پر بازدیدترین محصولات
جـــــامعه شنــــاسی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم اجتماعی :: جـــــامعه شنــــاسی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته جامعه شناسی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87      با پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88      با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89      با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89      با پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91      با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91      با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92      با پاسخنامه

همراه با نمونه سوالات نظریه های انتقادی در ارتباطات جمعی رشته مدیریت رسانه که توصیه می شود خوانده شود بصورت رایگان

نیمسال اول              91- 90 

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

برنامه ریزی شهری
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی شهری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

 

بينش هاي جامعه شناسي-1
اطلاعات بیشتر...


بينش هاي جامعه شناسي-1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89     با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89     با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90     با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90     با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91     با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92     با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

سوالات بینش های 1 در آزمون فراگیر اردیبهشت 90     با پاسخنامه

سوالات بینش های 1 در آزمون فراگیر دی ماه 90     با پاسخنامه

سوالات بینش های 1 در آزمون فراگیر 91     با پاسخنامه

سوالات بینش های 1 در آزمون فراگیر 92     با پاسخنامه

 

بینش های جامعه شناسی - 2
اطلاعات بیشتر...


بینش های جامعه شناسی - 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87        با پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال اول              93-92        با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92        با پاسخنامه

 

بينش هاي جامعه شناسي 3
اطلاعات بیشتر...


بينش هاي جامعه شناسي 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87      با پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88      با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89      با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        برون مرزی      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        برون مرزی      با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91      با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91        برون مرزی

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

 

تامين و رفاه اجتماعي
اطلاعات بیشتر...


تامين و رفاه اجتماعي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

 

جامعه شناسي انحرافات اجتماعي (جبرانی)
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي انحرافات اجتماعي (جبرانی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87       با پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88       با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88       با پاسخنامه

تابستان 89

نیمسال اول              90- 89       با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89       با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

 

توسعه اجتماعی اقتصادی
اطلاعات بیشتر...


توسعه اجتماعی اقتصادی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87        با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88        با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91         با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92        با پاسخنامه

نمونه سوالات توسعه اجتماعی اقتصادی بر گرفته از فراگیر 84        با پاسخنامه

نمونه سوالات توسعه اجتماعی اقتصادی بر گرفته از فراگیر 85        با پاسخنامه

نمونه سوالات توسعه اجتماعی اقتصادی بر گرفته از فراگیر 86        با پاسخنامه

نمونه سوالات توسعه اجتماعی اقتصادی بر گرفته از فراگیر اردیبهشت 90        با پاسخنامه

نمونه سوالات توسعه اجتماعی اقتصادی بر گرفته از فراگیر دی ماه 90        با پاسخنامه

نمونه سوالات توسعه اجتماعی اقتصادی بر گرفته از فراگیر آذر 91        با پاسخنامه

نمونه سوالات توسعه اجتماعی اقتصادی بر گرفته از فراگیر 92        با پاسخنامه

 

جامعه شناسی انحرافات و کجروی های اجتماعی
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی انحرافات و کجروی های اجتماعی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              93-92

همراه با سوالات کارشناسی مربوط به درس از کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی احمد بخارایی برای مطالعه بیشتر بصورت رایگان

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

جامعه شناسی ایلات وعشایر ایران
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی ایلات وعشایر ایران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

 

جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

 

جامعه شناسی جوانان
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی جوانان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87        با پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87        با پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88        با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91        با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

تابستان 93                               با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی جوانان بر گرفته از فراگیر مرداد 88        با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی جوانان بر گرفته از فراگیر اردیبهشت 90        با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی جوانان بر گرفته از فراگیر دی ماه 90        با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی جوانان بر گرفته از فراگیر آذر 91        با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی جوانان بر گرفته از فراگیر 92        با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی جوانان بر گرفته از فراگیر 93

 

جامعه شناسي علم و تكنولوژي
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي علم و تكنولوژي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91        با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

 

جامعه شناسي دين
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي دين

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

 

جامعه شناسی شهری
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی شهری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              89- 88         با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88         با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89         با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89         با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90         با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90         با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91         با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91         با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92         با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92         با پاسخنامه

 

جامعه شناسي كار و شغل
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي كار و شغل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87          با پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90          با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90          با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91          با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

جهاني شدن و مسايل توسعه
اطلاعات بیشتر...


جهاني شدن و مسايل توسعه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91      با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

 

جامعه شناسی مسائل اجتماعی
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی مسائل اجتماعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87        با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88        با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89        با پاسخنامه

تابستان 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90     برون مرزی

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91     برون مرزی

نیمسال دوم              92-91        با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92        با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی مسائل اجتماعی برگرفته از فراگیر اردیبهشت 90 با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی مسائل اجتماعی برگرفته از فراگیر دی ماه 90  با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی مسائل اجتماعی برگرفته از فراگیر آذر 91    با پاسخنامه

سوالات درس جامعه شناسی مسائل اجتماعی برگرفته از فراگیر 92    با پاسخنامه

 

جامعه شناسي مسائل آموزش عالي
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي مسائل آموزش عالي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89       با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89       با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91       با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92       با پاسخنامه

 

نظريه هاي توسعه
اطلاعات بیشتر...


نظريه هاي توسعه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

 

روشهای تحلیل جمعیت
اطلاعات بیشتر...


روشهای تحلیل جمعیت

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89      با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

تابستان 91

نیمسال اول              92-91

 

تغییرات اجتماعی
اطلاعات بیشتر...


