کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
زمین شناسی گرایش آبشناسی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: زمین شناسی گرایش آبشناسی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زمین شناسی گرایش آبشناسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 ئيدرو ژئولوژي
اطلاعات بیشتر...


ئيدرو ژئولوژي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89

 

آبشناسي كاربردي
اطلاعات بیشتر...


آبشناسي كاربردي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

آمار و احتمالات
اطلاعات بیشتر...


آمار و احتمالات

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول       90 - 89         رایگـــان

تابســــــتان     90

 

تغذيه مصنوعي و سدهاي زيرزميني
اطلاعات بیشتر...


تغذيه مصنوعي و سدهاي زيرزميني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول           92 - 91

 

رديابها
اطلاعات بیشتر...


رديابها

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول        90 - 89        رایگـــان

نیمسال اول        91 - 90

 

رياضيات تكميلي
اطلاعات بیشتر...


رياضيات تكميلي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول         90 - 89         رایگـــان

نیمسال دوم         90 - 89

نیمسال اول         91 - 90 

تابســــــتان       90

 

زمين شناسي كواترنر
اطلاعات بیشتر...


زمين شناسي كواترنر

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        90 - 89

 

ژئومورفولوژي كارست
اطلاعات بیشتر...


ژئومورفولوژي كارست

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول         90 - 89          رایگــان

نیمسال اول         92 - 91

 

مدلها
اطلاعات بیشتر...


مدلها

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول         90 - 89         رایگــان

نیمسال اول         91 - 90

نیمسال اول         92 - 91

 

هواشناسي و اقليم شناسي
اطلاعات بیشتر...


هواشناسي و اقليم شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          91  - 90

 

هيدروليك آبهاي زير زميني
اطلاعات بیشتر...


هيدروليك آبهاي زير زميني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول        90 - 89

نیمسال دوم       90 - 89

 

آبشناسی هیدرولوژی
اطلاعات بیشتر...


آبشناسی هیدرولوژی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم    91 - 90

نیمسال اول    92 - 91

 

آبهای زیر زمینی
اطلاعات بیشتر...


آبهای زیر زمینی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول   92 - 91 

 

 آمار و احتمال
اطلاعات بیشتر...


آمار و احتمال

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم    91 - 90

 

زمین شناسی ساختاری
اطلاعات بیشتر...


زمین شناسی ساختاری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم    91 - 90

 

هیدروژئو شیمی
اطلاعات بیشتر...


هیدروژئو شیمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم    91 - 90