پر بازدیدترین محصولات
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم اجتماعی :: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

استفاده از كامپيوتر در برنامه ريزي روستايي
اطلاعات بیشتر...


استفاده از كامپيوتر در برنامه ريزي روستايي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول      91 – 90 

نیمسال دوم      91 – 90 

نیمسال اول      92 – 91 

نیمسال اول              94- 93

 

اقتصاد فضا
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد فضا

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

 اكوسيستم هاي طبيعي
اطلاعات بیشتر...


اكوسيستم هاي طبيعي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم      89 - 88 

 

انسان و محیط
اطلاعات بیشتر...


انسان و محیط

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              94- 93

 

برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول      90 - 89     رایگـان

نیمسال دوم      90 - 89 

نیمسال اول      91  - 90

نیمسال دوم      91 - 90

نیمسال اول              94- 93

 

برنامه ريزي كشاورزي با تاكيد بر ايران
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي كشاورزي با تاكيد بر ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول      90 - 89     رایگــان

نیمسال دوم      90 - 89 

نیمسال اول      91 - 90 

نیمسال دوم      91 - 90

نیمسال اول      92 - 91

نیمسال اول              94- 93

 

جغرافياي رابطه شهر و روستا در ايران
اطلاعات بیشتر...


جغرافياي رابطه شهر و روستا در ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       90 - 89     رایگـــان

نیمسال دوم      90 - 89     رایگـــان

نیمسال اول       91 - 90  

نیمسال دوم      91 - 90 

نیمسال اول       92 - 91 

 

جغرافياي شهري پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


جغرافياي شهري پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه روستايي
اطلاعات بیشتر...


ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه روستايي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

روش تحقيق درجغرافيا و برنامه ريزي روستايي
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق درجغرافيا و برنامه ريزي روستايي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

 كاربرد GIS دربرنامه ريزي روستايي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد GIS دربرنامه ريزي روستايي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92       با پاسخنامه

 

متون تخصصي جغرافياي روستايي
اطلاعات بیشتر...


متون تخصصي جغرافياي روستايي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

مديريت روستايي
اطلاعات بیشتر...


مديريت روستايي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول       90 - 89     رایگـان

نیمسال دوم       90 - 89 

نیمسال اول       91 - 90 

نیمسال دوم       91 - 90

نیمسال اول              94- 93

 

مكتب هاي جغرافيايي گرايش شهري و روستايي
اطلاعات بیشتر...


مكتب هاي جغرافيايي گرايش شهري و روستايي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

مبانی آب و هوا شناسی 1
اطلاعات بیشتر...


مبانی آب و هوا شناسی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول          92 - 91

 

 برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93 - 92

 

 تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی
اطلاعات بیشتر...


تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93 - 92

 

 تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی
اطلاعات بیشتر...


تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93 - 92

 

روشهای تحلیل جمعیت
اطلاعات بیشتر...


روشهای تحلیل جمعیت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمســال دوم    91 - 90

 

مبانی جغرافیای روستایی
اطلاعات بیشتر...


مبانی جغرافیای روستایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91

 

مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی  GIS
اطلاعات بیشتر...


مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

 

مکاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریزی روستایی
اطلاعات بیشتر...


مکاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریزی روستایی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول      93 - 92

 

 نقشه خوانی
اطلاعات بیشتر...


نقشه خوانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92