کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: شـیـمی مـعـدنـی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته شیمی معدنی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

زبان تخصصی/ شيمی معدنی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی/ شيمی معدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91           تستی/تشریحی

نیمسال اول              92-91           تستی/تشریحی

تابستان 90                                    تستی/تشریحی

نیمسال دوم              89- 88           تستی/تشریحی

نیمسال اول              89- 88           تستی/تشریحی

نیمسال دوم              88- 87           تستی/تشریحی

 

سينیتيک ترموديناميک ومکانیسم واکنشهای معدنی
اطلاعات بیشتر...


سينیتيک ترموديناميک ومکانیسم واکنشهای معدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمســال اول         90 - 89         رایگـــان

نیمســال دوم        90 - 89         رایگـــان  

نیمســال اول         91 - 90

 

شيمی آلي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمی آلي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول        88 - 87        رایگـــــــان

نیمسال دوم       88 - 87        رایگـــــــان

نیمسال اول        89 - 88        رایگـــــــان

نیمسال دوم       89 - 88        رایگـــــــان

نیمسال اول       90 -  89

نیمسال دوم      90 -  89

نیمسال دوم      91 -  90 

نیمسال اول      91 -  90

 

شيمی آلي فلزی
اطلاعات بیشتر...


شيمی آلي فلزی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمســال اول         90 - 89        رایگـــان 

نیمســال دوم         90 - 89  

نیمســال اول         91 - 90

 

شيمي تجزيه پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمي تجزيه پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (56%)

نیمسال اول       88 - 87        رایگـــــان

نیمسال دوم      88 - 87          رایگـــــان

نیمسال اول       89 - 88        رایگـــــان       

نیمسال دوم       89 - 88        رایگـــــان      

نیمسال اول       90 - 89        رایگـــــان

نیمسال دوم       90 - 89        رایگـــــان 

نیمسال اول       91 - 90 

نیمسال دوم       91 - 90

نیمسال دوم       93 - 92

نیمسال اول       94 - 93

 

شیمی حالت جامد
اطلاعات بیشتر...


شیمی حالت جامد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول          91 - 90

 

شيمی فيزيک پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمی فيزيک پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

شيمی فيزيک معدني
اطلاعات بیشتر...


شيمی فيزيک معدني

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمســال اول          90 - 89    

نیمســال دوم         90 - 89

 

شيمی معدني پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمی معدني پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (60%)

نیمسال اول       88 - 87        رایگـــــان 

نیمسال دوم      88 - 87        رایگـــــان

نیمسال اول       89 - 88       رایگـــــان

نیمسال اول       91 - 90

نیمسال دوم      91 - 90

 

شيمی هسته ای
اطلاعات بیشتر...


شيمی هسته ای

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمســال اول         90 - 89         رایگـــان

نیمســال دوم        90 - 89         رایگـــان  

نیمســال اول         91 - 90

 

طيف سنجی در شيمی معدنی
اطلاعات بیشتر...


طيف سنجی در شيمی معدنی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمســال اول         90 - 89        رایگـــان

نیمســال اول         91 - 90

 

كاربرد نظريه گروه ها در شيمی
اطلاعات بیشتر...


كاربرد نظريه گروه ها در شيمی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمســال اول         90 - 89         رایگـــان

نیمســال دوم        90 - 89  

نیمســال اول         91 - 90

 

شیمی عمومی 1
اطلاعات بیشتر...


شیمی عمومی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

 

شیمی معدنی 1
اطلاعات بیشتر...


شیمی معدنی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

شیمی معدنی 2
اطلاعات بیشتر...


شیمی معدنی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              88- 87

 

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
اطلاعات بیشتر...


کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89