰ریال
        روشهای تحقيق و ارزشيابي ۲۵,۰۰۰ریال
        نظريه هاي انتقادي در ارتباطات جمعي ۲۵,۰۰۰ریال
        حقوق بين المللي ارتباط جمعي ۲۵,۰۰۰ریال
        مديريت استراتژيك ۲۰,۰۰۰ریال
        مديريت رسانه 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        حقوق ارتباطات ۲۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با فرایند تولید پیامهای رادیو وTV ۲۰,۰۰۰ریال
        ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي ۲۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با کامپیوتر و اینترنت ۱۵,۰۰۰ریال
        آیین نگارش زبان فارسی ۱۵,۰۰۰ریال
        مبانی خبر در رادیو و TV ۱۵,۰۰۰ریال
        روابط بين الملل و نظریه های مختلف آن ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت اسلامي ۱۰,۰۰۰ریال
        کاربرد آمار در علوم اجتماعی ۱۰,۰۰۰ریال
        سيستمهاي اطلاعات مديريت ۱۰,۰۰۰ریال
        مديريت عمومي ۱۰,۰۰۰ریال
        ارتباط جمعي ۱۰,۰۰۰ریال
        افكارعمومي ۱۰,۰۰۰ریال
        ارتباطات و توسعهارتباطات و توسعه ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۵,۰۰۰ریال
        مديريت رسانه 1 ۵,۰۰۰ریال
        مديريت ارتباط و رفتار سازماني ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ اسلام
    بخش ادبیات و زبانهای خارجه
        ادبیات کودک و نوجوان
        روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۱۵,۰۰۰ریال
        انواع ادبی ۱۰,۰۰۰ریال
        زیبایی شناسی ادبیات کودک و نوجوان ۱۰,۰۰۰ریال
        ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ۱۰,۰۰۰ریال
        کودک و تفکر خلاق ۱۰,۰۰۰ریال
        آيين نگارش و ويرايش ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران ۵,۰۰۰ریال
        کودک و ادبیات عامه ۵,۰۰۰ریال
        ادبیات مقاومت
        صرف و نحو عربی ۴۰,۰۰۰ریال
        متون نثر عربی ۳۵,۰۰۰ریال
        مرجع شناسی وروش تحقیق درادبیات مقاومت ایران ۳۰,۰۰۰ریال
        نقد ادبیات داستانی ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۲۰,۰۰۰ریال
        سبک شناسی (2) نثر ۱۵,۰۰۰ریال
        متون نظم عربی ۱۰,۰۰۰ریال
        جریان شناسی شعر معاصر ایران ۱۰,۰۰۰ریال
        کلیات نقد ادبی ۱۰,۰۰۰ریال
        نقد ادبی ۱۰,۰۰۰ریال
        تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران ۱۰,۰۰۰ریال
        آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
        آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی ۱۰,۰۰۰ریال
        ساخت زبان فارسی ۱۰,۰۰۰ریال
        مفاهیم بنیادی در نحو ۱۰,۰۰۰ریال
        ساخت واژه در زبان فارسی ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان خارجه ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی ۱۰,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل كلام وکاربرد شناسی زبان ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        مقدمات زبانشناسي ۷,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی ۷,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی زبان ۵,۰۰۰ریال
        تاریخ زبان فارسی ۵,۰۰۰ریال
        اصول معنی شناسي ۵,۰۰۰ریال
        آموزش زبان فارسی
        زمينه كاربردروانشناسي در آموزش زبان فارسي ۴۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۴۰,۰۰۰ریال
        مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۳۰,۰۰۰ریال
        مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۳۰,۰۰۰ریال
        آواشناسي زبان فارسي ۳۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي خواندن و نوشتن ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        كاربرد نظريه اجتماعي در آموزش زبان ۳۰,۰۰۰ریال
        تشخيص نارسائيهاي خواندن و نوشتن ۳۰,۰۰۰ریال
        تفکر و زبان ۲۵,۰۰۰ریال
        آمار استنباطي ۲۵,۰۰۰ریال
        تدريس مهارتهاي خواندن و نوشتن ۲۵,۰۰۰ریال
        كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش زبان فارسي ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي درسي تهيه و تدوين مواد آموزشی ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول معنی شناسي ۲۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تدريس زبان ۱۵,۰۰۰ریال
        تدریس مهارتهای کلامی ۱۵,۰۰۰ریال
        مقدمات زبانشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        زبانشناسی کاربردی ۵,۰۰۰ریال
        آموزش زبان انگلیسی
        روش تحقیق در مسائل آموزش زبان ۴۰,۰۰۰ریال
        زبانشناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا ۴۰,۰۰۰ریال
        روانشناسی آموزش زبان ۴۰,۰۰۰ریال
        تدریس عملی ۴۰,۰۰۰ریال
        آزمون سازی زبان خارجی ۳۵,۰۰۰ریال
        اصول و روش تدریس مهارتها ۳۵,۰۰۰ریال
        تجزیه و تحلیل کلام ۳۰,۰۰۰ریال
        نگارش پیشرفته کد درس 1212235 ۳۰,۰۰۰ریال
        مسائل زبان شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول و روش تدریس زبان های خارجی ۳۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق ۳۰,۰۰۰ریال
        ترجمه متون اسلامی ۳۰,۰۰۰ریال
        روان شناسی زبان ۲۵,۰۰۰ریال
        تهیه و تدوین مطالب درسی ۲۵,۰۰۰ریال
        آواشناسی آموزشی ۲۵,۰۰۰ریال
        نگارش پیشرفته کد درس 1212055 ۲۵,۰۰۰ریال
        سمینار ۲۰,۰۰۰ریال
        روش تدریس زبان انگلیسی ۱۵,۰۰۰ریال
        زبانشناسی کاربردی ۱۵,۰۰۰ریال
        آزمون سازی زبان انگلیسی ۱۵,۰۰۰ریال
        انگلیسی با اهداف ویژه ۱۵,۰۰۰ریال
        درآمدي بر ادبيات انگليسي 1 ۵,۰۰۰ریال
        CALL ۵,۰۰۰ریال
        اصول و روش تحقيق 2 ۵,۰۰۰ریال
        کلیات زبان شناسی 2 ۵,۰۰۰ریال
        زبــان و ادبیــات عـربـی
        مباحث علوم بلاغی ۲۵,۰۰۰ریال
        ادبيات عرفاني ۲۵,۰۰۰ریال
        تفاسير ادبي قرآن کريم ۱۵,۰۰۰ریال
        انشاء 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        نثرعربی در دوره عباسی ۱۵,۰۰۰ریال
        نثر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی ۱۵,۰۰۰ریال
        نقدادبی و مکاتب نقدی ۱۵,۰۰۰ریال
        مباحث صرفي و نحوي ۱۵,۰۰۰ریال
        مباحث زبان شناسی عربی ۱۵,۰۰۰ریال
        شعر عربی در دوره عباسی ۱۵,۰۰۰ریال
        شعر عربي از آغاز تا پايان دوره اموی ۱۵,۰۰۰ریال
        متون تخصصی انگلیسی ۱۵,۰۰۰ریال
        نثر دوره معاصر ۱۵,۰۰۰ریال
        ادبیات داستانی ۱۰,۰۰۰ریال
        شعر دوره معاصر ۵,۰۰۰ریال
        مکالمه 1 ۵,۰۰۰ریال
        روش تحقیق و سمینار ۵,۰۰۰ریال
        ادبیات تطبیقی ۵,۰۰۰ریال
        زبان و ادبیات انگلیسی
        روش تحقیق ۱۵,۰۰۰ریال
        نقد ادبی ۱۵,۰۰۰ریال
        ادبيات قرن هفده و هجده ۱۰,۰۰۰ریال
        ادبیات اروپا ۱۰,۰۰۰ریال
        ادبیات از دیدگاه زبان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        نقد و بررسی ادبیات فارسی ۱۰,۰۰۰ریال
        نمایشنامه معاصر انگلیسی ۱۰,۰۰۰ریال
        شعر دوره رمانتیک ۱۰,۰۰۰ریال
        داستان بلند ۱۰,۰۰۰ریال
        شناخت ادبيات ۱۰,۰۰۰ریال
        دوره تجديد حيات ادبي ۱۰,۰۰۰ریال
        بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان ۱۰,۰۰۰ریال
        ادبیات آمریکا ۵,۰۰۰ریال
        مباحث زبان شناسي ۵,۰۰۰ریال
        داستان کوتاه ۵,۰۰۰ریال
        زبان وادبـیـات فـارسـی
        زبان تخصصی خارجی ۶۵,۰۰۰ریال
        نظم فارسي 1 (شاهنامه) ۶۰,۰۰۰ریال
        عربی 2 ( نثرعربي) ۶۰,۰۰۰ریال
        عربی 1( صرف و نحو) ۵۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق پيشرفته ۵۰,۰۰۰ریال
        عربي 3 ( نظم عربی) ۵۰,۰۰۰ریال
        نثر فارسي 2 ( جهانگشا و مرزبان نامه) ۵۰,۰۰۰ریال
        نثرفارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشیريه) ۵۰,۰۰۰ریال
        نظم فارسي 2 (ناصر خسرو وسنايي) ۴۵,۰۰۰ریال
        تحقيق در دستور زبان فارسي ۴۵,۰۰۰ریال