تغییرات اجتماعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

 

روشهای تحقيق كيفي در جامعه شناسی
اطلاعات بیشتر...


روشهای تحقيق كيفي در جامعه شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87       با پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89       با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89       با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91       با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92       با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92       با پاسخنامه

سوالات در روش تحقیق کیفی بر گرفته از فراگیر مرداد 88       با پاسخنامه

 

روشهاي پيشرفته آماري
اطلاعات بیشتر...


روشهاي پيشرفته آماري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87        با پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88        با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91        با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92        با پاسخنامه

 

روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی
اطلاعات بیشتر...


روشهای تحقیق کمی در جامعه شناسی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              89- 88با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90         برون مرزی

نیمسال اول              92-91با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91         برون مرزی

نیمسال دوم              92-91با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91         برون مرزی

نیمسال اول              93- 92با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92با پاسخنامه

همراه با سوالات تالیفی از کتاب های مختلف:

سوالات تالیفی فصل های 8-9-11-12

سوالات تالیفی ارل ببی با پاسخنامه

سوالات تالیفی داواس.دی.ای با پاسخنامه

سوالات تالیفی رضا صفری شالی با پاسخنامه

 

مبانی تاریخ اجتماعی ایران
اطلاعات بیشتر...


مبانی تاریخ اجتماعی ایران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

توسعه پایدار
اطلاعات بیشتر...


توسعه پایدار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

 

زبان تخصصی جامعه شناسی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی جامعه شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87     با پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال اول              90- 89     با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89     با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90     با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90     با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی     با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91     با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       برون مرزی

تابستان 92

نیمسال دوم              93-92     با پاسخنامه

 

فلسفه وروش شناسی اجتماعی
اطلاعات بیشتر...


فلسفه وروش شناسی اجتماعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

 

مبانی مردم شناسی
اطلاعات بیشتر...


مبانی مردم شناسی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87       با پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88       با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88       با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89       با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

 

مسائل اجتماعی نوسازي و فرانوسازي
اطلاعات بیشتر...


مسائل اجتماعی نوسازي و فرانوسازي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

 

مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2
اطلاعات بیشتر...


مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87       با پاسخنامه

نیمسال دوم              88- 87       با پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88       با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88       با پاسخنامه

تابستان 89       با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89       با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89       با پاسخنامه

تابستان 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

 

سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی
اطلاعات بیشتر...


سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نمونه تحقیق سمینار

موضوع : بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان

 

روانشناسی اجتماعی
اطلاعات بیشتر...


روانشناسی اجتماعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              90- 89        با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

تابستان 91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

سوالات درس روانشناسی اجتماعی فراگیر 84

 

روانشناسی صنعتی
اطلاعات بیشتر...


روانشناسی صنعتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

 

مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری
اطلاعات بیشتر...


مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری

تهیه کننده : دکتر ملکی استاد دانشگاه تهران

 

 آماردرعلوم اجتماعی
اطلاعات بیشتر...


آماردرعلوم اجتماعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

تابستان 89

نیمسال اول              90- 89          با پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90        برون مرزی

تابستان 91         با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91         با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمســال اول     89 - 88

نیمســال دوم    89 - 88 

نیمسال   دوم    90 - 89      با پاسخنامه

نیمســال اول     91 - 90

نیمسال دوم       91- 90

نیمســال اول     92 - 91      با پاسخنامه

نیمســال دوم    92 - 91

نیمسال اول       93- 92

تابستان 93                        با پاسخنامه

 

روش تحقیق نظری
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق نظری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

تابستان 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89     با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90     با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

تابستان 91

نیمسال اول              92-91     با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
اطلاعات بیشتر...


کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              89- 88      با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88      با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89    پژوهشگری         با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89    مدیریت رسانه

نیمسال دوم              90- 89      با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91      با پاسخنامه

نیمسال اول              93-92

 

توسعه اجتماعي -اقتصادي(کارشناسی)
اطلاعات بیشتر...


توسعه اجتماعي -اقتصادي(کارشناسی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

 

پایان نامه ارشد جامعه شناسی
اطلاعات بیشتر...


پایان نامه ارشد جامعه شناسی

(تعداد رای: 1)
 

شامل دو جلد پایان نامه جهت آشنایی بیشتر دانشجویان برای پایان نامه نویسی و استفاده از منابع موجود در پایان نامه که بصورت رایگان در اختیار دوستان قرار می گیرد.

 

رساله دکتری
اطلاعات بیشتر...


رساله دکتری

 

شامل  جلد رساله دکترای جامعه شناسی جهت آشنایی بیشتر دانشجویان برای پایان نامه نویسی و استفاده از منابع موجود در پایان نامه که بصورت رایگان در اختیار دوستان قرار می گیرد.

 

کتاب جهانی شدن نوشته مالکوم واترز
اطلاعات بیشتر...


کتاب جهانی شدن نوشته مالکوم واترز

(تعداد رای: 3)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

 

فقر و نابرابری های اجتماعی (کارشناسی)
اطلاعات بیشتر...


فقر و نابرابری های اجتماعی (کارشناسی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

تابستان 89       برنامه ریزی و رفاه اجتماعی         با پاسخنامه

تابستان 89       مددکاری         با پاسخنامه

نیمسال اول              89- 88         با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88         با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89         با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89         با پاسخنامه

تابستان 90         با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90         با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90         با پاسخنامه

تابستان 91         با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91         با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

 

بررسي مسائل اجتماعي ايران
اطلاعات بیشتر...


بررسي مسائل اجتماعي ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89     با پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91