کاتالوگ
پر بازدیدترین محصولات
علوم تربیتی-مدیریت آموزشی صفحه اصلی :: 2000نمونه سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد پیام نور :: بخش علوم تربیتی و روانشناسی :: علوم تربیتی-مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد

پیام نور رشته علوم تربیتی - مدیریت آموزشی


چیدمان بر اساس: نام (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی), امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

حفظ جزء 30 قرآن کریم
اطلاعات بیشتر...


حفظ جزء 30 قرآن کریم

(تعداد رای: 7)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

تابستان 94           آزمون دکتری-کارشناسی ارشد                     +  پاسخنامه

 

نیمسال دوم        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال اول        94- 93- آزمون دکتری-کارشناسی ارشد            +  پاسخنامه

نیمسال دوم       93 - 92 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد          +  پاسخنامه

تابستان 93         آزمون کارشناسی ارشد         +  پاسخنامه

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون دکتری-کارشناسی ارشد

نیمسال اول        92 - 91 - آزمون کارشناسی ارشد

نیمسال اول       93 - 92  - آزمون کارشناسی

نیمسال دوم       92 - 91 - آزمون کارشناسی

 

نیمسال اول        92 - 91  - آزمون کارشناسی         +  پاسخنامه

 

اصول برنامه ريزي آموزشي
اطلاعات بیشتر...


اصول برنامه ريزي آموزشي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

 

اصول مديريت اسلامي
اطلاعات بیشتر...


اصول مديريت اسلامي

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

تئورهاي سازماني مديريت
اطلاعات بیشتر...


تئورهاي سازماني مديريت

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (23%)

 

 

نیمسال اول              94- 93

 

نیمسال دوم              93- 92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

 

رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي
اطلاعات بیشتر...


رفتار و روابط انساني در سازمانهاي آموزشي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90       +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

 

روشهای تدريس پيشرفته
اطلاعات بیشتر...


روشهای تدريس پيشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92          جامع برون مرزی

نیمسال دوم              91-90          +پاسخنامه

نیمسال اول              91-90

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

روشهاي تحقيق در مديريت آموزشي-روش تحقیق پیشرفته
اطلاعات بیشتر...


روشهاي تحقيق در مديريت آموزشي-روش تحقیق پیشرفته

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال (24%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92          +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92           برون مرزی

نیمسال اول              92-91          +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91           برون مرزی

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87           رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

فلسفه مديريت آموزشي
اطلاعات بیشتر...


فلسفه مديريت آموزشي

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

 

كاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي
اطلاعات بیشتر...


كاربرد آمار استنباطي در مديريت آموزشي

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم             93- 92

نیمسال اول              93- 92         +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91         +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90          رایگان

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

مكاتب فلسفي و آراء تربيتي
اطلاعات بیشتر...


مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۶۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال (39%)

نیمسال اول              94- 93        +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              93- 92         برون مرزی

تابستان 90

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89

نیمسال اول              90- 89           رایگان

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

نیمسال دوم              88- 87          رایگان

نیمسال اول              88- 87           رایگان

 

کاربرد تئوریها و اصول یادگیری دربرنامه ریزی درسی
اطلاعات بیشتر...


کاربرد تئوریها و اصول یادگیری دربرنامه ریزی درسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              92-91          برون مرزی

 

مدیریت نیروی انسانی
اطلاعات بیشتر...


مدیریت نیروی انسانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم             93- 92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

 

نظارت و راهنمایی آموزشی
اطلاعات بیشتر...


نظارت و راهنمایی آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۵۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال (40%)

نیمسال اول              94- 93      +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90      +پاسخنامه

نیمسال اول              91- 90

نیمسال دوم              90- 89          رایگان

نیمسال اول              90- 89          رایگان

نیمسال دوم              89- 88          رایگان

نیمسال اول              89- 88          رایگان

 

اصول مدیریت آموزشی 1211420
اطلاعات بیشتر...


اصول مدیریت آموزشی 1211420

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

 

تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی
اطلاعات بیشتر...


تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی

(تعداد رای: 2)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال اول              91- 90

 

مقدمات برنامه ریزی آموزشی
اطلاعات بیشتر...


مقدمات برنامه ریزی آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              92- 91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

 

اصول مدیریت آموزشی 1211024
اطلاعات بیشتر...


اصول مدیریت آموزشی 1211024

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90      +پاسخنامه

تابستان    92

 

اصول و فلسفه آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر...


اصول و فلسفه آموزش و پرورش

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (34%)

نیمسال دوم              93- 92

نیمسال اول              93- 92           +پاسخنامه

نیمسال دوم             91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88           رایگان

نیمسال اول              89- 88           رایگان

 

روشها و فنون تدریس
اطلاعات بیشتر...


روشها و فنون تدریس

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

تابستان 93

نیمسال اول              93- 92

تابستان 92

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88

 

روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (15%)

نیمسال اول              94- 93        +پاسخنامه

نیمسال اول              93- 92

نیمسال دوم              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90        +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              88- 87             رایگان

 

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

(تعداد رای: 1)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

 

روش تحقیق در علوم تربیتی

روش تحقیق در علوم تربیتی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۵,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (29%)

نیمسال اول              94- 93          +پاسخنامه

نیمسال دوم              93-92

نیمسال اول              93- 92

نیمسال اول              92-91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

 

اصول برنامه ریزی درسی

اصول برنامه ریزی درسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول              94- 93

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

 

روشهای آماری در علوم تربیتی

روشهای آماری در علوم تربیتی

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۴۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال (25%)

نیمسال دوم              93-92

نیمسال دوم              92-91       +پاسخنامه

نیمسال اول              92-91       +پاسخنامه

تابستان 91       +پاسخنامه

نیمسال دوم              91- 90       +پاسخنامه

نیمسال اول              90- 89

نیمسال دوم              89- 88            رایگان

نیمسال اول              89- 88             رایگان

 

روانشناسی یادگیری

روانشناسی یادگیری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92

 

روانشناسی عمومی 1

روانشناسی عمومی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              92-91

نیمسال دوم              92-91         برون مرزی

 

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

اضافه به سبد خرید
قیمت قبلی: ۳۰,۰۰۰ریال
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال
مقدار تغییر قیمت: ۵,۰۰۰ریال (17%)

نیمسال اول              93- 92       +پاسخنامه

نیمسال دوم              92-91

تابستان 91

نیمسال دوم              91- 90

نیمسال اول              90- 89

نیمسال اول              89- 88             رایگان

 

آمار استنباطی

آمار استنباطی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              91- 90

 

مبانی برنامه ریزی آموزشی

مبانی برنامه ریزی آموزشی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم              93-92