        نثر فارسي 1( تاريخ بيهقي) ۴۵,۰۰۰ریال
        نظم فارسي 3 ( خاقاني و نظامي) ۴۰,۰۰۰ریال
        نثر فارسي 3 ( مصباح الهدایه) ۳۵,۰۰۰ریال
        تحقيق درمعاني و بيان ۳۵,۰۰۰ریال
        نظم فارسي 4 (مثنوي) ۳۵,۰۰۰ریال
        نقد ادبیات داستانی ۲۰,۰۰۰ریال
        عروض و قافیه ۲۰,۰۰۰ریال
        کلیله و دمنه 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        حدیقه سنایی ۱۵,۰۰۰ریال
        بدیع ۱۵,۰۰۰ریال
        معانی و بیان 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        دستور زبان فارسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        متون نظم 4 - اشعار سنایی ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان شنــاسی همگـــانی
        زبان تخصصي ۴۰,۰۰۰ریال
        تاريخ زبانشناسي ۳۵,۰۰۰ریال
        ساخت زبان فارسي ۳۰,۰۰۰ریال
        آواشناسي زبان فارسي ۳۰,۰۰۰ریال
        اصول معنی شناسي زبان ۲۵,۰۰۰ریال
        تطور زبان فارسي ۲۵,۰۰۰ریال
        مباني زبانشناسي ۲۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسي زبان ۲۵,۰۰۰ریال
        تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي ۲۰,۰۰۰ریال
        تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان ۲۰,۰۰۰ریال
        روانشناسي زبان ۲۰,۰۰۰ریال
        تهيه و تدوين مواد آموزشي زبان فارسي ۲۰,۰۰۰ریال
        روش تحقيق در مطالعات زبان شناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        واج شناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        ساخت واژه ۱۵,۰۰۰ریال
        نحو (دستورگشتاوري) ۱۵,۰۰۰ریال
        مكاتب زبان شناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        گويش شناسي ۱۰,۰۰۰ریال
        شيوه استدلال نحوي ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان شناسي تاريخي و تطبيقي ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان شناسي کاربردي ۵,۰۰۰ریال
    بخش علوم پایه
        آمــــــــار ریــــــــاضـی
        استنباط آماری 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        فرایندهای تصادفی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        رگرسیون ۱۰,۰۰۰ریال
        آنالیز ریاضی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        احتمال 1 ۵,۰۰۰ریال
        آمارریاضی - برآورد یابی ۵,۰۰۰ریال
        آمارریاضی - آزمون فرضها ۵,۰۰۰ریال
        احتمال و کاربرد آن ۵,۰۰۰ریال
        سريهاي زماني 2 ۵,۰۰۰ریال
        مدل هاي خطي 1 ۵,۰۰۰ریال
        فرایندهــای تصـــادفی 2 ۵,۰۰۰ریال
        آناليز چند متغيره 1 ۵,۰۰۰ریال
        استنبــــاط آمــــاری 2 ۵,۰۰۰ریال
        مبانی آنالیز ریاضی ۵,۰۰۰ریال
        چینه شناسی و فسیل شناسی
        فسيل شناسي بي مهرگان ۱۵,۰۰۰ریال
        رخساره هاي بنتو نيكي ۱۰,۰۰۰ریال
        بيوزوناسيون و مدلهاي بيوستراتيگرافي ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي / زمین شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        تحول و اصول فيلوژني ۱۰,۰۰۰ریال
        فسيل شناسي گياهي پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        ميكروفسيل فرامينفر ا ۵,۰۰۰ریال
        چینه شناسی ۵,۰۰۰ریال
        ايكنولوژي ۵,۰۰۰ریال
        دیرینه شناسی گیاهی ۵,۰۰۰ریال
        میکروفسیل غیر فرامینفرا ۵,۰۰۰ریال
        میکروفاسیس پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        ليتوسترايگرافي ۵,۰۰۰ریال
        فسیل شناسی مهره داران ۵,۰۰۰ریال
        رخساره هاي پلانكنونيكي ۵,۰۰۰ریال
        چينه شناسي ايران ۵,۰۰۰ریال
        پالینولوژی ۵,۰۰۰ریال
        زمین شناسی زیر زمینی ۵,۰۰۰ریال
        ریاضی کاربردی کلیه گرایشها
        آنالیز حقیقی 1 ۵۵,۰۰۰ریال
        آنالیز عددی پیشرفته ۴۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۳۵,۰۰۰ریال
        تحقیق در عملیات پیشرفته 1 ۳۵,۰۰۰ریال
        نظریه گراف ۳۰,۰۰۰ریال
        مبانی آنالیز عددی ۱۵,۰۰۰ریال
        حل عددی معادلات دیفرانسیلی ۱۵,۰۰۰ریال
        حل عددی معادلات با مشتقات جزیی ۱۵,۰۰۰ریال
        بهینه سازی مدلهای غیر خطی ۱۵,۰۰۰ریال
        تحقیق در عملیات پیشرفته 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        توپولو ژی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی پویا ۵,۰۰۰ریال
        بهینه سازی غیر خطی ۵,۰۰۰ریال
        بهینه سازی خطی ۵,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبکه ها ۵,۰۰۰ریال
        نظریه کدها ۵,۰۰۰ریال
        بهینه سازی ۵,۰۰۰ریال
        مبانی جبر ۵,۰۰۰ریال
        ریاضی محض کلیه گرایشها
        آنالیز حقیقی 1 ۵۵,۰۰۰ریال
        جبرپیشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ۳۰,۰۰۰ریال
        نظریه گراف ۳۰,۰۰۰ریال
        هندسه منيفلد 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        توپولوژی جبری 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        جبرهمولوژیک ۲۵,۰۰۰ریال
        مباحثی در نظریه مجموعه ها ۲۰,۰۰۰ریال
        نظریه عملگرها ۱۵,۰۰۰ریال
        جبرجامع جهانی ۱۵,۰۰۰ریال
        جبرجابجایی ۱۵,۰۰۰ریال
        گروه و جبرلی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        توپولــــوژی جبری 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        مباحثی در منطق ریاضی ۱۵,۰۰۰ریال
        توپولو ژی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
        آنالیز تابعی ۱۰,۰۰۰ریال
        آنالیز مختلط ۱۰,۰۰۰ریال
        گروه های متناهی ۵,۰۰۰ریال
        هندسه دیفرانسیل موضعی ۵,۰۰۰ریال
        نظریه حلقه و مدول کد 1111387 ۵,۰۰۰ریال
        نظریه حلقه و مدول کد 1111441 ۵,۰۰۰ریال
        مبانی جبر ۵,۰۰۰ریال
        مبانی آنالیز ریاضی ۵,۰۰۰ریال
        آنالیز حقیقی 2 ۵,۰۰۰ریال
        توپولوژی دیفرانسیل 2 ۵,۰۰۰ریال
        دستگاههای دینامیکی 1 ۵,۰۰۰ریال
        دستگاههــای دینــامیــکی 2 ۵,۰۰۰ریال
        گروه های نامتناهی ۵,۰۰۰ریال
        آنالیز تابعی کارکردی ۵,۰۰۰ریال
        زمین شنـاسی اقتصـادی
        گوهرشناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي / زمین شناسی ۱۵,۰۰۰ریال
        ژئوترمومتري سيالات درگير ۱۵,۰۰۰ریال
        ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي ۱۰,۰۰۰ریال
        ژئوشيمي كانسارهاي گرمايي ۱۰,۰۰۰ریال
        روشهاي تجزيه نمونه هاي معدني ۱۰,۰۰۰ریال
        منابع زمين گرمايي ۱۰,۰۰۰ریال
        كانيها و سنگهاي صنعتي ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول اكتشافات ژئوفيزيكي ۱۰,۰۰۰ریال
        تخمین وارزیابی ذخائر معدنی ۵,۰۰۰ریال
        كانه زايي و تكنونيك ۵,۰۰۰ریال
        کانسارهای رسوبی ۵,۰۰۰ریال
        کانسارهای آذرین و دگرگونی ۵,۰۰۰ریال
        مینرالوگرافی ۵,۰۰۰ریال
        زمین شناسی گرایش آبشناسی
        آبشناسي كاربردي ۱۵,۰۰۰ریال
        رياضيات تكميلي ۱۵,۰۰۰ریال
        ئيدرو ژئولوژي ۱۰,۰۰۰ریال
        آبشناسی هیدرولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
        هيدروليك آبهاي زير زميني ۱۰,۰۰۰ریال
        مدلها ۱۰,۰۰۰ریال
        زمين شناسي كواترنر ۵,۰۰۰ریال
        زمین شناسی ساختاری ۵,۰۰۰ریال
        آمار و احتمال ۵,۰۰۰ریال
        آبهای زیر زمینی ۵,۰۰۰ریال
        آمار و احتمالات ۵,۰۰۰ریال
        تغذيه مصنوعي و سدهاي زيرزميني ۵,۰۰۰ریال
        هواشناسي و اقليم شناسي ۵,۰۰۰ریال
        رديابها ۵,۰۰۰ریال
        ژئومورفولوژي كارست ۵,۰۰۰ریال
        هیدروژئو شیمی ۵,۰۰۰ریال
        زمین شناسی گرایش پترولوژی
        آتشفشان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي / زمین شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        ژئو شیمی پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        سنگ شناسي دگرگوني ۱۰,۰۰۰ریال
        راديو كريستالوگرافي ۵,۰۰۰ریال
