پر بازدیدترین محصولات
آموزش زبان فارسی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: آموزش زبان فارسی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آموزش زبان فارسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آمار استنباطي
اطلاعات بیشتر...


آمار استنباطي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

 آواشناسي زبان فارسي
اطلاعات بیشتر...


آواشناسي زبان فارسي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

اصول معنی شناسي
اطلاعات بیشتر...


اصول معنی شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (43%)

نیمسال اول              88- 87           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

برنامه ريزي درسي تهيه و تدوين مواد آموزشی
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي درسي تهيه و تدوين مواد آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

تدريس مهارتهاي خواندن و نوشتن
اطلاعات بیشتر...


تدريس مهارتهاي خواندن و نوشتن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

 

 تشخيص نارسائيهاي خواندن و نوشتن
اطلاعات بیشتر...


تشخيص نارسائيهاي خواندن و نوشتن

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              88- 87          رایگان

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89          رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

روانشناسي خواندن و نوشتن
اطلاعات بیشتر...


روانشناسي خواندن و نوشتن

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

روش تحقيق پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              88- 87          رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89          رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

روشهاي تدريس زبان
اطلاعات بیشتر...


روشهاي تدريس زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              88- 87           رایگان

نیمسال دوم              88- 87           رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

زبان تخصصي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              94- 93

 

زمينه كاربردروانشناسي در آموزش زبان فارسي
اطلاعات بیشتر...


زمينه كاربردروانشناسي در آموزش زبان فارسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش زبان فارسي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش زبان فارسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال (60%)

نیمسال اول              88- 87          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89          رایگان

تابستان 90          رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              94- 93

 

كاربرد نظريه اجتماعي در آموزش زبان
اطلاعات بیشتر...


كاربرد نظريه اجتماعي در آموزش زبان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

زبانشناسی کاربردی
اطلاعات بیشتر...


زبانشناسی کاربردی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

تدریس مهارتهای کلامی
اطلاعات بیشتر...


تدریس مهارتهای کلامی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

تفکر و زبان
اطلاعات بیشتر...


تفکر و زبان

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
اطلاعات بیشتر...


مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
اطلاعات بیشتر...


مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

مقدمات زبانشناسی
اطلاعات بیشتر...


مقدمات زبانشناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              93-92