پر بازدیدترین محصولات
مــــدیـــریـــت دولــــتی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری :: مــــدیـــریـــت دولــــتی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

بررسی مسائل مديريت دولتی ايران
اطلاعات بیشتر...


بررسی مسائل مديريت دولتی ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

 

برنامه ريزی استراتژيک نيروی انسانی
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزی استراتژيک نيروی انسانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتی
اطلاعات بیشتر...


بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              92-91

 

 تئوريهای مديريت پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


تئوريهای مديريت پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90               برون مرزی

نیمسال اول              91- 90          با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90       برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91       برون مرزی

نیمسال اول              93- 92

 

تحقيق در عمليات پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


تحقيق در عمليات پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              93-92        با پاسخنامه

 

تحليل آماری
اطلاعات بیشتر...


تحليل آماری

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              93-92

 

تصميم گيری در مسائل مالی
اطلاعات بیشتر...


تصميم گيری در مسائل مالی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

حقوق اساسی سازمانهای دولتی
اطلاعات بیشتر...


حقوق اساسی سازمانهای دولتی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

روش تحقيق
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

 

روشهای تحقيق در رفتار سازمانی
اطلاعات بیشتر...


روشهای تحقيق در رفتار سازمانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

زبان تخصصی مدیریت دولتی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی مدیریت دولتی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

سمينار تحقيقی در مورد مسائل سازمانهای اداری ايران
اطلاعات بیشتر...


سمينار تحقيقی در مورد مسائل سازمانهای اداری ايران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

سمينار تخصصی در مديريت نيروی انسانی
اطلاعات بیشتر...


سمينار تخصصی در مديريت نيروی انسانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90        برون مرزی

نیمسال اول              92-91

 

سيستم های اطلاعاتی مديريت پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


سيستم های اطلاعاتی مديريت پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              91- 90         برون مرزی

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              93-92         برون مرزی

 

سيستمهای اطلاعاتی استراتژيک
اطلاعات بیشتر...


سيستمهای اطلاعاتی استراتژيک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

طراحي و ايجاد سازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات
اطلاعات بیشتر...


طراحي و ايجاد سازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات

(تعداد رای: 4)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

 

فرآيند خط مشی گذاری
اطلاعات بیشتر...


فرآيند خط مشی گذاری

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

 

كاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان
اطلاعات بیشتر...


كاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

 

مديريت استراتژیک پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت استراتژیک پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

 

مديريت بهره وری نيروی انساني
اطلاعات بیشتر...


مديريت بهره وری نيروی انساني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

مديريت رفتار سازمانی پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت رفتار سازمانی پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89          رایگان

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

مديريت منابع انسانی پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


مديريت منابع انسانی پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              90- 89          رایگان

تابستان 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              94- 93

 

نظامهای اداری تطبيقی پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


نظامهای اداری تطبيقی پیشرفته

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              93- 92

 

نظريه و فرآيند تحول سازمان
اطلاعات بیشتر...


نظريه و فرآيند تحول سازمان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              91- 90

 

نظريه ها و فرايند ارتباطات سازمانی
اطلاعات بیشتر...


نظريه ها و فرايند ارتباطات سازمانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              88- 87

نیمسال دوم              88- 87

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

نظريه های سيستمی
اطلاعات بیشتر...


نظريه های سيستمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

روش تحقیق در مدیریت
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق در مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

تابستان 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              92-91

 

مبانی سازمان و مدیریت
اطلاعات بیشتر...


مبانی سازمان و مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              91- 90       با پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90      با پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

 

تجزیه و تحلیل سیستم
اطلاعات بیشتر...


تجزیه و تحلیل سیستم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              92-91      با پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92      با پاسخنامه