پر بازدیدترین محصولات
ادبیات مقاومت صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش ادبیات و زبانهای خارجه :: ادبیات مقاومت

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ادبیات مقاومت


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران
اطلاعات بیشتر...


تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال اول    92 - 91     

تابستــــــــان    92

 

زبان تخصصي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92        با پاسخنامه

 

صرف و نحو عربی
اطلاعات بیشتر...


صرف و نحو عربی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90           برون مرزی

تابستان 91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

متون نثر عربی
اطلاعات بیشتر...


متون نثر عربی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90        برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92          با پاسخنامه

نیمسال اول              94- 93

 

متون نظم عربی
اطلاعات بیشتر...


متون نظم عربی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    91 - 90      +  پاسخنامه

نیمســال اول     92 - 91 

 

نقد ادبیات داستانی
اطلاعات بیشتر...


نقد ادبیات داستانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

مرجع شناسی وروش تحقیق درادبیات مقاومت ایران
اطلاعات بیشتر...


مرجع شناسی وروش تحقیق درادبیات مقاومت ایران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              92-91        برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92        برون مرزی

نیمسال دوم              93-92

 

جریان شناسی شعر معاصر ایران
اطلاعات بیشتر...


جریان شناسی شعر معاصر ایران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

کلیات نقد ادبی
اطلاعات بیشتر...


کلیات نقد ادبی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

نقد ادبی
اطلاعات بیشتر...


نقد ادبی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    92 - 91

نیمســال دوم    93 - 92

 

 سبک شناسی (2) نثر
اطلاعات بیشتر...


سبک شناسی (2) نثر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92