        ماگمانيسم و دگرگوني ايران ۵,۰۰۰ریال
        بالزات ها ۵,۰۰۰ریال
        ژئوکرنولوژی ۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی گرایش بیوشیمی
        کنترل متابولیسم ۶۰,۰۰۰ریال
        بيوشيمي غشاء ۶۰,۰۰۰ریال
        آنزيمولوژي ۵۰,۰۰۰ریال
        ليپيد و قند ۵۰,۰۰۰ریال
        بيوشيمي هورمونها ۵۰,۰۰۰ریال
        بیوشیمی کروماتین ۴۰,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي ۴۰,۰۰۰ریال
        بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلوئیک ۳۵,۰۰۰ریال
        روشهاي بيوشيمي و بيو فيزيك ۳۵,۰۰۰ریال
        زیست مولکولی پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        بيوتكنولوژي ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ،بیوشیمی ۲۰,۰۰۰ریال
        بیو فیزیک ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی بیو شیمی ۱۰,۰۰۰ریال
        زیست شناسي مولکولی پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی سلولی و مولکولی ۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی گرایش علوم جانوری
        كاريرد كامپيوتر در علوم زيستی ۴۰,۰۰۰ریال
        آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی جانوری 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی ، علوم جانوری ۲۰,۰۰۰ریال
        فيزيولوژی مقايسه ای ۱۵,۰۰۰ریال
        فيزيولوژی تغذيه بيو انرژيک ۱۵,۰۰۰ریال
        گونه و گونه زایی ۱۵,۰۰۰ریال
        جنين شناسي مقايسه ای جانوران ۱۵,۰۰۰ریال
        جنین شناسی ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی جانوری 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی عصب و عضله ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی تولید مثل ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112241 ۱۰,۰۰۰ریال
        بافت شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        جانور شناسی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی ۱۰,۰۰۰ریال
        زيست شناسی تكوينی جانوری ۱۰,۰۰۰ریال
        تنظیم گردش خون ۱۰,۰۰۰ریال
        تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی ۱۰,۰۰۰ریال
        بیوسیستماتیک جانوری ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112124 ۱۰,۰۰۰ریال
        تشريح مقايسه اي مهره داران ۱۰,۰۰۰ریال
        اندام زایی مهره داران ۱۰,۰۰۰ریال
        آندو كربنولوژی پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی جانوری 3 ۵,۰۰۰ریال
        ژنتیک تکوینی ۵,۰۰۰ریال
        توليد مثل و جنسيت ۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
        كاربرد كامپيوتر درعلوم زيستي ۴۰,۰۰۰ریال
        فلور ايران ۳۵,۰۰۰ریال
        گرده شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۳۰,۰۰۰ریال
        جغرافياي گياهي ۳۰,۰۰۰ریال
        اكولوژي پوششهاي گياهي ۳۰,۰۰۰ریال
        پتريدو فيتها ۳۰,۰۰۰ریال
        جذب و انتقال ۲۵,۰۰۰ریال
        متابوليسم گياهي ۲۵,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۲۵,۰۰۰ریال
        تاكسونومي جديد ۲۰,۰۰۰ریال
        ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي ۲۰,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی جانوری 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی گیاهی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستماتیک گیاهی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستماتیک گیاهی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        جنين شناسي ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی جانوری 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        هالوفیتها ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی گیاهی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        جانور شناسي 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        بافت شناسي ۱۰,۰۰۰ریال
        مباني بيوشيمي ۱۰,۰۰۰ریال
        رشد و نمو گیاهی ۱۰,۰۰۰ریال
        تشریح و مورفولوژی گیاهی ۱۰,۰۰۰ریال
        گیاهان دارویی و سمی ۱۰,۰۰۰ریال
        زیست شناسی تکوینی در گیاهان ۱۰,۰۰۰ریال
        رشد و نمو پیشرفته گیاهی ۱۰,۰۰۰ریال
        بیو لوژی و فیزیو لوژی جلبکها ۱۰,۰۰۰ریال
        فتوسنتز ۵,۰۰۰ریال
        تکامل ۵,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی جانوری 3 ۵,۰۰۰ریال
        شــیـــــمی تـجـزیـه
        شيمي فيزيك پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ،شیمی تجزیه ۳۰,۰۰۰ریال
        اسپكتروسكوپي تجزيه اي 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        شيمي آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        كروماتوگرافي ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی تجزیه 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی تجزیه 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی تجزیه دستگاهی ۱۵,۰۰۰ریال
        راديو شيمي و كاربرد آن در شيمي تجزيه ۱۰,۰۰۰ریال
        تجزيه مقادير بسيار كم ۱۰,۰۰۰ریال
        الكتروشيمي تجزيه اي ۱۰,۰۰۰ریال
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        کمپلکس ها در شیمی تجزیه ۱۰,۰۰۰ریال
        شـیــــــمی فیـزیــــک
        شيمي فيزيك پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۳۰,۰۰۰ریال
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        شيمي آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        سينيتيك شيميايي پيشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی فیزیک 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        طيف سنجي مولكولي 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        شیمی فیزیک 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        شيمي محاسباتي ۱۰,۰۰۰ریال
        شيمي كوانتومي 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        الكتروشيمي پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        شيمي تابش ۱۰,۰۰۰ریال
        شيمي آب ۱۰,۰۰۰ریال
        ترموديناميك آماري 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        معادلات دیفرانسیل ۱۰,۰۰۰ریال
        شیمی حالت جامد ۵,۰۰۰ریال
        شيمي هسته اي ۵,۰۰۰ریال
        مبانی شیمی کوانتومی ۵,۰۰۰ریال
        شـیـمی مـعـدنـی
        زبان تخصصی/ شيمی معدنی ۳۰,۰۰۰ریال
        شيمی فيزيک پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        شيمی آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        شیمی معدنی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۱۵,۰۰۰ریال
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        شیمی معدنی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        سينیتيک ترموديناميک ومکانیسم واکنشهای معدنی ۵,۰۰۰ریال
        شیمی عمومی 1 ۵,۰۰۰ریال
        كاربرد نظريه گروه ها در شيمی ۵,۰۰۰ریال
        طيف سنجی در شيمی معدنی ۵,۰۰۰ریال
        شيمی هسته ای ۵,۰۰۰ریال
        شيمی آلي فلزی ۵,۰۰۰ریال
        شيمی فيزيک معدني ۵,۰۰۰ریال
        شیمی حالت جامد ۵,۰۰۰ریال
        شیــــــمی آلــی
        زبان تخصصي ۳۰,۰۰۰ریال
        شيمي فيزيك پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        شيمي آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        اصول بيو شيمي ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی آلی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی آلی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۱۵,۰۰۰ریال
        شيمي دارويي ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهاي سنتز آلي ۱۵,۰۰۰ریال
        شيمي هتروسيكل ۱۰,۰۰۰ریال
        جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی ۱۰,۰۰۰ریال
