کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم پایه :: ریاضی محض کلیه گرایشها

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته ریاضی محض کلیه گرایشها


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 آنالیز تابعی
اطلاعات بیشتر...


آنالیز تابعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

نیمسال اول       91 – 90

 

آنالیز حقیقی 1
اطلاعات بیشتر...


آنالیز حقیقی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (16%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92        برون مرزی

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91         +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

آنالیز حقیقی 2
اطلاعات بیشتر...


آنالیز حقیقی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 – 90

 

آنالیز مختلط
اطلاعات بیشتر...


آنالیز مختلط

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

 

توپولوژی جبری 1
اطلاعات بیشتر...


توپولوژی جبری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

نیمسال دوم       90 – 89

نیمسال اول       91 – 90

تابستـــــــان       90

نیمسال دوم              93-92

 

توپولــــوژی جبری 2
اطلاعات بیشتر...


توپولــــوژی جبری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

نیمسال دوم       90 – 89

نیمسال اول       91 – 90

 

توپولوژی دیفرانسیل 2
اطلاعات بیشتر...


توپولوژی دیفرانسیل 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

 

جبرپیشرفته
اطلاعات بیشتر...


جبرپیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

جبرجابجایی
اطلاعات بیشتر...


جبرجابجایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

نیمسال دوم       90 – 89

نیمسال اول       91 – 90

 

جبرجامع جهانی
اطلاعات بیشتر...


جبرجامع جهانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

نیمسال دوم       90 – 89

نیمسال اول       91 – 90

 

جبرهمولوژیک
اطلاعات بیشتر...


جبرهمولوژیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      90 – 89

نیمسال دوم      90 – 89

نیمسال اول      91 – 90

نیمسال دوم      91 – 90

 

دستگاههای دینامیکی 1
اطلاعات بیشتر...


دستگاههای دینامیکی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم       90 – 89

 

دستگاههــای دینــامیــکی  2
اطلاعات بیشتر...


دستگاههــای دینــامیــکی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم       90 – 89

 

زبان تخصصی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

 گروه و جبرلی 1
اطلاعات بیشتر...


گروه و جبرلی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

نیمسال دوم       90 – 89

نیمسال اول       91 – 90

 

گروه های متناهی
اطلاعات بیشتر...


گروه های متناهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 – 90

 

گروه های نامتناهی
اطلاعات بیشتر...


گروه های نامتناهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 – 90

 

مباحثی در منطق ریاضی
اطلاعات بیشتر...


مباحثی در منطق ریاضی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

نیمسال دوم       90 – 89

نیمسال اول       91 – 90

 

مباحثی در نظریه مجموعه ها
اطلاعات بیشتر...


مباحثی در نظریه مجموعه ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

نیمسال دوم       90 – 89

نیمسال اول       91 – 90

نیمسال دوم              93-92

 

نظریه احتمال
اطلاعات بیشتر...


نظریه احتمال

 

نیمسال اول       91 – 90

 

نظریه عملگرها
اطلاعات بیشتر...


نظریه عملگرها

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        90 – 89

نیمسال دوم       90 – 89

نیمسال اول        91 – 90

 

نظریه گراف
اطلاعات بیشتر...


نظریه گراف

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93         +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

هندسه منيفلد 1
اطلاعات بیشتر...


هندسه منيفلد 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول        88 – 87

نیمسال اول       90 –  89

نیمسال دوم       90 – 89

تابستــــــــان        90  

نیمسال دوم              93-92

 

توپولو ژی عمومی
اطلاعات بیشتر...


توپولو ژی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

 

مبانی آنالیز ریاضی
اطلاعات بیشتر...


مبانی آنالیز ریاضی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

 

مبانی جبر
اطلاعات بیشتر...


مبانی جبر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

نظریه حلقه و مدول کد 1111441
اطلاعات بیشتر...


نظریه حلقه و مدول کد 1111441

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              93- 92

 

هندسه دیفرانسیل موضعی
اطلاعات بیشتر...


هندسه دیفرانسیل موضعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

 

 آنالیز تابعی کارکردی
اطلاعات بیشتر...


آنالیز تابعی کارکردی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 – 89

 

نظریه حلقه و مدول کد 1111387
اطلاعات بیشتر...


نظریه حلقه و مدول کد 1111387

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91