پر بازدیدترین محصولات
زبان شنــاسی همگـــانی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: زبان شنــاسی همگـــانی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان شناسی همگانی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 آواشناسي زبان فارسي
اطلاعات بیشتر...


آواشناسي زبان فارسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87          رایگان  

 

اصول معنی شناسي زبان
اطلاعات بیشتر...


اصول معنی شناسي زبان

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

تاريخ زبانشناسي
اطلاعات بیشتر...


تاريخ زبانشناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93         +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان
اطلاعات بیشتر...


تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (43%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
اطلاعات بیشتر...


تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (43%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87          رایگان

 

تطور زبان فارسي
اطلاعات بیشتر...


تطور زبان فارسي

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

تهيه و تدوين مواد آموزشي زبان فارسي
اطلاعات بیشتر...


تهيه و تدوين مواد آموزشي زبان فارسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89      رایگــان

نیمسال اول              88- 87      رایگــان

 

جامعه شناسي زبان
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87

 

روانشناسي زبان
اطلاعات بیشتر...


روانشناسي زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول        88 - 87        +رایگــان

نیمسال اول       90 - 89

نیمسال دوم       90 - 89

نیمسال اول       91 - 90

نیمسال اول         94- 93

 

روش تحقيق در مطالعات زبان شناسي
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق در مطالعات زبان شناسي

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

 

زبان تخصصي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93            +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

زبان شناسي تاريخي و تطبيقي
اطلاعات بیشتر...


زبان شناسي تاريخي و تطبيقي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول        88 - 87     رایگــان

نیمسال اول       90 - 89      رایگــان

نیمسال اول       91 - 90

نیمسال اول        94- 93     

 

ساخت زبان فارسي
اطلاعات بیشتر...


ساخت زبان فارسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93           +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87            رایگان

 

ساخت واژه
اطلاعات بیشتر...


ساخت واژه

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93           +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87              رایگان

 

شيوه استدلال نحوي
اطلاعات بیشتر...


شيوه استدلال نحوي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87              رایگان

نیمسال اول              88- 87              رایگان

 

 گويش شناسي
اطلاعات بیشتر...


گويش شناسي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (60%)

نیمسال اول        88 - 87     رایگــان

نیمسال اول       90 - 89      رایگــان

نیمسال دوم       90 - 89      رایگــان  

نیمسال اول        91 - 90

نیمسال اول         94- 93   

 

مباني زبانشناسي
اطلاعات بیشتر...


مباني زبانشناسي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93             +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87              رایگان

نیمسال اول              88- 87              رایگان

 

مكاتب زبان شناسي
اطلاعات بیشتر...


مكاتب زبان شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

نحو (دستورگشتاوري)
اطلاعات بیشتر...


نحو (دستورگشتاوري)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

واج شناسي
اطلاعات بیشتر...


واج شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87          رایگان

 

زبان شناسي کاربردي
اطلاعات بیشتر...


زبان شناسي کاربردي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91