پر بازدیدترین محصولات
filesell
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم کشاورزی :: مهندسی اقتصاد کشاورزی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی اقتصاد کشاورزیحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اقتصاد خرد 2
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد خرد 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول          90 - 89

نیمســال دوم         90 - 89

نیمســال اول         91 - 90

 

 اقتصاد خرد پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد خرد پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول         88 - 87

نیمســال دوم        88 - 87

تابســــــتــان        90

 

اقتصاد کلان 1
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد کلان 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم             88 - 87  

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

 

اقتصاد کلان 2
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد کلان 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم             88 - 87  

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91

 

 اقتصادسنجي 2
اطلاعات بیشتر...


اقتصادسنجي 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمســال اول         88 - 87

نیمســال اول         90 - 89

نیمســال دوم        90 - 89

نیمســال اول         91 - 90

 

توسعه كشاورزی تكميلی
اطلاعات بیشتر...


توسعه كشاورزی تكميلی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول          88 - 87

نیمســال دوم         88 - 87 

نیمســال اول         91 - 90

 

روش تحقيق
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول         88 - 87 

نیمســال اول         90 - 89 

نیمســال دوم        90 - 89

نیمســال اول         91 - 90

تابستــــــــان        90

 

روشهای آمارگيری نمونه ای
اطلاعات بیشتر...


روشهای آمارگيری نمونه ای

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول         90 - 89

نیمســال دوم        90 - 89

نیمســال اول         91 - 90

 

سياست كشاورزی تكميلی
اطلاعات بیشتر...


سياست كشاورزی تكميلی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول         90 - 89 

نیمســال اول         91 - 90

نیمســال دوم         90 - 89

 

كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              92-91

 

مديريت كشاورزي تكميلي
اطلاعات بیشتر...


مديريت كشاورزي تكميلي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول         90 - 89

نیمســال دوم        90 - 89

نیمســال اول         91 - 90

 

اقتصاد توسعه کشاورزی
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد توسعه کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول     88- 87

نیمسال اول    91 - 90

نیمسال دوم    91 - 90

 

اقتصاد سنجی
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد سنجی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول     88- 87

نیمسال اول    90- 89

نیمسال دوم    91- 90