پر بازدیدترین محصولات
مدیریت فنــاوری اطلاعــات صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری :: مدیریت فنــاوری اطلاعــات

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

بازاريابي الكترونيكي
اطلاعات بیشتر...


بازاريابي الكترونيكي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

بازمهندسي فرايندهاي كسب و كار
اطلاعات بیشتر...


بازمهندسي فرايندهاي كسب و كار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92       با پاسخنامه

همراه با

مجموعه تست های تالیفی شماره یک شامل 153 تست همراه با پاسخنامه (رایگان)

مجموعه تست های تالیفی شماره دو شامل 131 تست همراه با پاسخنامه (رایگان)

 

برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

تابستان 91                                 با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91        با پاسخنامه

 

تئوريهاي مديريت پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


تئوريهاي مديريت پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91       برون مرزی

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

 

 تاثير فن آوري اطلاعات بر سازمان و مديريت
اطلاعات بیشتر...


تاثير فن آوري اطلاعات بر سازمان و مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

 

تجزيه و تحليل سيستمهاي ساختار يافته
اطلاعات بیشتر...


تجزيه و تحليل سيستمهاي ساختار يافته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

تحليل آماري
اطلاعات بیشتر...


تحليل آماري

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

جستجو در منابع اطلاعاتي
اطلاعات بیشتر...


جستجو در منابع اطلاعاتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              92-91

 

داده كاوي و انبار داده ها
اطلاعات بیشتر...


داده كاوي و انبار داده ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

ذخيره و بازيابي اطلاعات
اطلاعات بیشتر...


ذخيره و بازيابي اطلاعات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

 

روش تحقيق
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91      با پاسخنامه

 

 روش تحقيق پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق پيشرفته

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92       با پاسخنامه

 

روش شناسي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي
اطلاعات بیشتر...


روش شناسي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92        با پاسخنامه

 

زبان تخصصي
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91      با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              92-91        برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              93-92        برون مرزی

 

سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان
اطلاعات بیشتر...


سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91      با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91      با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

 

سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري
اطلاعات بیشتر...


سيستمهاي پشتيباني تصميم گيري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

به همراه صدها سوال تالیفی بصورت رایگان

 

سيستمهاي مديريت بانك هاي اطلاعاتي
اطلاعات بیشتر...


سيستمهاي مديريت بانك هاي اطلاعاتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91

 

سيستم هاي معين تصميم گيري و خبره
اطلاعات بیشتر...


سيستم هاي معين تصميم گيري و خبره

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

فنآوريهاي مديريت دانش
اطلاعات بیشتر...


فنآوريهاي مديريت دانش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              93-92

 

كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان
اطلاعات بیشتر...


كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91

 

كاربرد كامپيوتر و آشنايي با نرم افزارها
اطلاعات بیشتر...


كاربرد كامپيوتر و آشنايي با نرم افزارها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

كاربردفن آوري اطلاعات براي مديران
اطلاعات بیشتر...


كاربردفن آوري اطلاعات براي مديران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              92-91

 

مباني سازمان و مديريت
اطلاعات بیشتر...


مباني سازمان و مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

 

مدل سازي اطلاعات سازمان
اطلاعات بیشتر...


مدل سازي اطلاعات سازمان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92     با پاسخنامه

 

مديريت امنيت سيستم اطلاعاتي
اطلاعات بیشتر...


مديريت امنيت سيستم اطلاعاتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90    با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

 

مديريت پروژه هاي فنآوري اطلاعات
اطلاعات بیشتر...


مديريت پروژه هاي فنآوري اطلاعات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90

 

مديريت رفتار سازماني پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت رفتار سازماني پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

 

مديريت روابط مشتري
اطلاعات بیشتر...


مديريت روابط مشتري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91     با پاسخنامه

 

مديريت منابع اطلاعاتي
اطلاعات بیشتر...


مديريت منابع اطلاعاتي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90    با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92    با پاسخنامه

 

مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر
اطلاعات بیشتر...


مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

هوش مصنوعي و منطق فازي
اطلاعات بیشتر...


هوش مصنوعي و منطق فازي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90   با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91   با پاسخنامه

 

منطق فازی و هوش مصنوعی
اطلاعات بیشتر...


منطق فازی و هوش مصنوعی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

تابستان 91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

 

استراتژی های مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر...


استراتژی های مدیریت دانش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91      با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

 

دولت الکترونیکی
اطلاعات بیشتر...


دولت الکترونیکی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

شامل صدها سوال تالیفی درس دولت الکترونیکی بصورت رایگان

 

سیستم های خبره
اطلاعات بیشتر...


سیستم های خبره

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91      با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92      با پاسخنامه

شامل 105 تست تالیفی همراه با پاسخ درس سیستم های خبره بصورت رایگان

 

فرایندهای مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر...


فرایندهای مدیریت دانش

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

فناوری اطلاعات
اطلاعات بیشتر...


فناوری اطلاعات

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91   با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92   با پاسخنامه

 

کسب و کار الکترونیکی
اطلاعات بیشتر...


کسب و کار الکترونیکی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90   با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91   با پاسخنامه

 

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی CMMI
اطلاعات بیشتر...


مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی CMMI

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91     با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

 

مدیریت دانش
اطلاعات بیشتر...


مدیریت دانش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90     با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

299 تست تالیفی همراه با پاسخ درس مدیریت دانش بصورت رایگان

جزوه درس مدیریت دانش بصورت نکات کلیدی درس بصورت رایگان

 

مدیریت دانش درسازمانها
اطلاعات بیشتر...


مدیریت دانش درسازمانها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

 

مدیریت زنجیره تامین
اطلاعات بیشتر...


مدیریت زنجیره تامین

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91     با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

 

مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی
اطلاعات بیشتر...


مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90        با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91        با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

 

آمار
اطلاعات بیشتر...


آمار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

معماری سازمانی
اطلاعات بیشتر...


معماری سازمانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92       با پاسخنامه

 

تجزیه و تحلیل سیستم
اطلاعات بیشتر...


تجزیه و تحلیل سیستم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91        با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

 

مدیریت رفتار سازمانی
اطلاعات بیشتر...


مدیریت رفتار سازمانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91