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        مباني شيمي پليمر ۵,۰۰۰ریال
        شیمی فیزیک آلی ۵,۰۰۰ریال
        سنتز پليمرها ۵,۰۰۰ریال
        فـــــــیـزیـــک (کلیه گرایشها)
        مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 ۴۵,۰۰۰ریال
        مكانيك كوانتومي پيشرفته 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        مكانيك آماري پيشرفته 1 ۴۰,۰۰۰ریال
        الكتروديناميك 1 ۳۰,۰۰۰ریال
        رياضي فيزيك 3 ۲۵,۰۰۰ریال
        فيزيك حالت جامد پيشرفته 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        فيزيك محاسباتي 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        فيزيك هسته اي پیشرفته 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        الكتروديناميك 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        فيزيك هسته اي پیشرفته 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        فيزيك حالت جامد پيشرفته 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        مكانيك آماري پيشرفته 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        مكانيك كلاسيك ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصي ۱۰,۰۰۰ریال
        الکترو مغناطیس 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        موضوعات ويژه در زمينه فيزيك هسته اي ۵,۰۰۰ریال
        مکانیک کوانتومی 1 ۵,۰۰۰ریال
        فیتوشیمی
        شيمي آلي پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        شيمي تجزيه پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        شيمي تجزيه 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی آلی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        شيمي تجزيه دستگاهي ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی آلی 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۱۵,۰۰۰ریال
        شيمی معدني پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی ۱۰,۰۰۰ریال
        ژئو فیزیک - زلزله شناسی
        معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۵,۰۰۰ریال
        معادلات دیفرانسیل ۵,۰۰۰ریال
        نقشه برداری ۵,۰۰۰ریال
        آموزش ریاضی
        تاریخ ریاضیات ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی رشد ۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی یادگیری ۵,۰۰۰ریال
        سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی
        زمین شناسی زیر زمینی ۵,۰۰۰ریال
        محیط های رسوبی ۵,۰۰۰ریال
        چینه شناسی ۵,۰۰۰ریال
        زیست فناوری(بیوتکنولوژی)میکروبی
        زیست شناسی مولکولی پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
        ژنتیک یوکاریوتها ۳۰,۰۰۰ریال
        ساختار و عملکرد ماکرو مولکولهای زیستی ۳۰,۰۰۰ریال
        آمار و احتمال پیشرفته در بیو تکنولوژی ۲۵,۰۰۰ریال
        ژنتیک پرو کاریوتها ۲۵,۰۰۰ریال
        بیوتکنولوژی غذایی ۲۵,۰۰۰ریال
        بیوتکنولوژی فرایندهای تخمیری ۲۵,۰۰۰ریال
        بیو انفورماتیک ۲۵,۰۰۰ریال
        مبانی بیو شیمی ۱۰,۰۰۰ریال
        میکروبیولوژی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
        ویروس شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
        زیست شناسی سلولی و مولکولی ۵,۰۰۰ریال
    بخش فنی و مهندسی
        مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
        ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        میکروبیولوژی عمومی ۱۵,۰۰۰ریال
        پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیکی ۱۵,۰۰۰ریال
        میکروبیولوژی صنعتی و فرایند های تخمیری ۱۵,۰۰۰ریال
        ریاضیات پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی ۱۰,۰۰۰ریال
        ترمودینامیک پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        مکانیک سیالات 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی ژنتیک مولکولی ۵,۰۰۰ریال
        تکنو لوژی آنزیم ها ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی صنایع (کلیه گرایشها)
        طراحي سيستم هاي صنعتي ۲۵,۰۰۰ریال
        شبيه سازي كامپيوتري ۲۵,۰۰۰ریال
        كاربرد مجموعه هاي فازي در تصميم گيري وبرنامه ریزی ۲۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي توليد پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        مباحث منتخب در مهندسي صنايع ۲۰,۰۰۰ریال
        روش هاي آماري ۲۰,۰۰۰ریال
        تصميم گيري با معيار هاي چندگانه ۲۰,۰۰۰ریال
        سيستم هاي صف ۲۰,۰۰۰ریال
        آمار و احتمال مهندسی ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي خطي پيشرفته ۲۰,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي استراتژيك براي مديران ۲۰,۰۰۰ریال
        تحقیق در عملیات 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد براي مديران ۲۰,۰۰۰ریال
        طرح ریزی واحدهای صنعتی ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت منابع انساني ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت كيفيت و بهره وري ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت عملیات ۱۵,۰۰۰ریال
        تئوري تصميم گيري ۱۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي حمل و نقل ۱۵,۰۰۰ریال
        برنامه ريزي رياضي ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        سیستم های اطلاعاتی مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
        احتمال و آمارمهندسی پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد سنجي ۱۰,۰۰۰ریال
        تحلیل سیستم ها ۱۰,۰۰۰ریال
        كامپيوتر و مديريت داده ها ۱۰,۰۰۰ریال
        سیستم های معین تصمیم گیری و خبره ۵,۰۰۰ریال
        فر آیندهای احتمالی ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت زنجیره تامین ۵,۰۰۰ریال
        ارزيابي کار و زمان ۵,۰۰۰ریال
        شبیه سازی گسسته ۵,۰۰۰ریال
        سيستم هاي ديناميكي 1 ۵,۰۰۰ریال
        روشهای فرا ابتکاری ۵,۰۰۰ریال
        سيستم هاي ديناميكي ۵,۰۰۰ریال
        سازماندهي و رهبري ۵,۰۰۰ریال
        حسابداري صنعتي ۵,۰۰۰ریال
        اصول حسابداري ۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد پیشرفته 1 ۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان ۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد مهندسی پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        بازاریابی ۵,۰۰۰ریال
        برنامه ریزی استراتژیک ۵,۰۰۰ریال
        توسعه و رشد ۵,۰۰۰ریال
        داده کاوی ۵,۰۰۰ریال
        طراحی آزمایشها ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی عمران-راه و ترابری
        تحقيق در عمليات ۱۵,۰۰۰ریال
        رياضيات عالی مهندسی ۱۵,۰۰۰ریال
        طراحی فرودگاه ۱۵,۰۰۰ریال
        طرح روسازی پيشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        طرح و محاسبه راه آهن ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت ونگهداری راه ۱۰,۰۰۰ریال
        مهندسی ترافیک پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        مکانیک خاک ۵,۰۰۰ریال
        راهسازی ۵,۰۰۰ریال
        طرح هندسی راه پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
        استاتیک ۱۵,۰۰۰ریال
        مکانیک خاک ۱۵,۰۰۰ریال
        هیدرولیک و آزمایشگاه ۱۵,۰۰۰ریال
        رياضيات عالي مهندسي ۱۰,۰۰۰ریال
        روش اجزاء محدود ۱۰,۰۰۰ریال
        روشهای عددی در مهندسی آب ۱۰,۰۰۰ریال
        طراحی هیدرولیکی سازه ها ۱۰,۰۰۰ریال
        مکانیک سیالات ۱۰,۰۰۰ریال
        هیدرولیک پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی فن آوری اطلاعات
        هوش مصنوعی ۱۵,۰۰۰ریال
        گرافیک کامپیوتری 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستم های چند رسانه ای ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی نرم افزار 2 ۵,۰۰۰ریال
