کاتالوگ

پر بازدیدترین محصولات
filesell
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش الهیات و علوم اسلامی :: حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته حقوق جزا و جرم شناسیحفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 6)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰تومان

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

 آئين دادرسي كيفري
اطلاعات بیشتر...


آئين دادرسي كيفري

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (23%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

 آيين دادرسي مدني
اطلاعات بیشتر...


آيين دادرسي مدني

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (20%)

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

ادله اثبات دعوي كيفري
اطلاعات بیشتر...


ادله اثبات دعوي كيفري

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۱۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (25%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اصول فقه1 کد 1223128
اطلاعات بیشتر...


اصول فقه1 کد 1223128

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اصول فقه 2 کد 1223129
اطلاعات بیشتر...


اصول فقه 2 کد 1223129

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۱۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (25%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

پزشكي قانوني
اطلاعات بیشتر...


پزشكي قانوني

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۴۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (12%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

پليس علمي و كشف جرائم
اطلاعات بیشتر...


پليس علمي و كشف جرائم

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۴۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (12%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

جامعه شناسي جنايي
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي جنايي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

جرائم ناقص
اطلاعات بیشتر...


جرائم ناقص

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (17%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

جرم شناسي کد 1223107
اطلاعات بیشتر...


جرم شناسي کد 1223107

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (15%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق اسلامي تطبيقي
اطلاعات بیشتر...


حقوق اسلامي تطبيقي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق جزاي اختصاصي 1 کد 1223179
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزاي اختصاصي 1 کد 1223179

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (25%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق جزاي بين الملل
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزاي بين الملل

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۴۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (10%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق جزاي عمومي 1 کد 1223106
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزاي عمومي 1 کد 1223106

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (29%)

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91          برون مرزی

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق جزاي عمومي 2 کد 1223185
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزاي عمومي 2 کد 1223185

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۴۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (12%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

روانشناسي جنایي
اطلاعات بیشتر...


روانشناسي جنایي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (17%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

روش تحقيق
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90  

نیمسال اول              90- 89 

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فلسفه حقوق
اطلاعات بیشتر...


فلسفه حقوق

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (13%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون حقوقي به زبان خارجه 1
اطلاعات بیشتر...


متون حقوقي به زبان خارجه 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90 

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون حقوقي به زبان خارجه 2
اطلاعات بیشتر...


متون حقوقي به زبان خارجه 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۴۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (12%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90   

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون فقه جزایي 1
اطلاعات بیشتر...


متون فقه جزایي 1

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (34%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

متون فقه جزایي2
اطلاعات بیشتر...


متون فقه جزایي2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (34%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

مسئوليت مدني
اطلاعات بیشتر...


مسئوليت مدني

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (25%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223206
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223206

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰تومان

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول             92 - 91

نیمسال دوم             92 - 91

 

آیین دادرسی کیفری 1
اطلاعات بیشتر...


آیین دادرسی کیفری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

آیین دادرسی کیفری 2
اطلاعات بیشتر...


آیین دادرسی کیفری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (15%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

 

اصول فقه 1 کد 1220287
اطلاعات بیشتر...


اصول فقه 1 کد 1220287

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

 

اصول فقه 2 کد 1220290
اطلاعات بیشتر...


اصول فقه 2 کد 1220290

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (17%)

تابستان 93

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

 

حقوق جزای اختصاصی 1 کد 1223034
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزای اختصاصی 1 کد 1223034

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۲۵,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان (29%)

تابستان 93

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

 

حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223036
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزای اختصاصی 2 کد 1223036

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (15%)

نیمسال اول              94- 93

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

 

حقوق جزای اختصاصی 3 کد 1223050
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزای اختصاصی 3 کد 1223050

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (15%)

تابستان 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

 

حقوق جزای عمومی 1 کد 1223021
اطلاعات بیشتر...


حقوق جزای عمومی 1 کد 1223021

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰تومان
قیمت: ۳۰,۰۰۰تومان
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰تومان (15%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

 

جرم شناسی کد 1223033

جرم شناسی کد 1223033

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰تومان

تابستان 92

نیمسال اول              92-91

 

حقوق اساسی 2

حقوق اساسی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال اول              92-91

 

حقوق جزای عمومی 3 کد 1223028

حقوق جزای عمومی 3 کد 1223028

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰تومان

نیمسال اول              92-91