کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: زیست شناسی گرایش بیوشیمی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زیست شناسی گرایش بیوشیمی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي
اطلاعات بیشتر...


آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (46%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91             +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89           رایگان

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

آنزيمولوژي
اطلاعات بیشتر...


آنزيمولوژي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92           +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91           +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90           +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87 

 

بيوتكنولوژي
اطلاعات بیشتر...


بيوتكنولوژي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلوئیک
اطلاعات بیشتر...


بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلوئیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

بيوشيمي غشاء
اطلاعات بیشتر...


بيوشيمي غشاء

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92        +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87 

نیمسال اول              88- 87 

 

بیوشیمی کروماتین
اطلاعات بیشتر...


بیوشیمی کروماتین

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92         +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91         +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91         +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89         +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89         +پاسخنامه

 

بيوشيمي هورمونها
اطلاعات بیشتر...


بيوشيمي هورمونها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92        +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91        +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

روشهاي بيوشيمي و بيو فيزيك
اطلاعات بیشتر...


روشهاي بيوشيمي و بيو فيزيك

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

زبان تخصصی ،بیوشیمی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی ،بیوشیمی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91       +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

 

زیست مولکولی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


زیست مولکولی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

کنترل متابولیسم
اطلاعات بیشتر...


کنترل متابولیسم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              88- 87

 

كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

ليپيد و قند
اطلاعات بیشتر...


ليپيد و قند

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87

 

بیو فیزیک
اطلاعات بیشتر...


بیو فیزیک

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

زیست شناسي مولکولی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


زیست شناسي مولکولی پیشرفته

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

مبانی بیو شیمی
اطلاعات بیشتر...


مبانی بیو شیمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی
اطلاعات بیشتر...


زیست شناسی سلولی و مولکولی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90