        شبکه های کامپیوتری 2 ۵,۰۰۰ریال
        مبانی سازمان و مدیریت ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت توسعه نرم افزار ۵,۰۰۰ریال
        گرافیک کامپیوتری پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        كاربرد كامپيوتر و آشنايی با نرم افزارها ۵,۰۰۰ریال
        طراحی واسط كاربر ۵,۰۰۰ریال
        پويا نمایی و پويانمايی سه بعدی ۵,۰۰۰ریال
        ارتباطات تصويری ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
        الگوريتم های پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
        پردازش تصوير ۳۰,۰۰۰ریال
        پردازش موازي ۳۰,۰۰۰ریال
        مهندسي نرم افزار پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        معماري كامپيوتر پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        مباحث ويژه درمهندسي نرم افزار ۲۵,۰۰۰ریال
        طراحي نرم افزارهاي مطمئن ۲۵,۰۰۰ریال
        شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        شبكه هاي عصبي ۲۵,۰۰۰ریال
        سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري ۲۵,۰۰۰ریال
        سيستم هاي خبره و مهندسي دانش ۲۵,۰۰۰ریال
        سيستم عامل های پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        پايگاه داده پيشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
        مدل سازي و بررسي كارايي سيستمهاي کامپیوتری ۲۰,۰۰۰ریال
        معماری کامپیوتر ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول طراحی پایگاه داده ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی نرم افزار 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        پردازش گفتار ۱۵,۰۰۰ریال
        داده كاوي و انبار داده ها ۱۵,۰۰۰ریال
        طراحی الگوریتمها ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستم های عامل ۱۰,۰۰۰ریال
        هوش مصنوعی ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه زبانها و ماشین ها ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
        ارتعاشات پيشرفته -ارتعاشات سیستم های ممتد ۵,۰۰۰ریال
        ریاضیات پیشرفته 1 ۵,۰۰۰ریال
        محاسبات عددی پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        مقاومت مصالح پیشرفته ۵,۰۰۰ریال
        مکانیک محیط های پیوسته 1 ۵,۰۰۰ریال
        ریاضیات مهندسی ۵,۰۰۰ریال
    بخش علوم کشاورزی
        مهندسی اقتصاد کشاورزی
        روش تحقيق ۲۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        اقتصادسنجي 2 ۲۰,۰۰۰ریال
        اقتصاد توسعه کشاورزی ۱۵,۰۰۰ریال
        مديريت كشاورزي تكميلي ۱۵,۰۰۰ریال
        كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي ۱۵,۰۰۰ریال
        سياست كشاورزی تكميلی ۱۵,۰۰۰ریال
        روشهای آمارگيری نمونه ای ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد 2 ۱۵,۰۰۰ریال
        توسعه كشاورزی تكميلی ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد خرد پيشرفته ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد سنجی ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی
        كاربرد كامپيوتر در بيو تكنولوژي ۲۰,۰۰۰ریال
        هورمونهاي گياهي و تمايز بافتها ۲۰,۰۰۰ریال
        ژنتيك مولكولي مقدماتي ۲۰,۰۰۰ریال
        مهندسي ژنتيك ۲۰,۰۰۰ریال
        بيولوژي سلولي مولكولي ۲۰,۰۰۰ریال
        باغبانی عمومی ۱۵,۰۰۰ریال
        ژنتیک ۱۵,۰۰۰ریال
        اصول اصلاح نباتات ۱۵,۰۰۰ریال
        طرح آزمایشهای کشاورزی ۱۵,۰۰۰ریال
        آفات و بیماریهای گیاهی ۱۵,۰۰۰ریال
        اصلاح نباتات تکميلي ۱۵,۰۰۰ریال
        كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات ۱۵,۰۰۰ریال
        سيتوژنتيك ۱۵,۰۰۰ریال
        ريز ازديادي و كشت بافتهاي گياهي ۱۵,۰۰۰ریال
        بيو شيمي ۱۵,۰۰۰ریال
        بيو تكنولوژي گياهي مقدماتي ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیو لوژی گیاهان زراعی ۱۵,۰۰۰ریال
        روش تحقيق در علوم زيستي ۱۰,۰۰۰ریال
        ميكروبيولوژي عمومي ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
        طرح آزمایشهای کشاورزی ۱۵,۰۰۰ریال
        اصلاح نباتات تکميلي ۵,۰۰۰ریال
        زراعت عمومی ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی کشاورزی-زراعت
        طرح آزمایشهای کشاورزی ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی ۱۰,۰۰۰ریال
        تغذيه گياهان زراعي ۵,۰۰۰ریال
        اکولوژی گیاهان زراعی ۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی علفهای هرز وعلف کش ها ۵,۰۰۰ریال
        اکولوژی عمومی ۵,۰۰۰ریال
        خاک شناسی عمومی ۵,۰۰۰ریال
        زراعت عمومی ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
        آلودگی آب و خاک ۱۰,۰۰۰ریال
        ارزیابی محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
        شناخت محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
        قوانین و مدیریت منابع طبیعی ۵,۰۰۰ریال
        مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی
        مدیریت توسعه ۱۰,۰۰۰ریال
        اصول اقتصاد کشاورزی ۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی روستایی ۵,۰۰۰ریال
        مدیریت تعاونی ها ۵,۰۰۰ریال
        اقتصادکشاورزی - مدیریت و تولید
        آمارگیری نمونه ای ۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد کلان 3 ۵,۰۰۰ریال
        تامین مالی در بخش کشاورزی ۵,۰۰۰ریال
        تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی ۵,۰۰۰ریال
        کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی ۵,۰۰۰ریال
    بخش هنر و معماری
        پــــــــژوهـــش هــــنـر
        بررسي و تحليل مكاتب هنري ۳۰,۰۰۰ریال
        هنر وتمدن اسلامی 2 ۲۵,۰۰۰ریال
        هنر وتمدن اسلامی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
        آشنایي با هنر و تمدن شرق ۲۰,۰۰۰ریال
        مطالعات تطبيقي هنر 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        مبانی هنرهای تجسمی 1 ۲۰,۰۰۰ریال
        انسان ،طبیعت، طراحی 1 ۱۵,۰۰۰ریال
        آشنایی با آرا متفکران در باب هنر ۱۵,۰۰۰ریال
        هنر و نماد (نشانه شناسي) ۱۵,۰۰۰ریال
        کارگاه روش تحقیق ۱۵,۰۰۰ریال
        مطالعات تطبیقی هنر2 ۱۰,۰۰۰ریال
        مبانی هنرهای تجسمی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
        زبان تخصصی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
        حکمت هنر اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی هنر ۱۰,۰۰۰ریال
        تجزیه وتحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی ۱۰,۰۰۰ریال
        اسطوره شناسي (هنر و اسطوره) ۱۰,۰۰۰ریال
        آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران ۱۰,۰۰۰ریال
        آشنایی با هنر در تاریخ 2 آشنایی با هنر در تاریخ 2 ۵,۰۰۰ریال
        طراحی شهری
        مهندسی معماری
        روانشناسی محیط ۲۰,۰۰۰ریال
        جزوه نظریه ها وروشهای طراحی-ارشد معماری ۲۰,۰۰۰ریال
        حکمت هنر اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
        روش تحقیق معماری ۱۰,۰۰۰ریال
        سیر اندیشه های معماری ۱۰,۰۰۰ریال
        معماری همساز با اقلیم ۱۰,۰۰۰ریال
        نظریه و روشهای طراحی ۱۰,۰۰۰ریال
        روشهای پیشرفته ساخت ۵,۰۰۰ریال
        مقاومت مصالح و سازه های بتنی ۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد نیمسال دوم 93-94 بصورت رشته درسی
