کاتالوگ

پر بازدیدترین محصولات
filesell
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: زیست شناسی گرایش علوم جانوری

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زیست شناسی گرایش علوم جانوریحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي
اطلاعات بیشتر...


آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (46%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91             +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

آندو كربنولوژی پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


آندو كربنولوژی پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

اندام زایی مهره داران
اطلاعات بیشتر...


اندام زایی مهره داران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمســال اول         89 - 88    رایگـــان

نیمســال اول         90 - 89    رایگـــان

نیمســال اول         91 - 90

نیمســال دوم         93 - 92

 

تشريح مقايسه اي مهره داران
اطلاعات بیشتر...


تشريح مقايسه اي مهره داران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

جنين شناسي مقايسه ای جانوران
اطلاعات بیشتر...


جنين شناسي مقايسه ای جانوران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

زبان تخصصی ، علوم جانوری
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی ، علوم جانوری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمســال اول         89 - 88

نیمســال اول         90 - 89

نیمســال اول         91 - 90

نیمســال دوم         92 - 91         +  پاسخنامه

 

زيست شناسی تكوينی جانوری
اطلاعات بیشتر...


زيست شناسی تكوينی جانوری

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (60%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فيزيولوژی تغذيه بيو انرژيک
اطلاعات بیشتر...


فيزيولوژی تغذيه بيو انرژيک

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112124
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112124

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فيزيولوژی مقايسه ای
اطلاعات بیشتر...


فيزيولوژی مقايسه ای

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

كاريرد كامپيوتر در علوم زيستی
اطلاعات بیشتر...


كاريرد كامپيوتر در علوم زيستی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

گونه و گونه زایی
اطلاعات بیشتر...


گونه و گونه زایی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال دوم              93-92        +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

بیوسیستماتیک جانوری
اطلاعات بیشتر...


بیوسیستماتیک جانوری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی
اطلاعات بیشتر...


تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

 

تنظیم گردش خون
اطلاعات بیشتر...


تنظیم گردش خون

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92        +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        +پاسخنامه

 

ژنتیک تکوینی
اطلاعات بیشتر...


ژنتیک تکوینی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

 

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

فیزیولوژی تولید مثل
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی تولید مثل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

 

فیزیولوژی عصب و عضله
اطلاعات بیشتر...


فیزیولوژی عصب و عضله

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

 

فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112241
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی غشای سلولی کد 1112241

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

 

بافت شناسی
اطلاعات بیشتر...


بافت شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

 

جانور شناسی 2
اطلاعات بیشتر...


جانور شناسی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

جنین شناسی
اطلاعات بیشتر...


جنین شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 1
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 2
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

فیزیو لوژی جانوری 3
اطلاعات بیشتر...


فیزیو لوژی جانوری 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

توليد مثل و جنسيت
اطلاعات بیشتر...


توليد مثل و جنسيت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال