پر بازدیدترین محصولات
جغرافیـــــــــای طبـیـعـی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم اجتماعی :: جغرافیـــــــــای طبـیـعـی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته جفرافیای طبیعی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اقليم و بحران های محيطي
اطلاعات بیشتر...


اقليم و بحران های محيطي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول     90 - 89   رایگـــان

نیمسال دوم    90 - 89 

نیمسال دوم    91 - 90 

نیمسال اول    91 - 90

نیمسال اول              94- 93

 

اكوسيستم هاي محيطي
اطلاعات بیشتر...


اكوسيستم هاي محيطي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول     88 - 87      رایگـــان

نیمسال دوم     88 - 87 

نیمسال اول     89 - 88 

نیمسال دوم     89 - 88

نیمسال اول     90 - 89 

نیمسال دوم     90 - 89

نیمسال اول     91 - 90

نیمسال دوم     91 - 90 

تابستان           90

 

انسان و محيط
اطلاعات بیشتر...


انسان و محيط

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

برنامه ريزي محيطي
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي محيطي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

روش تحقيق در جغرافياي طبيعي
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق در جغرافياي طبيعي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

روشهاي اقليم شناسي وتهیه وتفسیر نقشه های اقلیمی
اطلاعات بیشتر...


روشهاي اقليم شناسي وتهیه وتفسیر نقشه های اقلیمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول     91 - 90 

نیمسال دوم     91 - 90 

 

 كاربرد اقليم در برنامه ريزي محيطي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد اقليم در برنامه ريزي محيطي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

كاربرد سيستم اطلاعات جغرافياييGIS در مطالعات محيطي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد سيستم اطلاعات جغرافياييGIS در مطالعات محيطي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول     91 - 90 

نیمسال اول     92 - 91 

 

كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

متون تخصصي جغرافياي طبيعي
اطلاعات بیشتر...


متون تخصصي جغرافياي طبيعي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

مكتب هاي جغرافيايي گرايش طبيعي
اطلاعات بیشتر...


مكتب هاي جغرافيايي گرايش طبيعي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

ميكرو كليماتولوژي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


ميكرو كليماتولوژي پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

 

نواحي اقليمي ايران و توان هاي محيطي آنها
اطلاعات بیشتر...


نواحي اقليمي ايران و توان هاي محيطي آنها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول       91 - 90 

نیمسال دوم      91 - 90 

نیمسال اول      92 - 91 

 

واحدهاي ژئومورفولوژي ايران
اطلاعات بیشتر...


واحدهاي ژئومورفولوژي ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول      90 - 89    رایگــان

نیمسال دوم      90 - 89

نیمسال اول      91 - 90 

نیمسال دوم      91 - 90 

نیمسال اول      92 - 91 

 

هیدرولوژي آبهاي سطحي
اطلاعات بیشتر...


هیدرولوژي آبهاي سطحي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول      90 - 89    رایگـان

نیمسال دوم      90 - 89  

نیمسال اول      91 - 90  

نیمسال دوم      91 - 90 

نیمسال اول      92 - 91  

 

 نقشه خوانی
اطلاعات بیشتر...


نقشه خوانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92