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی نیمسال دوم 93-94 ۱۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جامعه شناسی نیمسال دوم 93-94 ۱۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - جبر نیمسال دوم 93-94 ۱۱۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ تشیع نیمسال دوم 93-94 ۱۱۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - آنالیز نیمسال دوم 93-94 ۱۱۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - هندسه نیمسال دوم 93-94 ۱۰۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی نیمسال دوم 93-94 ۱۰۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری نیمسال دوم 93-94 ۹۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی نیمسال دوم 93-94 ۹۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی نیمسال دوم 93-94 ۹۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی آلی نیمسال دوم 93-94 ۹۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی معدنی نیمسال دوم 93-94 ۹۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات نیمسال دوم 93-94 ۸۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات نیمسال دوم 93-94 ۸۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه حالت جامد نیمسال دوم 93-94 ۸۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه هسته ای نیمسال دوم 93-94 ۸۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار ریاضی نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی - بیوشیمی نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی تجزیه نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی نیمسال دوم 93-94 ۷۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه اتمی و مولکولی نیمسال دوم 93-94 ۷۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت نیمسال دوم 93-94 ۶۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -نرم افزار نیمسال دوم 93-94 ۶۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی (عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی ) نیمسال دوم 93-94 ۶۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی‌ - علوم گیاهی نیمسال دوم 93-94 ۶۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت مالی دولتی ) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی ) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( مدیریت سیستمهای اطلاعاتی) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ( تشکیلات و روشها ) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی( مدیریت تحول ) نیمسال دوم 93-94 ۶۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد شیمی - شیمی فیزیک نیمسال دوم 93-94 ۵۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری نیمسال دوم 93-94 ۵۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی نیمسال دوم 93-94 ۵۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه ذرات بنیادی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیتوشیمی نیمسال دوم 93-94 ۵۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات - علوم قرآن و حدیث نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد فیزیک - زمینه فیزیک بنیادی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی (ورودی های 93به بعد) نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات) نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل نیمسال دوم 93-94 ۴۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش بیوفیزیک نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی زیست شناسی -علوم جانوری نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه وترابری نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت نیمسال دوم 93-94 ۴۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ اسلام نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( بازار یابی) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی ) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- آبشناسی - ئیدروژئولوژی نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد تاریخ- تاریخ ایران اسلامی نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( کسب وکار الکترونیک) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت دانش ) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ( مدیریت منابع اطلاعاتی) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت MBA نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات) نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زیست شناسی-ژنتیک نیمسال دوم 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- اقتصادی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه (ورودی قبل از 93) نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه شناسی و فسیل شناسی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- ساخت وتولید نیمسال دوم 93-94 ۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (سیستمهای چند رسانه ای) نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد الهیات- فلسفه و کلام اسلامی نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری نیمسال دوم 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی نیمسال دوم 93-94 ۲۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد علوم سیاسی نیمسال دوم 93-94 ۲۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی نیمسال دوم 93-94 ۱۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد تابستان 93-94
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۵۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۴۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی-تکتونیک نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۳۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - آنالیز نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۳۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی- آبشناسی - ئیدروژئولوژی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد ریاضی محض - هندسه نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۵,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی-پترولوژی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی - اقتصادی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات کارشناسی ارشد آمار ریاضی نیمسال سوم(تابستان) 93-94 ۲۰,۰۰۰ریال
آزمونهای فـراگـیر کارشناسی ارشــد پیام نور
    گروه علوم انسانی
        آب وهواشناسی شهری
        آب و هوا شناسی شهری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        آب و هوا شناسی شهری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        آب و هوا شناسی کاربردی
        آب وهوا شناسی کاربردی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        آب و هوا شناسی کاربردی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)
        تغییرات آب وهوایی(اقلیمی) آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        تغییرات آب و هوایی(اقلیمی) آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی
        آسیب شناسی ورزشی حرکات اصلاحی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش زبان انگلیسی
        آموزش زبان انگلیسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش زبان انگلیسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش زبان فارسی
        آموزش زبان فارسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش زبان فارسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش زبان فارسی به غیرفارسی
        آموزش زبان فارسی به غیرفارسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش زبان فارسی به غیر فارسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش محیط زیست
        آموزش محیط زیست آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش محیط زیست آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی
        اخلاق-گرایش اخلاق اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        اخلاق - گرایش اخلاق اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        اخلاق -گرایش فلسفه اخلاق
        اخلاق - گرایش فلسفه اخلاق آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        اخلاق - گرایش فلسفه اخلاق آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد اسلامی
        اقتصاد اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        اقتصاد اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        الهیات - علوم قرآن وحدیث
        الهیات - علوم قرآن وحدیث آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        الهیات-علوم قرآن وحدیث آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        فقه و مبانی حقوق اسلامی
        الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        الهیات-فقه ومبانی حقوق اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ - تاریخ اسلام
        تاریخ - تاریخ اسلام آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ - تاریخ اسلام آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
        تاریخ - تاریخ ایران اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ - تاریخ ایران اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ تشیع
        تاریخ تشیع آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ تشیع آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
        تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        تحقیقات آموزشی
        تحقیقات آموزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی
        جامعه شناسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی اردیبهشت ماه 90 ۱۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی مرداد ماه 88 ۱۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی مرداد ماه 87 ۱۰,۰۰۰ریال
        جامعه شناسی مرداد ماه 85 ۱۰,۰۰۰ریال
        جغرافیای روستایی-اقتصاد فضا
        جغرافیای روستایی-اقتصادفضا آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافیای روستایی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافیا- برنامه ریزی کالبدی
        جغرافیا- برنامه ریزی کالبدی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        سازماندهی مناطق عشایری
        سازماندهی مناطق عشایری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت پایدار توسعه روستایی
        مدیریت پایدارتوسعه روستایی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافیا - آمایش شهری
        جغرافیا - آمایش شهری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافیای وبرنامه ریزی شهری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافیا- برنامه ریزی مسکن
        جغرافیا- برنامه ریزی مسکن آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافیا-بهسازی و نوسازی شهری
        جغرافیا-بهسازی ونوسازی شهری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافیا-محیط زیست شهری
        جغرافیا-محیط زیست شهری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        حسابداری
        حسابداری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        حسابداری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل
        حقوق بین الملل آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        حقوق بین الملل آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزا و جرم شناسی
        حقوق جزا و جرم شناسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        حقوق جزا و جرم شناسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        حقوق خصوصی
        حقوق خصوصی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        حقوق خصوصی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        رفتار حرکتی- رشد حرکتی
        رفتار حرکتی- رشد حرکتی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        روانشناسی عمومی
        روانشناسی عمومی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        روان شناسی عمومی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان شناسی همگانی
        زبان شناسی همگانی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان شناسی همگانی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان و ادبیات انگلیسی
        زبان و ادبیات انگلیسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان و ادبیات انگلیسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان و ادبیات عربی
        زبان وادبیات عربی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان و ادبیات عربی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان و ادبیات فارسی
        زبان وادبیات فارسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زبان و ادبیات فارسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        ادبیات کودک و نوجوان
        ادبیات کودک ونوجوان آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        ادبیات کودک و نوجوان آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        ادبیات مقاومت
        ادبیات مقاومت آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        ادبیات مقاومت آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم اقتصادی
        علوم اقتصادی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم اقتصادی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی
        علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی- مدیریت آموزشی
        علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم تربیتی- مدیریت آموزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مطالعات کتابخانه های عمومی
        مطالعات کتابخانه های عمومی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم سیاسی
        علوم سیاسی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم سیاسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی فعالیت بدنی
        فیزیولوژی فعالیت بدنی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیولوژی ورزشی کاربردی
        فیزیولوژی ورزشی کاربردی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        الهیات-فلسفه و کلام اسلامی
        الهیات-فلسفه وکلام اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        الهیات- فلسفه و کلام اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اسلامی
        فلسفه اسلامی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        فلسفه اسلامی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت MBA
        مدیریت MBA آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت MBA آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت اجرایی
        مدیریت اجرایی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت اجرایی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        بازاریابی
        مدیریت بازرگانی-بازاریابی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت بازرگانی-کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        بازرگانی بین الملل
        مدیریت مالی
        تشکیلات و روشها
        مدیریت دولتی-کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت دولتی-کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت تحول
        مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
        مدیریت مالی دولتی
        مدیریت منابع انسانی
        مدیریت رسانه
        مدیریت رسانه آذرماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت رسانه آذرماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
        مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        کسب و کار الکترونیک
        مدیریت دانش
        مدیریت منابع اطلاعاتی
        مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
        مدیریت اوقات فراغت
