پر بازدیدترین محصولات
زبان وادبـیـات فـارسـی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: زبان وادبـیـات فـارسـی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زبان و ادبیات فارسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

تحقيق در دستور زبان فارسي
اطلاعات بیشتر...


تحقيق در دستور زبان فارسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (10%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92        +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

تحقيق درمعاني و بيان
اطلاعات بیشتر...


تحقيق درمعاني و بيان

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (30%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

روش تحقيق پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92            برون مرزی

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              92-91            برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87

 

زبان تخصصی خارجی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی خارجی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92      +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92          برون مرزی

نیمسال دوم              92-91      +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90      +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

عربی 1( صرف و نحو)
اطلاعات بیشتر...


عربی 1( صرف و نحو)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۷۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (27%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90        برون مرزی

نیمسال اول              91- 90        برون مرزی

تابستان 90           رایگان

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

عربی 2 ( نثرعربي)
اطلاعات بیشتر...


عربی 2 ( نثرعربي)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۸۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (30%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89            برون مرزی

نیمسال اول              90- 89      رایگان

نیمسال دوم              89- 88      رایگان

نیمسال اول              89- 88      رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

همراه با دو فایل نهج البلاغه نامه 31 و 53 بصورت رایگان

 

عربي 3 ( نظم عربی)
اطلاعات بیشتر...


عربي 3 ( نظم عربی)

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (24%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90           جامع برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90          برون مرزی

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

نثر فارسي 1( تاريخ بيهقي)
اطلاعات بیشتر...


نثر فارسي 1( تاريخ بيهقي)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۷۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (36%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91         +پاسخنامه

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

تابستان 90           رایگان

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

نثر فارسي 2 ( جهانگشا و مرزبان نامه)
اطلاعات بیشتر...


نثر فارسي 2 ( جهانگشا و مرزبان نامه)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (24%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92           +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

تابستان        90

نیمسال دوم              90- 89          برون مرزی

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

نثر فارسي 3 ( مصباح الهدایه)
اطلاعات بیشتر...


نثر فارسي 3 ( مصباح الهدایه)

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (37%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92         +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91         +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89      رایگان

نیمسال اول              90- 89      رایگان

نیمسال دوم              89- 88      رایگان

نیمسال اول              89- 88      رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

نثرفارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشیريه)
اطلاعات بیشتر...


نثرفارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشیريه)

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (24%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92           +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91           +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90          برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          برون مرزی

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

نظم فارسي 1 (شاهنامه)
اطلاعات بیشتر...


نظم فارسي 1 (شاهنامه)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90         برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90         جامع برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

تابستان 90          برون مرزی

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87     رایگان

نیمسال اول              88- 87     رایگان

 

نظم فارسي 2 (ناصر خسرو وسنايي)
اطلاعات بیشتر...


نظم فارسي 2 (ناصر خسرو وسنايي)

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (31%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          رایگان

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

نظم فارسي 3 ( خاقاني و نظامي)
اطلاعات بیشتر...


نظم فارسي 3 ( خاقاني و نظامي)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89       رایگان

نیمسال اول              90- 89       رایگان

نیمسال دوم              89- 88       رایگان

نیمسال اول              89- 88       رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

نظم فارسي 4 (مثنوي)
اطلاعات بیشتر...


نظم فارسي 4 (مثنوي)

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (37%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92            +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90            +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89         رایگان

نیمسال اول              90- 89         رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

 نقد ادبیات داستانی
اطلاعات بیشتر...


نقد ادبیات داستانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

بدیع
اطلاعات بیشتر...


بدیع

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87         رایگان

 

حدیقه سنایی
اطلاعات بیشتر...


حدیقه سنایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87         رایگان

 

دستور زبان فارسی 1
اطلاعات بیشتر...


دستور زبان فارسی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

عروض و قافیه
اطلاعات بیشتر...


عروض و قافیه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

کلیله و دمنه 1
اطلاعات بیشتر...


کلیله و دمنه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

 

متون نظم 4 - اشعار سنایی
اطلاعات بیشتر...


متون نظم 4 - اشعار سنایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

معانی و بیان 1
اطلاعات بیشتر...


معانی و بیان 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89