کاتالوگ

پر بازدیدترین محصولات
filesell
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهیحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي
اطلاعات بیشتر...


آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (46%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91             +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اكولوژي پوششهاي گياهي
اطلاعات بیشتر...


اكولوژي پوششهاي گياهي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

پتريدو فيتها
اطلاعات بیشتر...


پتريدو فيتها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90       +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87

 

تاكسونومي جديد
اطلاعات بیشتر...


تاكسونومي جديد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87

 

جذب و انتقال
اطلاعات بیشتر...


جذب و انتقال

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

جغرافياي گياهي
اطلاعات بیشتر...


جغرافياي گياهي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90       +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87 

نیمسال اول              88- 87

 

زبان تخصصي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87 

 

فلور ايران
اطلاعات بیشتر...


فلور ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90      +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87 

 

كاربرد كامپيوتر درعلوم زيستي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد كامپيوتر درعلوم زيستي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

گرده شناسي
اطلاعات بیشتر...


گرده شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

متابوليسم گياهي
اطلاعات بیشتر...


متابوليسم گياهي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87 

 

هالوفیتها
اطلاعات بیشتر...


هالوفیتها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

 

ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي
اطلاعات بیشتر...


ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

بیو لوژی و فیزیو لوژی جلبکها
اطلاعات بیشتر...


بیو لوژی و فیزیو لوژی جلبکها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

رشد و نمو پیشرفته گیاهی
اطلاعات بیشتر...


رشد و نمو پیشرفته گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

زیست شناسی تکوینی در گیاهان
اطلاعات بیشتر...


زیست شناسی تکوینی در گیاهان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

گیاهان دارویی و سمی
اطلاعات بیشتر...


گیاهان دارویی و سمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

تشریح و مورفولوژی گیاهی
اطلاعات بیشتر...


تشریح و مورفولوژی گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

رشد و نمو گیاهی
اطلاعات بیشتر...


رشد و نمو گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

سیستماتیک گیاهی 1
اطلاعات بیشتر...


سیستماتیک گیاهی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

سیستماتیک گیاهی 2
اطلاعات بیشتر...


سیستماتیک گیاهی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

 فیزیولوژی گیاهی 1
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی گیاهی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیولوژی گیاهی 2
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی گیاهی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

 فتوسنتز
اطلاعات بیشتر...


فتوسنتز

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

تکامل
اطلاعات بیشتر...


تکامل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

مباني بيوشيمي
اطلاعات بیشتر...


مباني بيوشيمي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

بافت شناسي
اطلاعات بیشتر...


بافت شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

 

جانور شناسي 2
اطلاعات بیشتر...


جانور شناسي 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

جنين شناسي
اطلاعات بیشتر...


جنين شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 1
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری  2
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 3
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92