        مدیریت اوقات فراغت آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت بازاریابی در ورزش
        مدیریت بازاریابی در ورزش آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت راهبردی
        مدیریت راهبردی درسازمانهای ورزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت رویداد های ورزشی
        مدیریت رویدادهای ورزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت رسانه های ورزشی
        مدیریت رسانه های ورزشی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت رسانه های ورزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        نهج البلاغه
        نهج البلاغه آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        نهج البلاغه آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        تربیت بدنی و علوم ورزشی
        تربیت بدنی و علوم ورزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت اجرایی - استراتژیک
        مدیریت اجرایی-بازاریابی و صادرات
        تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
        تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        علوم کتابداری واطلاع رسانی
        علوم کتابداری واطلاع رسانی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافیا و برنامه ریزی شهری
        جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
        تربیت بدنی - مدیریت ورزشی
        تربیت بدنی - مدیریت ورزشی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
    گروه علوم پایه
        آمار ریاضی
        آمار ریاضی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        آمار ریاضی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش ریاضی
        آموزش ریاضی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        آموزش ریاضی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
        ریاضی کاربردی (آنالیزعددی-تحقیق در عملیات) آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        ریاضی کاربردی (آنالیزعددی-تحقیق در عملیات) آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
        ریاضی محض - آنالیز
        ریاضی محض (آنالیز-جبر-هندسه) آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        ریاضی محض (آنالیز-جبر-هندسه) آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        ریاضی محض - جبر
        ریاضی محض - هندسه
        زمین شناسی -زیست محیطی
        زمین شناسی -زیست محیطی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی - بیوشیمی
        زیست شناسی - بیوشیمی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی - بیوشیمی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی - ژنتیک
        زیست شناسی - ژنتیک آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی - ژنتیک آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی تکوینی
        زیست شناسی - علوم گیاهی کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی - علوم گیاهی کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستماتیک اکولوژی
        علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی
        بیوسیستماتیک جانوری
        زیست شناسی - علوم جانوری کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی - علوم جانوری کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی سلولی تکوینی
        علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
        زیست فناوری - میکروبی
        زیست فناوری-(بیوتکنولوژی) میکروبی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست فناوری-(بیوتکنولوژی) میکروبی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی آلی
        شیمی - شیمی آلی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی - شیمی آلی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی تجزیه
        شیمی (تجزیه-معدنی-فیتوشیمی) آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی (تجزیه-معدنی-فیتوشیمی) آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی فیزیک
        شیمی - شیمی فیزیک آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی - شیمی فیزیک آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        شیمی معدنی
        فیتوشیمی
        فیزیک - زمینه ذرات بنیادی
        فیزیک کلیه گرایش ها آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیک - اتمی و مولکولی
        فیزیک کلیه گرایش ها آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        فیزیک - زمینه حالت جامد
        فیزیک- گرانش وفیزیک نجومی
        فیزیک - فیزیک بنیادی
        فیزیک - هسته ای
        زمین شناسی - پترولوژی
        زمین شناسی - پترولوژی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        چینه شناسی و فسیل شناسی
        چینه شناسی و فسیل شناسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
        سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        زیست شناسی - علوم گیاهی
        زیست شناسی - علوم جانوری
    گروه فنی مهندسی
        مهندسی برق - الکترونیک
        مهندسی برق - الکترونیک آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی شیمی
        مهندسی شیمی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی صنایع-صنایع
        مهندسی صنایع - صنایع آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی صنایع - صنایع آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مدیریت سیستم و بهره وری
        مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستمهای اقتصادی اجتماعی
        سیستم های اقتصادی اجتماعی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستم های اقتصادی اجتماعی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی عمران - خاک و پی
        مهندسی عمران - خاک و پی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی عمران - راه وترابری
        مهندسی عمران - راه وترابری آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی عمران - راه و ترابری آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی عمران - سازه
        مهندسی عمران - سازه آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی عمران - سازه آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
        مهندسی و مدیریت ساخت آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی و مدیریت ساخت آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        عمران- سازه های هیدرولیکی
        مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی عمران- محیط زیست
        مهندسی عمران - محیط زیست آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        سیستم های چندرسانه ای
        مهندسی فناوری اطلاعات -سیستم های چند رسانه ای آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی فناوری اطلاعات -سیستم های چند رسانه ای آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
        مهندسی کامپیوتر- نرم افزار آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی کامپیوتر - نرم افزار آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مکانیک - تبدیل انرژی
        مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مکانیک - ساخت و تولید
        مهندسی مکانیک - ساخت وتولید آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی مکانیک - ساخت وتولید آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مکانیک - طراحی کاربردی
        مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
        مهندسی شیمی- بیوتکنولوژِی
        مهندسی شیمی - بیوتکنولوژِی آذر ماه 91 ۱۵,۰۰۰ریال
    گروه کشاورزی و منابع طبیعی
        مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات
        مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات آذر ماه 92 ۱۵,۰۰۰ریال