پر بازدیدترین محصولات
مــــدیــریـــت MBA صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری :: مــــدیــریـــت MBA

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت MBA


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

برنامه ریزی استراتژیک در عمل
اطلاعات بیشتر...


برنامه ریزی استراتژیک در عمل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91       با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92       با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92       با پاسخنامه

شامل مجموعه نکات درسی بصورت رایگان

 

 تئوری مدیریت 1
اطلاعات بیشتر...


تئوری مدیریت 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              89- 88

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

تئوریهای مدیریت 2
اطلاعات بیشتر...


تئوریهای مدیریت 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

تحلیل تطبیقی از استراتژیهای سازمانی موفق وناموفق
اطلاعات بیشتر...


تحلیل تطبیقی از استراتژیهای سازمانی موفق وناموفق

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92      با پاسخنامه

 

 تصمیم گیری کمی برای مدیران
اطلاعات بیشتر...


تصمیم گیری کمی برای مدیران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

تفکر و دید استراتژیک
اطلاعات بیشتر...


تفکر و دید استراتژیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92        با پاسخنامه

 

روش تحقيق
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

زبان تخصصی MBA
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی MBA

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              89- 88          با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88          با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89        برون مرزی

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90          با پاسخنامه

تابستان 91                                   با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91           با پاسخنامه

تابستان 92

نیمسال اول              93- 92

 

مديريت استراتژيك
اطلاعات بیشتر...


مديريت استراتژيك

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

تابستان 91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

مدیریت اسلامی
اطلاعات بیشتر...


مدیریت اسلامی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              87- 86

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              89- 88       با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              91- 90        برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              92-91        برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92        برون مرزی

نیمسال دوم              93-92

شامل 3 فایل مجزا از نکات کل کتاب بصورت رایگان

 

مدیریت تحول
اطلاعات بیشتر...


مدیریت تحول

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              89- 88      با پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89      با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90        برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              92-91        برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

مديريت رفتارسازماني و منابع انساني
اطلاعات بیشتر...


مديريت رفتارسازماني و منابع انساني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
اطلاعات بیشتر...


مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال دوم              90- 89        برون مرزی

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90        برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91        برون مرزی

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92        برون مرزی

 

مديريت مالي و حسابداري
اطلاعات بیشتر...


مديريت مالي و حسابداري

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89       با پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              93-92       با پاسخنامه

 

مديريت نيروي انساني
اطلاعات بیشتر...


مديريت نيروي انساني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
اطلاعات بیشتر...


آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

تابستان 91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91       با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92       با پاسخنامه

 

 اصول حسابداری 1
اطلاعات بیشتر...


اصول حسابداری 1

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              89- 88       با پاسخنامه

نیمسال دوم              89- 88       با پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

تابستان 91

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

روش تحقیق در مدیریت
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق در مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92       با پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92       با پاسخنامه

 

روش تحقيق پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق پيشرفته

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92