پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش فنی و مهندسی :: مهندسی صنایع (کلیه گرایشها)

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مهندسی صنایع (کلیه گرایشها)


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اقتصاد خرد براي مديران
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد خرد براي مديران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

اقتصاد سنجي
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد سنجي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال اول              92-91

 

برنامه ريزي استراتژيك براي مديران
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي استراتژيك براي مديران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

برنامه ريزي توليد پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي توليد پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        88 - 87 

نیمسال اول       90 - 89  

نیمسال اول       91 - 90  

نیمسال اول       92 - 91 

تابســــــتان      90 

 

برنامه ريزي حمل و نقل
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي حمل و نقل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

برنامه ريزي خطي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي خطي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول      90 - 89   

نیمسال دوم     90 - 89  

نیمسال اول      91 - 90  

نیمسال اول      92 - 91 

 

برنامه ريزي رياضي
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي رياضي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

تئوري تصميم گيري
اطلاعات بیشتر...


تئوري تصميم گيري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      91 - 90  

نیمسال اول      92 - 91 

تابســــــتان     90  

 

سيستم هاي صف
اطلاعات بیشتر...


سيستم هاي صف

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

 تصميم گيري با معيار هاي چندگانه
اطلاعات بیشتر...


تصميم گيري با معيار هاي چندگانه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       88 - 87 

نیمسال اول      90 - 89 

نیمسال اول      91 - 90 

نیمسال اول      92 - 91 

 

حسابداري صنعتي
اطلاعات بیشتر...


حسابداري صنعتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      92 - 91

 

روش هاي آماري
اطلاعات بیشتر...


روش هاي آماري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

تابستان 90

نیمسال اول              92-91

 

سازماندهي و رهبري
اطلاعات بیشتر...


سازماندهي و رهبري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      92 - 91 

 

سيستم هاي ديناميكي
اطلاعات بیشتر...


سيستم هاي ديناميكي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

سيستم هاي ديناميكي 1
اطلاعات بیشتر...


سيستم هاي ديناميكي 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

شبيه سازي كامپيوتري
اطلاعات بیشتر...


شبيه سازي كامپيوتري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        88 - 87 

نیمسال اول       90 - 89     

نیمسال دوم      90 - 89       

نیمسال اول       91 - 90      

نیمسال اول       92 - 91     

 

طراحي سيستم هاي صنعتي
اطلاعات بیشتر...


طراحي سيستم هاي صنعتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

كاربرد مجموعه هاي فازي در تصميم گيري وبرنامه ریزی
اطلاعات بیشتر...


كاربرد مجموعه هاي فازي در تصميم گيري وبرنامه ریزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      88 - 87

نیمسال اول     90 - 89       

نیمسال اول     91 - 90        

نیمسال اول     92 - 91      

تابســــــتان     90 

 

كامپيوتر و مديريت داده ها
اطلاعات بیشتر...


كامپيوتر و مديريت داده ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              92-91

 

مباحث منتخب در مهندسي صنايع
اطلاعات بیشتر...


مباحث منتخب در مهندسي صنايع

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول      90 - 89  

نیمسال دوم     90 - 89      

نیمسال اول      91 - 90      

نیمسال اول      92 - 91     

 

مديريت كيفيت و بهره وري
اطلاعات بیشتر...


مديريت كيفيت و بهره وري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

مديريت منابع انساني
اطلاعات بیشتر...


مديريت منابع انساني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      91 - 90

نیمسال اول      92 - 91

تابستــــــان      90 

 

احتمال و آمارمهندسی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


احتمال و آمارمهندسی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول           92 - 91

نیمسال دوم          92 - 91

 

ارزيابي کار و زمان
اطلاعات بیشتر...


ارزيابي کار و زمان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

اصول حسابداري
اطلاعات بیشتر...


اصول حسابداري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

 اقتصاد خرد پیشرفته 1
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد خرد پیشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

اقتصاد کلان
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد کلان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

اقتصاد مهندسی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد مهندسی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

بازاریابی
اطلاعات بیشتر...


بازاریابی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

برنامه ریزی استراتژیک
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی استراتژیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول     92 - 91

 

توسعه و رشد
اطلاعات بیشتر...


توسعه و رشد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

داده کاوی
اطلاعات بیشتر...


داده کاوی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        92 - 91

 

روشهای فرا ابتکاری
اطلاعات بیشتر...


روشهای فرا ابتکاری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول           92 - 91

 

سیستم های اطلاعاتی مدیریت
اطلاعات بیشتر...


سیستم های اطلاعاتی مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول      92 - 91

نیمسال دوم     92 - 91

 

سیستم های معین تصمیم گیری و خبره
اطلاعات بیشتر...


سیستم های معین تصمیم گیری و خبره

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول           92 - 91

 

طراحی آزمایشها
اطلاعات بیشتر...


طراحی آزمایشها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

فر آیندهای احتمالی
اطلاعات بیشتر...


فر آیندهای احتمالی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر...


مدیریت زنجیره تامین

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

مدیریت عملیات
اطلاعات بیشتر...


مدیریت عملیات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

اقتصاد عمومی
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

نیمسال اول          93 - 92

 

آمار و احتمال مهندسی
اطلاعات بیشتر...


آمار و احتمال مهندسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

 

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم      92 - 91

نیمسال اول      93 - 92

 

 تحقیق در عملیات 1
اطلاعات بیشتر...


تحقیق در عملیات 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

تحلیل سیستم ها
اطلاعات بیشتر...


تحلیل سیستم ها

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       92 - 91

نیمسال دوم      92 - 91

 

شبیه سازی گسسته
اطلاعات بیشتر...


شبیه سازی گسسته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول         88 - 87

 

طرح ریزی واحدهای صنعتی
اطلاعات بیشتر...


طرح ریزی واحدهای صنعتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 - 89

نیمسال اول       92 - 91