کاتالوگ

صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: شـیــــــمی فیـزیــــک

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته شیمی فیزیکحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

الكتروشيمي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


الكتروشيمي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول      90 – 89    رایگــان

نیمسال دوم      90 – 89   

نیمسال اول      91 – 90

 

ترموديناميك آماري 1
اطلاعات بیشتر...


ترموديناميك آماري 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول     90 – 89    رایگـان

نیمسال دوم     90 – 89    رایگـان

نیمسال اول     91 – 90    تستی

نیمسال دوم     91 – 90    تستی

 

زبان تخصصي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91           تستی/تشریحی

نیمسال اول              92-91           تستی/تشریحی

تابستان 90                                    تستی/تشریحی

نیمسال دوم              89- 88           تستی/تشریحی

نیمسال اول              89- 88           تستی/تشریحی

نیمسال دوم              88- 87           تستی/تشریحی

 

سينيتيك شيميايي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


سينيتيك شيميايي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89          رایگان

 

شيمي آب
اطلاعات بیشتر...


شيمي آب

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول     90 – 89     رایگــان

نیمسال دوم     90 – 89    رایگــان

نیمسال اول     91 – 90    تستی

نیمسال دوم     91 – 90    تستی

 

شيمي آلي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمي آلي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول        88 - 87        رایگـــــــان

نیمسال دوم       88 - 87        رایگـــــــان

نیمسال اول        89 - 88        رایگـــــــان

نیمسال دوم       89 - 88        رایگـــــــان

نیمسال اول       90 -  89

نیمسال دوم      90 -  89

نیمسال دوم      91 -  90 

نیمسال اول      91 -  90

 

شيمي تابش
اطلاعات بیشتر...


شيمي تابش

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول     90 – 89    رایگـــان

نیمسال دوم     90 – 89   

نیمسال اول     91 – 90

 

شيمي تجزيه پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمي تجزيه پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (56%)

نیمسال اول       88 - 87        رایگـــــان

نیمسال دوم      88 - 87          رایگـــــان

نیمسال اول       89 - 88        رایگـــــان       

نیمسال دوم       89 - 88        رایگـــــان      

نیمسال اول       90 - 89        رایگـــــان

نیمسال دوم       90 - 89        رایگـــــان 

نیمسال اول       91 - 90 

نیمسال دوم       91 - 90

نیمسال دوم       93 - 92

نیمسال اول       94 - 93 

 

شیمی حالت جامد
اطلاعات بیشتر...


شیمی حالت جامد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      91 – 90    تستی

 

شيمي فيزيك پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمي فيزيك پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

شيمي كوانتومي 2
اطلاعات بیشتر...


شيمي كوانتومي 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم      90 – 89    رایگــان

نیمسال اول      91 – 90    تستی

نیمسال دوم      91 – 90    تستی

 

شيمي محاسباتي
اطلاعات بیشتر...


شيمي محاسباتي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول      90 – 89    رایگــان

نیمسال دوم      90 – 89   

نیمسال اول      91 – 90

 

شيمی معدني پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


شيمی معدني پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (60%)

نیمسال اول       88 - 87        رایگـــــان 

نیمسال دوم      88 - 87        رایگـــــان

نیمسال اول       89 - 88       رایگـــــان

نیمسال اول       91 - 90

نیمسال دوم      91 - 90

 

شيمي هسته اي
اطلاعات بیشتر...


شيمي هسته اي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (67%)

نیمسال اول      90 – 89    رایگــان

نیمسال دوم      90 – 89

نیمسال اول      91 – 90

 

طيف سنجي مولكولي 1
اطلاعات بیشتر...


طيف سنجي مولكولي 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول      90 – 89     رایگــان

نیمسال اول      91 – 90    

نیمسال دوم      91 – 90

 

شیمی فیزیک 1
اطلاعات بیشتر...


شیمی فیزیک 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

شیمی فیزیک 2
اطلاعات بیشتر...


شیمی فیزیک 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

مبانی شیمی کوانتومی
اطلاعات بیشتر...


مبانی شیمی کوانتومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

 

معادلات دیفرانسیل
اطلاعات بیشتر...


معادلات دیفرانسیل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89