کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
تـــــــاریــخ تــشــیـع صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش الهیات و علوم اسلامی :: تـــــــاریــخ تــشــیـع

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تاریخ تشیع


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

تاريخ اجتماعي شيعه 1
اطلاعات بیشتر...


تاريخ اجتماعي شيعه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89  

نیمسال اول              90- 89  

 

تاريخ زندگاني پيامبر
اطلاعات بیشتر...


تاريخ زندگاني پيامبر

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

تاريخ سياسي شيعه 1
اطلاعات بیشتر...


تاريخ سياسي شيعه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (10%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89  

نیمسال اول              90- 89  

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

تاريخ سياسي شيعه 2
اطلاعات بیشتر...


تاريخ سياسي شيعه 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

تشيع در آثار مستشرقان
اطلاعات بیشتر...


تشيع در آثار مستشرقان

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

روش تحقيق و ماخذ شناسي
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق و ماخذ شناسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (9%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

تابستان 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89  

نیمسال اول              90- 89    

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

روش شناس تاريخي
اطلاعات بیشتر...


روش شناس تاريخي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              94- 93          +پاسخنامه

 

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89         

نیمسال اول              90- 89       

 

زبان انگلیسی 2
اطلاعات بیشتر...


زبان انگلیسی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93  

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

زبان انگلیسی 1
اطلاعات بیشتر...


زبان انگلیسی 1

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

سيره ائمه 1
اطلاعات بیشتر...


سيره ائمه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89 

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

سيره ائمه 2
اطلاعات بیشتر...


سيره ائمه 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (23%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه    

نیمسال دوم              93-92  

نیمسال اول              93- 92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فرق شيعه
اطلاعات بیشتر...


فرق شيعه

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (10%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92           +پاسخنامه

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91         برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89  

نیمسال اول              90- 89 

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فلسفه علم تاريخ
اطلاعات بیشتر...


فلسفه علم تاريخ

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (16%)

نیمسال دوم              94- 93

نیمسال اول              94- 93   

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91         برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89    

نیمسال اول              90- 89  

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون كهن عربي
اطلاعات بیشتر...


متون كهن عربي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (19%)

نیمسال اول              94- 93

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89    

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون كهن فارسي
اطلاعات بیشتر...


متون كهن فارسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

مفهوم و تاريخ پيدايش تشيع
اطلاعات بیشتر...


مفهوم و تاريخ پيدايش تشيع

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91       برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي
اطلاعات بیشتر...


مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              94- 93           +پاسخنامه

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

نقد متون تاريخي
اطلاعات بیشتر...


نقد متون تاريخي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (10%)

نیمسال دوم              94- 93        +پاسخنامه

نیمسال اول              94- 93   

نیمسال دوم              93-92         +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90         +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89 

نیمسال اول              90- 89 

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

سیراندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام
اطلاعات بیشتر...


سیراندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

 

علم و آموزش در جهان تشیع
اطلاعات بیشتر...


علم و آموزش در جهان تشیع

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              94- 93

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

 

تاریخ اجتماعی شیعه 2
اطلاعات بیشتر...


تاریخ اجتماعی شیعه 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91-90        برون مرزی

 

کلام
اطلاعات بیشتر...


کلام

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (20%)

نیمسال دوم              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89        

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان