کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
آمـوزش مـحیـط زیــست صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم تربیتی و روانشناسی :: آمـوزش مـحیـط زیــست

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آمـوزش مـحیـط زیــست


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

آشنايي با مفاهيم محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


آشنايي با مفاهيم محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          رایگان

 

آمار استنباطي پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


آمار استنباطي پيشرفته

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

 

آموزش براي توسعه پايدار
اطلاعات بیشتر...


آموزش براي توسعه پايدار

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (23%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

آموزش همگاني محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


آموزش همگاني محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

اخلاق زيست محيطي
اطلاعات بیشتر...


اخلاق زيست محيطي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              88- 87

 

اصول مباني اطلاعات سيستم جغرافيايي gis
اطلاعات بیشتر...


اصول مباني اطلاعات سيستم جغرافيايي gis

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول          90 - 89

 

اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي
اطلاعات بیشتر...


اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              94- 93

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اصول و مفاهيم آموزشهاي محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


اصول و مفاهيم آموزشهاي محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

اقتصاد محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


اقتصاد محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              89- 88

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

 

اكو لوژي انساني
اطلاعات بیشتر...


اكو لوژي انساني

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

 

تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته آموزش محیط زیست
اطلاعات بیشتر...


تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته آموزش محیط زیست

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (50%)

نیمسال اول              94- 93

تابستان 90

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

روشهای تدریس ویژه در آموزش محیط زیست
اطلاعات بیشتر...


روشهای تدریس ویژه در آموزش محیط زیست

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

 

روشهاي سنجش و ارزشيابي آموزشي
اطلاعات بیشتر...


روشهاي سنجش و ارزشيابي آموزشي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

 

زبان تخصصی ، آموزش محیط زیست
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی ، آموزش محیط زیست

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              92-91

تابستان 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

سميناري در آموزش محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


سميناري در آموزش محيط زيست

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم           88 - 87

 

شناخت آلودگي محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


شناخت آلودگي محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۱۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال اول        90 - 89          رایگــــان

نیمسال دوم        90 - 89

نیمسال اول        91 - 90

 

قوانين حقوقي و حقوق محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


قوانين حقوقي و حقوق محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (43%)

نیمسال دوم              92-91

تابستان 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              88- 87            رایگان

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

مباني برنامه ريزي آموزش و مديريت محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


مباني برنامه ريزي آموزش و مديريت محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89          رایگان

 

نظريه ها و كاربردهاي آموزش محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


نظريه ها و كاربردهاي آموزش محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۲۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

 

اکولوژی عمومی
اطلاعات بیشتر...


اکولوژی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ارشد
اطلاعات بیشتر...


اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ارشد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92 

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

روشها و فنون تدریس
اطلاعات بیشتر...


روشها و فنون تدریس

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

 

شناخت محیط زیست
اطلاعات بیشتر...


شناخت محیط زیست

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              90- 89

 

مقدمات روش تحقیق
اطلاعات بیشتر...


مقدمات روش تحقیق

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

 

روش تحقیق پيشرفته در آموزش محيط زيست
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق پيشرفته در آموزش محيط زيست

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

 

برنامه ريزي براي نظام آموزشي و منطبق بر نيازهاي زيست محيط
اطلاعات بیشتر...


برنامه ريزي براي نظام آموزشي و منطبق بر نيازهاي زيست محيط

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              91- 90          +پاسخنامه

 

آمار استنباطی

آمار استنباطی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال